Comfort Inkomsten Mandaat
Comfort Inkomsten Mandaat

Comfort Inkomsten Mandaat

Uw vermogen als inkomstenbron

 • Beleggen met focus op dividenduitkeringen
 • Profiteren van een extra inkomstenbron
 • Uitkeringen gebruiken als aanvulling op uw inkomen of pensioen

Wat is het Comfort Inkomsten Mandaat?

Dit mandaat is er op gericht om voor u inkomsten uit uw beleggingen te halen. Die inkomsten bestaan uit dividend, dat uitgekeerd wordt door alle onderliggende fondsen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw inkomen of pensioen aanvullen met extra inkomsten. 

Over uw uitgekeerde dividenden betaalt u dividendbelasting. Het Mandaat is zo opgezet dat u gebruikmaakt van gunstige Nederlandse belastingverdragen. Natuurlijk bestaat altijd het risico dat de dividenden tegenvallen.

Spreiding in uw voordeel

Spreiding in uw voordeel

Misschien heeft u zich weleens verdiept in beleggen. Dan weet u dat spreiding binnen uw portefeuille zorgt voor minder risico. Binnen dit mandaat zorgen we voor spreiding door te beleggen in diverse Een indexfonds is een beleggingsfonds dat als doel heeft om zo nauwkeurig mogelijk een onderliggende beursindex te volgen. De kosten van een indexfonds zijn vaak lager dan een actief beheerd beleggingsfonds. Een indexfonds is niet continu verhandelbaar. De waarde van een indexfonds wordt 1 keer per dag bepaald: dat heet het afslagmoment. en Een Exchange Traded Fund - ook bekend als tracker - is een beursgenoteerd beleggingsfonds dat als doel heeft om zo nauwkeurig mogelijk een onderliggende beursindex te volgen. De kosten van een ETF zijn vaak veel lager dan een actief beheerd beleggingsfonds. ETF’s zijn continu verhandelbaar op de beurs. . Van de drie mandaten die we aanbieden, heeft dit mandaat de laagste kosten.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Comfort Inkomsten Mandaat

In dit mandaat ligt de focus op beleggingsfondsen die zich richten op beleggingen met een hoge dividenduitkering en Exchange Traded Funds (ETF’s), die beleggingen uit een index in dezelfde verhoudingen volgen tegen lage kosten. De uitkeringen vinden gespreid over het jaar plaats. Onze experts bouwen uw portefeuille op volgens uw risicoprofiel en het beleggingsbeleid van ABN AMRO met:

 • (Index)beleggingen in aandelen
 • Beleggingen in obligaties
 • Overige beleggingen (bijv. vastgoed)
 • Liquiditeiten
Voor wie is Vermogensbeheer?
 • U kunt beleggen met meer dan € 50.000.
 • U wilt beleggen voor een langere termijn.
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen.
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank.
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.
Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast  uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Specialist Vermogensadvies. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.
Voorwaarden
Bekijk alle voorwaarden van beleggen en ons beleggingsbeleid .
Kosten

Dit betaalt u ons 
Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille en het doorlopend adviseren, betaalt u kosten. U betaalt daar een zogenaamd all-in tarief voor. U betaalt dus geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: tussen 0,97% en 1,21% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

 

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten voor de beleggingsfondsen die door externe fondsmanagers voor ABN AMRO worden beheerd. Dit zijn de kosten die betaald worden aan deze managers voor het uitvoeren van de beleggingen en administratiekosten en worden ook wel de lopende kosten genoemd. De lopende kosten hoeft u niet apart te betalen, ze zijn verwerkt in de koers van elk beleggingsfonds.

Tarievenkaart Vermogensbeheer

Rekenvoorbeeld

Petra maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Comfort Inkomsten Mandaat'. Zij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van haar beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2018) waren haar totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage
All-in tarief (incl. btw) € 1.089 1,09%
Lopende kosten € 274 0,27%
Totale kosten € 1.363 1,36%
Rendement (incl. dividend) - € 2.337 - 2,34%
Netto rendement  - € 3.700 - 3,70%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2018 t/m 31-12-2018.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze grafiek geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het Comfort Inkomsten Mandaat.

Grafiek rendement


Risico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * sinds 2014
Defensief 10,4% 2,3% 2,4% 0,7% -2,8% 5,3% 19,4%
Matig defensief 11,8% 3,9% 3,6% 1,9% -3,7% 7,1% 26,5%
Matig offensief 12,5% 5,8% 4,9% 3,4% -4,7% 9,8% 35,1%
Offensief 12,6% 7,0% 5,7% 4,7% -6,0% 12,3% 40,7%
Zeer offensief 13,3% 7,9% 6,4% 5,7% -6,7% 13,9% 46,0%

* gerealiseerde rendementen t/m 30 juni 2019

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2014 t/m 30-06-2019.
Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Een breed gespreide portefeuille bestaande uit met name beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod. Het beleggingsplatform zorgt voor een zeer ruime toegang tot beleggingsfondsen en fondsmanagers. 

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een regio of richten zich op een bepaald type onderneming, voor dit mandaat bedrijven met juist een hoge dividenduitkering.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties vanwege het relatief lage risico. Hierbij wordt gebruik gemaakt van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Overige beleggingen
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daarom hebben onze beleggingsexperts de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rentedragende rekening. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.
Beleggingsstijl

Onze beleggingsexperts verdelen uw portefeuille optimaal. De opbouw van uw portefeuille hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere marktspecialisten. Deze visie wordt regelmatig getoetst en - indien nodig -aangepast. Dit bepaalt de actuele verdeling over landen, sectoren, regio’s en thema’s binnen uw risicoprofiel. Met een goede verdeling heeft u op de langere termijn meer kans op rendement.

Risicoprofiel

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer vijf risicoprofielen: van een laag risico (defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elke risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. 

Wanneer u samen met uw Specialist Vermogensadvies uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure  Uw risicoprofiel Vermogensbeheer

Inzicht in uw belegd vermogen

Natuurlijk neemt uw Specialist Vermogensadvies jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast houden we u continu op diverse manieren op de hoogte over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid:

 • Vermogensrapportage
  U kunt hierin elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken:
  • Het behaalde rendement dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark
  • De transacties in dat kwartaal 
  • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën
  • De kosten die u heeft betaald voor Vermogensbeheer
  • Een dividendkalender die laat zien wanneer er dividend uitgekeerd wordt.
 • Internet Bankieren
  Via Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in de waarde van uw beleggingsportefeuille, de transacties en het behaalde rendement.
 • Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt elk jaar een fiscale opgave van de bank waarin uw vermogensbeheerwaarde is opgenomen voor uw belastingaangifte. 
Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van ABN AMRO. Bepaalde beleggingen (producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen) zijn volledig uitgesloten voor alle beleggingsconcepten. Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we om die reden niet uit.

Lees meer over duurzaam beleggen met Vermogensbeheer

Storten en opnemen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de lange termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het al dan niet behalen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw beleggingsadviseur.

Stoppen

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer.

Meer informatie en voorwaarden

In dit mandaat ligt de focus op beleggingsfondsen die zich richten op beleggingen met een hoge dividenduitkering en Exchange Traded Funds (ETF’s), die beleggingen uit een index in dezelfde verhoudingen volgen tegen lage kosten. De uitkeringen vinden gespreid over het jaar plaats. Onze experts bouwen uw portefeuille op volgens uw risicoprofiel en het beleggingsbeleid van ABN AMRO met:

 • (Index)beleggingen in aandelen
 • Beleggingen in obligaties
 • Overige beleggingen (bijv. vastgoed)
 • Liquiditeiten
 • U kunt beleggen met meer dan € 50.000.
 • U wilt beleggen voor een langere termijn.
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen.
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank.
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast  uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Specialist Vermogensadvies. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.
Bekijk alle voorwaarden van beleggen en ons beleggingsbeleid .

Dit betaalt u ons 
Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille en het doorlopend adviseren, betaalt u kosten. U betaalt daar een zogenaamd all-in tarief voor. U betaalt dus geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: tussen 0,97% en 1,21% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

 

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten voor de beleggingsfondsen die door externe fondsmanagers voor ABN AMRO worden beheerd. Dit zijn de kosten die betaald worden aan deze managers voor het uitvoeren van de beleggingen en administratiekosten en worden ook wel de lopende kosten genoemd. De lopende kosten hoeft u niet apart te betalen, ze zijn verwerkt in de koers van elk beleggingsfonds.

Tarievenkaart Vermogensbeheer

Petra maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Comfort Inkomsten Mandaat'. Zij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van haar beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2018) waren haar totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage
All-in tarief (incl. btw) € 1.089 1,09%
Lopende kosten € 274 0,27%
Totale kosten € 1.363 1,36%
Rendement (incl. dividend) - € 2.337 - 2,34%
Netto rendement  - € 3.700 - 3,70%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2018 t/m 31-12-2018.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze grafiek geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het Comfort Inkomsten Mandaat.

Grafiek rendement


Risico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * sinds 2014
Defensief 10,4% 2,3% 2,4% 0,7% -2,8% 5,3% 19,4%
Matig defensief 11,8% 3,9% 3,6% 1,9% -3,7% 7,1% 26,5%
Matig offensief 12,5% 5,8% 4,9% 3,4% -4,7% 9,8% 35,1%
Offensief 12,6% 7,0% 5,7% 4,7% -6,0% 12,3% 40,7%
Zeer offensief 13,3% 7,9% 6,4% 5,7% -6,7% 13,9% 46,0%

* gerealiseerde rendementen t/m 30 juni 2019

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2014 t/m 30-06-2019.
Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Een breed gespreide portefeuille bestaande uit met name beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod. Het beleggingsplatform zorgt voor een zeer ruime toegang tot beleggingsfondsen en fondsmanagers. 

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een regio of richten zich op een bepaald type onderneming, voor dit mandaat bedrijven met juist een hoge dividenduitkering.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties vanwege het relatief lage risico. Hierbij wordt gebruik gemaakt van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Overige beleggingen
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daarom hebben onze beleggingsexperts de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rentedragende rekening. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Onze beleggingsexperts verdelen uw portefeuille optimaal. De opbouw van uw portefeuille hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere marktspecialisten. Deze visie wordt regelmatig getoetst en - indien nodig -aangepast. Dit bepaalt de actuele verdeling over landen, sectoren, regio’s en thema’s binnen uw risicoprofiel. Met een goede verdeling heeft u op de langere termijn meer kans op rendement.

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer vijf risicoprofielen: van een laag risico (defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elke risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. 

Wanneer u samen met uw Specialist Vermogensadvies uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure  Uw risicoprofiel Vermogensbeheer

Natuurlijk neemt uw Specialist Vermogensadvies jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast houden we u continu op diverse manieren op de hoogte over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid:

 • Vermogensrapportage
  U kunt hierin elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken:
  • Het behaalde rendement dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark
  • De transacties in dat kwartaal 
  • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën
  • De kosten die u heeft betaald voor Vermogensbeheer
  • Een dividendkalender die laat zien wanneer er dividend uitgekeerd wordt.
 • Internet Bankieren
  Via Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in de waarde van uw beleggingsportefeuille, de transacties en het behaalde rendement.
 • Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt elk jaar een fiscale opgave van de bank waarin uw vermogensbeheerwaarde is opgenomen voor uw belastingaangifte. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van ABN AMRO. Bepaalde beleggingen (producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen) zijn volledig uitgesloten voor alle beleggingsconcepten. Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we om die reden niet uit.

Lees meer over duurzaam beleggen met Vermogensbeheer

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de lange termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het al dan niet behalen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw beleggingsadviseur.

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer.

Uw adviseur is er voor u

Uw adviseur is er voor u

Heeft u een vraag of wilt u gewoon even weten hoe uw beleggingen ervoor staan? Uw Specialist Vermogensadvies neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht in uw beheerde vermogen.

Bekijk ook de andere 2 mandaten van Vermogensbeheer

Duurzaam Fondsen Mandaat

 • Beleggen in de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij
 • Profiteren van expertise van duurzamefondsbeheerders
 • U belegt in innovatieve bedrijven

Multi Manager Mandaat

 • Beleggen in een groot aantal beleggingsfondsen wereldwijd
 • Profiteren van expertise van onze eigen fondsbeheerders
 • Breedste beleggingsmogelijkheden van de 3 mandaten

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 0900-9215
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 0900-9215
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk opgebeld.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.