Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Impact Fondsen Mandaat

Positieve bijdrage aan milieu en maatschappij

 • Positieve impact op milieu en maatschappij
 • Inzicht in de impact van uw beleggingen
 • Impactbeleggingen in aandelen-, obligatie- en alternatieve fondsen

Van groene obligaties tot microkredieten

Wilt u graag beleggen in ondernemingen die écht iets bijdragen aan het milieu en de maatschappij? Dan past het Impact Fondsen Mandaat wellicht goed bij u.

Met dit mandaat belegt u in beleggingsfondsen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en een positieve impact nastreven. Het gaat om bedrijven die voldoen aan onze criteria voor duurzaam ondernemen en die positief bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Daarnaast belegt u in groene obligaties, maar ook in beleggingsfondsen die investeren in microkredieten en duurzame projecten.

Wat is impactbeleggen?

Bekijk de video en ontdek binnen 2 minuten hoe impactbeleggen werkt.

 • Investeringen die een meetbare, positieve impact maken op de wereld
 • Beleggen in aandelen en obligaties, maar ook bijvoorbeeld microkredieten
 • Inleg mogelijk vanaf € 50.000
ABN AMRO

Impactbeleggen en ESG-beleggen, wat is het verschil?

Wie duurzaam wil beleggen, krijgt te maken met begrippen als ESG-beleggen en impactbeleggen. Wat betekenen die termen precies en wat is het verschil tussen de twee? We leggen het voor u uit.
Man en vrouw op de bank kijkend naar tablet

Start met Vermogens­beheer of stort bij voor een mooie bonus

Als u nu klant wordt van Vermogensbeheer, ontvangt u een bonus van € 500. U stort vóór 1 februari 2024 minimaal € 50.000 op uw nieuw geopende Vermogens­beheer­rekening. Bent u al klant van Vermogensbeheer? Dan ontvangt u een bonus als u een bedrag van minimaal € 20.000 bijstort. U ontvangt € 200 als u € 20.000 bijstort en € 500 als u € 50.000 bijstort. Let op: beleggen kent risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Meer informatie en voorwaarden

De kenmerken van dit mandaat

In dit mandaat beleggen experts voor u in ondernemingen die positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. U heeft een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen die zich kwalificeren als impactbeleggingen (art. 9 SFDR). De weging van beleggingsfondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel. U kunt beleggen vanaf €50.000.

Hoe is dit mandaat opgebouwd?

Het Impact Fondsen Mandaat bestaat momenteel uit de volgende beleggingsfondsen:

 • ABN AMRO Aegon Global Impact Equities Fund
 • ABN AMRO High Quality Impact Bond Fund
 • Privium Sustainable Impact Fund

Deze beleggingsfondsen richten zich op de volgende soorten beleggingen:

 • Aandelenfondsen

De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming. Denk hierbij aan bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.

 • Obligatiefondsen

Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligatiefondsen om het relatief lage risico. Hierbij maken we gebruik van obligatiefondsen met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.

 • Alternatieve beleggingen

Deze categorie bestaat op dit moment uit een impactfonds dat belegt in onder andere microkredieten, hernieuwbare-energieprojecten en leningen voor studenten uit ontwikkelingslanden.

 • Liquiditeiten

Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u beheerkosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier vindt u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Informatie over duurzaamheid

De portefeuillemanagers van het Impact Fondsen Mandaat maken duidelijke keuzes om een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille samen te stellen. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance ('ESG') prestaties worden geselecteerd.

Dit mandaat belegt in aandelenfondsen, obligatiefondsen en alternatieve beleggingen. 100% van de portefeuille (exclusief liquide middelen) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als belegging conform de Taxonomie-richtlijn, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer beleggingen conform de Taxonomie-richtlijn op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door 2 vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics/Morningstar en “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’). Voor de selectie van de beleggingsproducten waarin belegd wordt, hanteren de beleggingsfondsen waarin het mandaat belegt op aangeven van ABN AMRO een strikt beleggingsproces op basis van verschillende duurzaamheidscriteria. Het proces begint met een duurzaamheidstest. De onderliggende aandelen, obligaties en beleggingsfondsen worden onder andere beoordeeld op de manier van opereren, bestuur en impact op de samenleving.

Meer informatie:

Productinformatie over duurzaamheid Impact Fondsen Mandaat

Precontractuele informatieverschaffing Impact Fondsen Mandaat

Transparantie Integratie duurzaamheidsrisico’s Impact Fondsen Mandaat

Duurzaam beleggen met Vermogensbeheer

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van ABN AMRO. Bepaalde beleggingen (producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen) zijn volledig uitgesloten voor alle beleggingsconcepten.

Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we om die reden niet uit.

Wilt u weten hoeveel impact u maakt met uw beleggingen? Als u bij ABN AMRO belegt, krijgt u in uw kwartaalrapportage een overzicht van de duurzame impact van uw beleggingen.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer 6 risicoprofielen: van een zeer laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elke risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. 

Wanneer u samen met uw vermogensspecialist uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure  Uw beleggersprofiel Vermogensbeheer

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Voorwaarden en risico’s

Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast  uw buffer voor onvoorziene uitgaven . Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Specialist Vermogensadvies. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.

Meer informatie en voorwaarden

De kenmerken van dit mandaat

In dit mandaat beleggen experts voor u in ondernemingen die positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. U heeft een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen die zich kwalificeren als impactbeleggingen (art. 9 SFDR). De weging van beleggingsfondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel. U kunt beleggen vanaf €50.000.

Hoe is dit mandaat opgebouwd?

Het Impact Fondsen Mandaat bestaat momenteel uit de volgende beleggingsfondsen:

 • ABN AMRO Aegon Global Impact Equities Fund
 • ABN AMRO High Quality Impact Bond Fund
 • Privium Sustainable Impact Fund

Deze beleggingsfondsen richten zich op de volgende soorten beleggingen:

 • Aandelenfondsen

De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming. Denk hierbij aan bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.

 • Obligatiefondsen

Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligatiefondsen om het relatief lage risico. Hierbij maken we gebruik van obligatiefondsen met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.

 • Alternatieve beleggingen

Deze categorie bestaat op dit moment uit een impactfonds dat belegt in onder andere microkredieten, hernieuwbare-energieprojecten en leningen voor studenten uit ontwikkelingslanden.

 • Liquiditeiten

Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u beheerkosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier vindt u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Informatie over duurzaamheid

De portefeuillemanagers van het Impact Fondsen Mandaat maken duidelijke keuzes om een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille samen te stellen. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance ('ESG') prestaties worden geselecteerd.

Dit mandaat belegt in aandelenfondsen, obligatiefondsen en alternatieve beleggingen. 100% van de portefeuille (exclusief liquide middelen) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als belegging conform de Taxonomie-richtlijn, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer beleggingen conform de Taxonomie-richtlijn op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door 2 vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics/Morningstar en “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’). Voor de selectie van de beleggingsproducten waarin belegd wordt, hanteren de beleggingsfondsen waarin het mandaat belegt op aangeven van ABN AMRO een strikt beleggingsproces op basis van verschillende duurzaamheidscriteria. Het proces begint met een duurzaamheidstest. De onderliggende aandelen, obligaties en beleggingsfondsen worden onder andere beoordeeld op de manier van opereren, bestuur en impact op de samenleving.

Meer informatie:

Productinformatie over duurzaamheid Impact Fondsen Mandaat

Precontractuele informatieverschaffing Impact Fondsen Mandaat

Transparantie Integratie duurzaamheidsrisico’s Impact Fondsen Mandaat

Duurzaam beleggen met Vermogensbeheer

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van ABN AMRO. Bepaalde beleggingen (producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen) zijn volledig uitgesloten voor alle beleggingsconcepten.

Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we om die reden niet uit.

Wilt u weten hoeveel impact u maakt met uw beleggingen? Als u bij ABN AMRO belegt, krijgt u in uw kwartaalrapportage een overzicht van de duurzame impact van uw beleggingen.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer 6 risicoprofielen: van een zeer laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elke risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. 

Wanneer u samen met uw vermogensspecialist uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure  Uw beleggersprofiel Vermogensbeheer

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Voorwaarden en risico’s

Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast  uw buffer voor onvoorziene uitgaven . Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Specialist Vermogensadvies. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.
ABN AMRO

Ga vrijblijvend in gesprek en krijg inzicht in uw mogelijkheden

 • Bel direct 088 388 9779 of geef aan wanneer u gebeld wilt worden
 • We maken op dat moment een afspraak voor een gesprek met een vermogens­beheerder
 • Een gesprek gaat via Beeldbankieren (videoverbinding) of telefonisch en is altijd vrijblijvend en kost u niets

U kunt kiezen uit 4 vormen van Vermogensbeheer

Impact Fondsen Mandaat

 • Positieve impact op milieu en maatschappij
 • Inzicht in de impact van uw beleggingen
 • Impactbeleggingen in aandelen- en obligatiefondsen
 • Al vanaf € 50.000

ESG Fondsen Mandaat

 • Selectie van fondsen op basis van ESG-klasse
 • Uniek voor dit mandaat: gebruik van externe partij voor exclusieve fondsselectie
 • Prestaties van bedrijven op de lange termijn, transparantie over de investeringen
 • Vanaf € 50.000

Multi Manager Mandaat

 • Gespreid beleggen in wereldwijde fondsen van gerenommeerde fondshuizen
 • Consistente historische performance en strategie
 • Thematische fondsen
 • Vanaf € 50.000

Comfort Inkomsten Mandaat

 • Passieve en actieve beleggingen met focus op dividenduitkeringen
 • Spreiding door beleggingen in indexfondsen en ETF’s
 • Beleggen in passieve fondsen, wat zorgt voor lagere beheerkosten
 • Vanaf € 50.000

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

Komt u er niet uit?

Mobiele telefoon bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Callcenter vrouw

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Laat uw nummer achter
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Tekstballonnen

Chatbot Anna

Chat met chatbot Anna. Zo werkt het.

 • Direct antwoord
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.