Kansen op de obligatiemarkten

Voor de rente op toonaangevende staatsobligaties is het coronavirus de genadeslag gebleken. Toch liggen er nog kansen voor obligatiebeleggers, vooral in de opkomende markten, bij bedrijfsobligaties van hogere kwaliteit en in het segment groene obligaties. 

 

Gezien het stimulerende beleid van centrale banken en de vooruitzichten voor het economische herstel verwachten we dat de rente nog jaren laag zal blijven. Op een gegeven moment zou de VS als eerste westerse economie de rente weer kunnen verhogen. Maar we zien dat in 2021 niet gebeuren.

Het goede nieuws is dat de inflatie naar verwachting evenmin snel zal stijgen. De overcapaciteit in de economie blijft namelijk aanzienlijk. Dit betekent dat er in een economie meer geproduceerd wordt dan er geconsumeerd kan worden, wat een drukkend effect heeft op de inflatie. Digitalisering heeft eveneens een drukkend effect op de inflatie. En de digitaliseringstrend zal niet worden teruggedraaid. Inflatiegerelateerde obligaties zijn dan ook goedkoop. Maar wat ons betreft is dit niet het juiste moment om deze obligaties een prominente plek in de portefeuille toe te bedelen. 

Het slechte nieuws: gezien het lage renteniveau en de vlakke rentecurve is het erg lastig om rendement te behalen met een duratiestrategie (waarmee wordt ingespeeld op de rentegevoeligheid van obligaties). De rente op staatsobligaties van de Europese kernlanden is al negatief. Dus als de rente niet verder daalt, zou het rendement negatief zijn. We kiezen er liever voor om deze obligaties nu niet in portefeuille te hebben. 

Opkomende markten bieden potentieel

Toch liggen er nog wel degelijk kansen voor obligatiebeleggers. Zo kan een duratiestrategie in de opkomende markten nog wat resultaat opleveren. In veel opkomende landen is de rente nog altijd positief en heeft de centrale bank nog genoeg ruimte om die te verlagen. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft een nieuw beleidskader ontwikkeld. Binnen dat kader houdt de Fed de rente heel laag; dat zet de toon voor een zwakke dollar. En aankomend president Joe Biden zal naar verwachting kiezen voor een buitenlands beleid waarin meer nadruk ligt op samenwerking. Dit alles is gunstig voor de opkomende markten. Obligatiebeleggers kunnen op die situatie inspelen door een EMD-positie in harde valuta’s1te nemen (EMD: emerging market debt). En van tijd tot tijd ook in lokale valuta’s.

1Met harde valuta’s wordt gedoeld op goed verhandelbare valuta’s van landen die op politiek en economisch vlak relatief stabiel zijn. De euro en de Amerikaanse dollar, bijvoorbeeld, worden beschouwd als harde valuta’s

Kansen in veilige bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties vinden we nog altijd aantrekkelijk. Maar daarbij neigen we wel steeds meer naar het veiligere segment. Tijdens de recente marktonrust vanwege de tweede coronagolf en de Amerikaanse verkiezingen was er bij investment-grade bedrijfsobligaties (bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid) maar weinig beweeglijkheid in de risicopremies merkbaar. Daaruit blijkt hoezeer dit segment is uitgegroeid tot een nieuwe ‘veilige haven’ voor beleggers. Over het geheel genomen leveren investment-grade bedrijfsobligaties nog steeds een licht positief rendement op. En de bedrijfsbalansen van deze ondernemingen kunnen meeliften op het verwachte economische herstel. Daarom ligt onze voorkeur onverminderd bij deze beleggingscategorie.  

Voordat de economie zich echt gaat herstellen, kan een deel van het high-yield obligatiesegment (obligaties met een lagere kredietwaardigheid dan investment-grade) ten prooi vallen aan de hogere wanbetalingspercentages die nu door de ratingbureaus voorspeld worden. Bedrijven in de categorie CCC of lager hebben niet dezelfde toegang tot overheidsstimulering en herfinanciering. Onze suggestie aan beleggers is dan ook om terughoudend te zijn ten aanzien van high-yield bedrijfsobligaties. Binnen het high-yield segment kunnen beleggers de zeer speculatieve ratingcategorieën het beste vermijden.

Markt voor groene obligaties in groeiversnelling

Naarmate de zorgen over het coronavirus in 2021 afnemen, kunnen we een inhaalslag gaan zien om de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren. Dit zou ook betekenen dat er versneld financiële middelen naar ‘groene’ bestemmingen gaan. We voorzien dat hierbij een zeer belangrijke rol is weggelegd voor groene obligaties – door de uitgifte van staats- of bedrijfsobligaties, of een combinatie daarvan. De versnelde groei van de markt voor groene obligaties biedt beleggers allerlei kansen om meer duurzame accenten aan te brengen in hun obligatieportefeuilles.

Mary Pieterse-Bloem - Hoofd Obligaties

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk het webinar over The Future of Food terug

Heeft u de online uitzending The Future of Food met presentator Roelof Hemmen op 26 januari gemist, of wilt u het nog een keer bekijken? We hebben de uitzending voor u opgenomen.