Beleggingsstrategie

Groeidip – maar geen recessie

Publicatiedatum: 27 februari 2019

Het marktherstel zet door. De S&P 500 Index is dit jaar tot dusver bijna 12% gestegen. De Euro Stoxx 50 en de MSCI China Index staan respectievelijk 8,6% en 11,4% hoger. Het herstel van de aandelenmarkten vindt plaats tegen een achtergrond van een vertragende wereldeconomie en de verwachting dat het groeitempo voorlopig laag blijft.

Tijdens onze meest recente vergadering over het beleggingsbeleid hebben we besloten om onze huidige vermogensverdeling (assetallocatie) te handhaven. Onze visie op aandelen is neutraal. Tegelijkertijd staan we positief tegenover specifieke risicovolle beleggingscategorieën, zoals grondstoffen. Op regionaal niveau geven we de voorkeur aan opkomende markten, zowel voor wat betreft obligatie- als aandelenportefeuilles. Binnen onze algehele vermogensverdeling staan we nog altijd negatief tegenover obligaties.

Groeivertraging; geen recessie verwacht

Het is duidelijk dat de wereldeconomie een groeivertraging doormaakt. Maar wij menen dat die vertraging in sterke mate het gevolg is van acties van beleidsmakers gedurende 2017 en een groot deel van 2018.

China, bijvoorbeeld, heeft een gerichte (monetaire) verkrappingscampagne gevoerd. Die campagne leidde tot krappere financiële condities in opkomende markten. De goederenvraag nam af, vooral in China zelf. De economische zwakte die we momenteel zien in Duitsland en de bredere eurozone weerspiegelt Europa’s afhankelijkheid van exporten en van ontwikkelingen in de wereldwijde kapitaalgoederensector (kapitaalgoederen: goederen die ondernemingen nodig hebben voor hun bedrijfsvoering, zoals machines). Exporten en kapitaalgoederenstromen hebben te lijden gehad van de verkrappingsmaatregelen in China.

Ook in de VS is een verkrappend beleid gevoerd: de Federal Reserve (Fed) heeft de rente verhoogd en de balans verkleind. En in Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB) haar steunaankopen en andere stimuleringsmaatregelen afgebouwd. Maar inmiddels zien we dat sommige centrale banken hun beleidskoers wijzigen. De Fed heeft laten weten dat verdere renteverhogingen voorlopig van de baan zijn. En de verwachting is dat de ECB de rente tot in 2020 ongemoeid zal laten. Bovendien zijn Chinese beleidsmakers weer stimuleringsmaatregelen aan het nemen. 

Maar het effect van verschuivingen in het monetaire beleid wordt doorgaans pas later zichtbaar in de economische werkelijkheid. Die vertraging verklaart waarom de huidige groeivertraging naar verwachting zal aanhouden gedurende de eerste helft van 2019 en waarom de wereldwijde groei waarschijnlijk pas in de tweede helft van het jaar weer aan kracht zal winnen.

Wel zien we in China al tekenen van stabilisering. En het is eveneens goed nieuws dat consumenten in Europa en de VS nog altijd de binnenlandse vraag op peil houden. Arbeidsmarkten staan er ook goed voor. En er zijn geen signalen die erop wijzen dat de consumentenbestedingen op omvallen staan of dat er een flinke deuk geslagen is in het consumentenvertrouwen. Verder zijn er enkele positieve tekenen zichtbaar in de wereldwijde productie- en handelsdata, al blijft het algehele plaatje in dat opzicht wel erg zwak.

Kijkend naar de situatie bij bedrijven: de resultaten die gepubliceerd zijn tijdens het cijferseizoen over het vierde kwartaal – dat nog steeds gaande is – zijn niet zo slecht als verwacht. Hierbij moeten we wel aantekenen dat veel analisten hun verwachtingen eerder al neerwaarts hadden bijgesteld – in lijn met de verwachte lagere economische groei. Ondertussen heeft het herstel van de aandelenmarkten een positief effect gehad op het beleggerssentiment. Ook is de beweeglijkheid (volatiliteit) van de markt afgenomen.

Tegen deze achtergrond kiezen wij ervoor onze neutrale visie op aandelen te handhaven. Hoewel er op meerdere fronten sprake is van tegenwind, denken wij dat die in een aantal gevallen tijdelijk is. Een recessie verwachten we niet. Andere risico’s, gerelateerd aan onder andere Brexit en het Chinees-Amerikaanse handelsconflict, zijn weliswaar niet verdwenen maar zullen naar verwachting niet escaleren.

Alternatieve beleggingen voor spreiding

Terwijl we een neutrale visie op aandelen hebben, zijn we positief over een andere risicovolle beleggingscategorie, te weten grondstoffen. Olieprijzen zijn hersteld en worden ondersteund door optimisme ten aanzien van de handel en de impact van productieverlagingen. Ook de Amerikaanse sancties tegen Venezuela en Iran kunnen een gunstig effect hebben op de prijs van olie.

Reinhard Pfingsten, Waarnemend Voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité