Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter s

De s van SEC, sentiment en stock

 • Schatkistpapier

  Verzamelnaam voor kortlopende schuldbewijzen die de staat uitgeeft bij een tijdelijk kastekort.

 • Schrijven van opties

  Het verkopen van een calloptie of putoptie. In ruil voor een premie gaat men de verplichting aan om aandelen te leveren of af te nemen tegen de uitoefenprijs.

 • Scrip

  Een voorlopige vorm van een waardepapier dat in de toekomst wordt verstrekt. Een scrip kan ook een bewijs van recht op uitkering bij liquidatie zijn. Of het bewijs van recht op een deel van een nieuw aandeel of een nieuwe obligatie.

 • SEC

  Afkorting van Securities and Exchange Commission. Deze Amerikaanse toezichthouder is in 1934 opgericht om toezicht te houden op de verschillende effectenbeurzen in de Verenigde Staten.

 • Secundaire kapitaalmarkt

  Het deel van de kapitaalmarkt waar bestaande (dus in het verleden uitgegeven) obligaties, aandelen en pandbrieven worden verhandeld.

 • Securitisatie

  Het verhandelbaar maken van kredieten in de vorm van waardepapieren. Een krediet krijgt daardoor de eigenschappen van een beleggingsproduct.

 • Seller

  Een bank die zich bij een aandelenemissie uitsluitend bezighoudt met het plaatsen van de nieuwe stukken bij haar klanten. Deze bank loopt geen risico en ontvangt dan ook een lagere beloning dan de uitgevende instelling.

 • Sentiment

  Ander woord voor de stemming op de aandelenbeurzen.

 • Settlement

  De externe afwikkeling van een transactie. Een ontvangst of levering van beleggingsproducten wordt dan afgerekend tegen de waarde ervan in geld.

 • Settlementdatum

  De dag waarop openstaande koop- en verkoopposities in geld en beleggingsproducten worden verrekend.

 • Sharpe ratio

  Maatstaf voor de verhouding tussen risico en rendement. Brengt het nemen van een hoger risico ook werkelijk meer rendement op? De sharpe ratio vergelijkt het rendement van een beleggingsportefeuille waarbij risico is genomen met het rendement van een belegging waarbij dat risico niet is genomen. Het extra rendement deelt men door de standaarddeviatie van het fondsrendement.

 • Short call

  Engelse term voor een geschreven calloptie.

 • Short gaan

  Bij short gaan verkoopt een belegger een beleggingsproduct dat hij of zij op dat moment niet bezit.

 • Short put

  Engelse term voor een geschreven putoptie.

 • Shortpositie

  Een belegger die belegt in opties heeft een shortpositie als hij een optie geschreven heeft. Heeft hij een geschreven calloptie? Dan heeft hij de verplichting om op een bepaalde datum de onderliggende waarde te leveren. Heeft hij een geschreven putoptie? Dan heeft hij de verplichting om op een bepaalde datum de onderliggende waarde af te nemen.

 • Slotdividend

  Dividend waarop aandeelhouders nog recht hebben nadat eerder in het jaar tussentijds dividend (interim-dividend) is uitgekeerd.

 • Slotkoers

  De laatste koers van een beleggingsproduct op een handelsdag.

 • Sluitingskoop

  Terugkopen van een geschreven optie. De bijbehorende plicht vervalt daardoor.

 • Sluitingsverkoop

  Het verkopen van een eerder aangekochte optie. Het recht dat bij de optie hoort vervalt daardoor.

 • Small Caps

  Aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de totale beurswaarde van een bedrijf.

 • Solvabiliteit

  De mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen.

 • Speculeren

  Geld beleggen in beleggingsproducten of schuldvorderingen en daarbij bewust een relatief groot prijs- of koersrisico accepteren.

 • Spin-off

  Bedrijfsonderdelen die zijn afgestoten of afgesplitst en die zelfstandig verder gaan.

 • Split-up (splitsing)

  De verkleining van de nominale waarde van een aandeel om de verhandelbaarheid ervan te vergroten. Ook wel een 'echte' splitsing genoemd. Van een 'onechte' splitsing is sprake als een deel van de winstreserves wordt uitgekeerd in de vorm van een bonus of stockdividend.

 • Spread

  Met de term spread kunnen 2 dingen worden aangeduid:

  • Het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs
  • Bij opties: het gelijktijdig kopen en schrijven van opties op dezelfde onderliggende waarde. Dit kan zowel met callopties als met putopties.

 • Staatslening

  Geld of andere financieringsmiddelen die de Staat der Nederlanden (of een ander land) leent op de open kapitaalmarkt door uitgifte van staatsobligaties. De minister van Financiën doet dit op basis van de jaarlijkse Leningwet. Door het plaatsen van onderhandse leningen of de uitgifte van obligaties voorziet de overheid zo gedeeltelijk in haar financieringsbehoefte.

 • Standaarddeviatie

  Maatstaf voor het risico van een belegging. De standaarddeviatie kan worden berekend via een formule. Hoe groter de koersuitslagen ten opzichte van de gemiddelde koersafwijking, hoe hoger de standaarddeviatie. Een hogere standaarddeviatie betekent een groter risico.

 • Stock

  Een aandeel.

 • Stock picking

  Een beleggingsstrategie waarbij beleggers aandelen selecteren die in hun ogen ondergewaardeerd zijn.

 • Stockbonus

  Uitkering aan aandeelhouders in de vorm van (bonus)aandelen. Hierbij kan het gaan om een normale bonusuitkering ten laste van eerder gereserveerde winsten, een herkapitalisatiebonus of een agiobonus.

 • Stockdividend

  Een winstaandeel dat niet contant wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, maar in de vorm van een (extra) aandeel in de onderneming.

 • Stop loss-order

  Opdracht om beleggingsproducten te verkopen zodra tijdens een koersdaling een opgegeven koers wordt bereikt (de limietkoers). Er is geen garantie dat de order in zijn geheel tegen de opgegeven koers wordt uitgevoerd. De verkoop gaat door tot alle stukken verkocht zijn.

 • Straddle

  Een optieconstructie waarbij een belegger een calloptie en een putoptie koopt op dezelfde onderliggende waarde, met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde looptijd.

 • Strangle

  Het gelijktijdig schrijven van een calloptie en een putoptie in dezelfde onderliggende waarde, maar tegen een verschillende uitoefenprijs. Zolang de prijs binnen een bepaalde bandbreedte blijft, levert deze constructie winst op.

 • Strike

  Engelse term voor de uitoefenprijs van een optie.

 • Strip

  Splitsing van beleggingsproducten waarbij het recht op terugbetaling van de hoofdsom en het recht op opeenvolgende interestbetalingen wordt gesplitst. Deze rechten worden vervolgens verhandeld als zelfstandige beleggingsproducten.

 • Strippen

  De mantel (hoofdsom) en de coupon (rente) van een obligatie scheiden om ze apart te kunnen verhandelen.

 • Stuk

  Een bewijs van een obligatie of aandeel.

 • Successiekoers

  Koers van een beleggingsproduct voor het vaststellen van het successierecht (de belasting op een erfenis).

 • Switch(en)

  Het wisselen tussen verschillende fondsen binnen een (giraal) beleggingssysteem.

 • Syndicaat

  Een samenwerking tussen banken of ondernemers die samen een bepaald commercieel doel willen bereiken. In de beleggingswereld gaat het meestal om banken die een syndicaat vormen voor emissies van aandelen of obligaties.

 • Syndicaatsleider

  De bank of een andere financiële instelling die de leiding heeft binnen het syndicaat dat een emissie begeleidt.

 • Synthetische ETF

  Een synthetische ETF is een exchange traded fund (ETF). Alleen bestaat deze niet uit de precieze onderliggende waarde van een index zoals bij een fysieke ETF. De synthetische ETF bootst die index na. De beheerder sluit hiervoor een swaptransactie met een tegenpartij af op het rendement van de index. De tegenpartij belooft het rendement op de index uit te keren, in ruil voor de inleg van beleggers. Beleggers lopen het risico dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt. Een synthetische ETF heeft daardoor een groter risico dan een fysieke ETF. De beheerder kiest voor een synthetische ETF als de onderliggende index moeilijk te verhandelen beleggingsproducten bevat of als hij verschillende indices volgt.