Stap 3 - Aangifte inkomstenbelasting doen

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Aftrekposten en heffingskortingen

Waarmee moet u rekening houden bij uw belastingaangifte 2021? Veel mensen vergeten hun belastingaangifte goed te controleren. En vergeten ook gebruik te maken van bepaalde aftrekposten en heffingskortingen.

Inkomstenbelasting

Misschien kunt u bij uw belastingaangifte 2021 gebruikmaken van aftrekposten zodat u minder inkomstenbelasting betaalt. Bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek of de aankoopkosten van uw woning die u in mindering brengt op uw belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Ook persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, zorgkosten, studiekosten en giften mag u in mindering brengen op uw inkomsten.

U kunt ook recht hebben op een of meer heffingskortingen. U krijgt dan een korting op de berekende belasting. Voorbeelden van heffingskortingen zijn de inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor werkenden met kinderen), de (alleenstaande) ouderenkorting (voor wie de AOW-leeftijd heeft bereikt) en korting voor groene beleggingen.

Profiteer van aftrekposten en heffingskortingen

Andere aftrekposten voor uw aangifte

Als u in 2021 aantoonbaar giften heeft gedaan aan één of meer erkende goede doelen, is het verstandig daar een lijstje van te maken. Giften zijn namelijk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Eerst in box 1. En, nadat het inkomen in box 1 is verminderd tot nihil en u nog een bedrag aan aftrekbare giften overhoudt, kunt u deze in box 3 en daarna in box 2 verrekenen. Maak daarbij onderscheid tussen 'gewone' giften en 'periodieke' giften, waarbij de verplichting tot het doen van giften is vastgelegd in een overeenkomst of notariële akte van schenking.

Doet u een gift aan één of meer ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) met een cultuurstatus van de Belastingdienst? Dan kunt u deze gift in uw belastingaangifte verhogen met een bepaald percentage. Periodieke en andere giften die u in 2021 in privé heeft gedaan aan culturele ANBI’s mag u fiscaal verhogen met 25%, met een maximum van € 1.250. Dit maximum bereikt u als u in een kalenderjaar minimaal € 5.000 aan culturele ANBI’s geeft.
Giften aan erkende goede doelen

 • Breng eerst de zorgkosten als aftrekpost in mindering op uw belastbaar inkomen in box 1. 
 • Is uw inkomen in box 1 te laag? Dan kunt u het restant in mindering brengen op uw inkomen in box 3 (spaargeld en belegbaar vermogen). 
 • U mag de zorgkosten alleen opnemen in de belastingaangifte van het jaar waarin u deze kosten heeft betaald. In 2021 wordt het gedeelte van het belastbaar inkomen dat hoger is dan € 68.507 in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting belast naar een tarief van 49,5%. Daarentegen zijn in 2021 de zorgkosten in deze hoogste belastingschijf nog aftrekbaar tegen een belastingtarief van 43%. Dit aftrekpercentage wordt in 2 jaar nog verder afgebouwd tot een basistarief van circa 37% in 2023.
  Zorgkosten in uw belastingaangifte

Als u in 2021 een dure opleiding of studie volgde voor uw (toekomstige) werk waarvoor u studiekosten maakte, zijn bepaalde bedragen die u in 2021 betaalde onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als scholingsuitgaven. Eerst in box 1, en als u nog aftrekbare studiekosten overhoudt, in box 3 en box 2. Het gaat onder andere om collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld. En bijvoorbeeld niet om reiskosten en de kosten van een laptop, tablet of printer. 

Op de pagina ‘ Mag ik mijn studiekosten aftrekken voor een opleiding voor mijn werk? ’ leest u hier meer over. Denk eraan dat u deze aftrekpost in 2021 en in 2022 mogelijk nog kunt benutten. In 2022 is deze regeling vervangen door een subsidieregeling.

Voor de  persoonsgebonden aftrekposten  geldt een afwijkende regeling. Het gaat bijvoorbeeld om betaalde partneralimentatie, specifieke zorgkosten en aftrekbare giften. Als u deze kosten boven een bepaalde drempel kunt aftrekken, kunt u ze eerst in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1, en voor zover nog niet verrekend, daarna op uw belastbaar inkomen in box 3 en daarna met uw belastbaar inkomen in box 2. Het restant kunt u eventueel in uw belastingaangifte van volgend jaar verrekenen.

Woningfinanciering

 • Kosten die rechtstreeks verband houden met het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening in box 1 voor uw eigen huis zijn fiscaal aftrekbaar van uw belastbaar inkomen in box 1 over het jaar waarin u de kosten heeft betaald. Het gaat onder andere om advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur, notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, taxatiekosten om de hypotheek te krijgen en kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • Heeft u in 2021 een vergoeding betaald voor het oversluiten of vervroegd terugbetalen van de hypotheek voor uw eigen huis? Dan mag u deze vergoeding in box 1 in aftrek brengen.
  Trek hypotheekrente niet klakkeloos bij hoogste inkomen af
  Hypotheekaftrek en meer belastingvoordeel

Als u in 2021 voor uw eigen huis geld heeft geleend van bijvoorbeeld een familielid of van uw vennootschap, let er dan op of u deze geldlening apart moet opgeven in uw belastingaangifte. Het gaat om geldleningen waarop u onder andere verplicht moet aflossen tijdens de looptijd van de geldlening om in aanmerking te komen voor de (rente)kostenaftrek. De Belastingdienst moet namelijk kunnen controleren of u voldoende heeft afgelost op deze geldlening.
Geld lenen aan familie of bekenden

Box 1 is belangrijk voor u als u bijvoorbeeld tijdelijk woonruimte heeft verhuurd aan derden voor korte tijd. In het artikel ‘Verhuur via Airbnb: wat mag wel en niet?’ leest u daar meer over.

Heeft u vorig jaar gebruikgemaakt van een betaalstop- of betaalpauzeregeling voor de betaling van (hypotheek)rente, aflossing en/of inleg/premie? Dan is dat ook een belangrijk aandachtspunt in uw belastingaangifte.  

Box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 een arrest gewezen. De Hoge Raad heeft daarin bepaald dat de box 3-heffing in zijn huidige vorm niet aanvaardbaar is. Het is daarom raadzaam uw box 3 vermogen in de aangifte volgens de wettelijke regeling aan te geven. Op het moment dat de aanslag opgelegd is, kunt u bezwaar maken tegen deze aangifte. (let op de bezwaartermijn). De Belastingdienst moet nog met een standpunt komen, hoe moet worden omgegaan met de belastingheffing in box 3 in de aanslagregeling 2021. 
Gevolgen uitspraak Hoge Raad box 3-heffing

In box 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. De algemene vrijstelling (het heffingvrije vermogen) is in 2021 € 50.000, voor fiscaal partners samen geldt het dubbele bedrag van € 100.000. Over het vermogen in box 3 tot genoemd bedrag hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. 

Ondanks dat het heffingvrije vermogen is verhoogd naar € 50.000, moeten belastingbetalers met een box 3-vermogen van(af) € 31.430 wel aangifte over box 3 doen over 2021. De regering wil daarmee voorkomen dat de verhoging van het heffingvrije vermogen doorwerkt naar de vermogenstoets in veel inkomensafhankelijke regelingen. Bij doorwerking zouden meer mensen dan bedoeld in aanmerking komen voor een (hogere) inkomensafhankelijke regeling. Denk daarbij onder andere aan de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg. Alle belastingbetalers in box 3 betalen inkomstenbelasting over een forfaitair (lees: vast) rendement waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het vermogen binnen drie vermogensschijven. De belastingdruk in deze box varieert in 2021 van 0,59 tot 1,76% van het belaste vermogen in box 3.
Eerste hulp bij uw aangifte: uitleg box 1, box 2 en box 3

Denk eraan dat belastingschulden in principe geen schulden voor box 3 zijn. Een uitzondering geldt voor erfbelastingschulden en onder bepaalde voorwaarden belastingschulden van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Op de pagina ‘Belastingschulden’ van de Belastingdienst leest u daar meer over.

Een (grote) prijs in de loterij kan belangrijke gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting. Als u de prijs in 2021 heeft gewonnen, gaat het voor het eerst om uw aangifte inkomstenbelasting over 2022. Niet over die over 2021, omdat de peildatum (1 januari) daarvoor voorbij is. Misschien krijgt u als loterijwinnaar voor het eerst te maken met box 3? Of u had al vermogen in box 3 en valt u wellicht straks in een vermogensschijf met een hogere belastingdruk? Op de pagina: ‘ Berekening belasting over inkomen uit vermogen over 2021 ’ van de Belastingdienst leest u er meer over. 

Echtscheiding

Als u partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner, is deze alimentatie meestal fiscaal aftrekbaar. Uw ex-partner moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting opnemen. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. De verplichting om kinderalimentatie te betalen is ook geen schuld in box 3.
Echtscheiding, hypotheek en uw belastingaangifte
Gescheiden in 2021: samen of apart aangifte doen?

Heeft u uw vorige eigen huis verlaten vanwege een (voorgenomen) echtscheiding, terwijl uw ex-partner daar nog woont? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden nadat u dat huis definitief heeft verlaten, gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek over uw eigendomsgedeelte. U moet dan ook in die periode het eigenwoningforfait voor uw eigendomsgedeelte vermelden. Daar staat bij u een aftrekpost in de vorm van partneralimentatie voor hetzelfde bedrag tegenover. U heeft immers woongenot verschaft aan uw ex-partner.
Echtscheiding, hypotheek en uw belastingaangifte
Gescheiden in 2021: samen of apart aangifte doen?

Overlijden

Dan had u daarvoor op 1 januari 2021 om 0:00 uur nog geen erfbelastingschuld. U kunt deze schuld opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting 2022 die u vanaf maart 2023 kunt indienen bij de Belastingdienst.
Belastingaangifte en overlijden: erfrechtelijke aanspraken
Belastingen en toeslagen na een overlijden (site van de Belastingdienst)

Dan kunt u het bedrag van deze schuld meestal in box 3 opnemen, ongeacht of u daarvoor al een aanslag erfbelasting van de Belastingdienst had ontvangen. 
Erfbelasting berekenen

Heeft u een eigen bedrijf?

Dat kan bijvoorbeeld ook een BV zijn. Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kostenaftrek bij uw onderneming. Hiervoor gelden strikte regels. Voor een beperkt aantal situaties heeft de Belastingdienst een hulpmiddel ontwikkeld.

Als u geld heeft geleend van uw BV, heeft de BV een vordering op u. U betaalt dan een (zakelijke) rente aan uw BV. Deze schuld behoort tot box 1 of box 3. Heeft u de geldlening gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van uw eigen huis? Dan behoort deze geldlening in principe tot box 1. Er is dan sprake van een eigenwoningschuld. De geldlening behoort ook tot box 1 als u het geleende bedrag gebruikt om een bezitting aan te kopen die u vervolgens aan uw BV ter beschikking stelt. In andere gevallen zal de schuld meestal tot box 3 behoren. Als u geld heeft geleend aan uw BV, heeft u een vordering op uw BV en behoort deze vordering in principe tot box 1.

Als het saldo van deze rekening-courantverhouding gedurende het gehele jaar niet hoger is dan € 17.500 en niet lager dan € -17.500, kunt u de rente buiten beschouwing laten in uw belastingaangifte. U neemt dan ook geen rekening-courantschuld op in box 3.

 • Dividend ontvangen van Nederlandse bedrijven?
  U  kunt dit bedrag volledig verrekenen met de inkomstenbelasting die u moet betalen. Het gaat dan om 15% van het brutobedrag. Dit bedrag geeft u op onder ‘te verrekenen bedragen’ onder ‘ingehouden dividendbelasting’. Hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen? Dan krijgt u het bedrag van de ingehouden dividendbelasting van de Belastingdienst terug.

  De Nederlandse dividendbelasting is 15% van het brutobedrag. U vult het dividend dat u ontvangen heeft in bij 'te verrekenen bedragen'» 'ingehouden dividendbelasting'. Deze dividendbelasting kunt u volledig verrekenen met de inkomstenbelasting die u moet betalen. Hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen? Dan krijgt u het bedrag van de ingehouden dividendbelasting terug van de Belastingdienst.
 • Dividend ontvangen van een buitenlands bedrijf?
  U kunt een verzoek doen om belasting te verminderen als u dividend heeft ontvangen van een buitenlands bedrijf. De vermindering hangt af van de afspraken die Nederland in een belastingverdrag heeft gemaakt met het land waarin het betreffende bedrijf is gevestigd. In de aangifte is hiervoor de rubriek ‘vrijstellingen en verminderingen’ en dan ‘aftrek om dubbele belasting te voorkomen’ opgenomen. Daar vermeldt u het gedeelte van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting waar het andere land volgens het belastingverdrag recht op heeft (in veel gevallen: 15%). Dat deel komt in mindering op de te betalen inkomstenbelasting in box 3. Overigens is deze vermindering gemaximeerd tot de inkomstenbelasting die u over de onderliggende effecten in box 3 moet betalen. Is meer ingehouden dan het afgesproken percentage in het belastingverdrag? Dan moet u dat meerdere zelf terugvragen bij de belastingautoriteiten in het buitenland.

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.