Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter o

De o van obligatie, opt down en outperformer

 • Obligatie

  Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de overheid, een instelling of een bedrijf is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft, kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. Dit is meestal een vaste rente.

  Obligaties van banken vallen onder de bail-in regeling.

 • Obligatiedividend

  Een winstaandeel (dividend) dat niet in geld wordt uitgekeerd, maar in de vorm van een obligatie die de onderneming uitgeeft.

 • Obligatiefonds

  Een beleggingsfonds dat uitsluitend in obligaties belegt.

 • Obligatiekoers

  De prijs van een obligatie die door vraag en aanbod tot stand komt op de obligatiemarkt. Deze koers verandert tegengesteld aan de hoogte van de marktrente. Een stijgend renteniveau betekent namelijk dat een belegger een obligatie met lage rente pas zal kopen als dit eenzelfde rendement oplevert als wanneer hij een nieuwe obligatie tegen die hogere rente koopt. Hij zal een obligatie met lage rente dus alleen kopen als de koopkoers zo ver onder de nominale waarde ligt dat het renteverschil wordt goedgemaakt.

 • Odd lot

  Begrip uit Canada en de VS. Normaal wordt op de beurzen daar in aandelen gehandeld in aantallen van honderd, dit noemt men een round lot. Een odd lot is een kleiner aantal aandelen dan honderd.

 • Officiële Prijscourant

  De Officiële Prijscourant (OPC) bestaat uit 3 pdf-bestanden en verschijnt elke handelsdag. In deze 3 bestanden staan de prijzen van de beleggingsproducten (aandelen, obligaties en derivaten) die aan Euronext Amsterdam noteren en de standen van de lokale indexen.

 • Officiële notering

  Iedere koers die op een gereglementeerde markt op een bepaald tijdstip wordt vastgesteld. Hierbij zijn vraag en aanbod in evenwicht. Dit kan ook een koers zijn die door een daartoe aangewezen commissie vastgesteld wordt (meestal eenmaal per dag). Die koers blijft geldig tot de volgende officiële notering tot stand komt en dient als basis voor bepaalde transacties.

 • Olies

  Een populaire aanduiding voor het aandeel Royal Dutch Shell (Koninklijke Olie).

 • Onderhands

  Niet-openbaar, zonder tussenkomst van een officieel bevoegde instantie, buiten de officieel gereglementeerde markt om. Bij de markt voor onderhandse leningen en de onderhandse markt voor incourante fondsen bestaan wel bepaalde regels, maar die zijn niet officieel. De belegger loopt daarom meer risico.

 • Onderhandse achtergestelde

  Een onderhandse lening waarbij de aflossing is achtergesteld bij de overige crediteuren.

 • Onderhandse emissie

  Een onderhandse emissie is een emissie waarbij de nieuwe stukken niet openbaar aangeboden worden, maar slechts aan een geselecteerd aantal beleggers.

 • Onderliggende waarde

  De gestandaardiseerde hoeveelheid waarde waarop een optie- of futurecontract betrekking heeft, bijvoorbeeld honderd aandelen XYZ bij een aandelenoptie XYZ. Een onderliggende waarde kan ook bestaan uit een index, obligatie, valuta of uit goederen.

 • Ongedekt schrijven

  Het schrijven van ongedekte opties. Hiervan is sprake als callopties worden geschreven zonder dat de onderliggende waarde in de beleggingsportefeuille aanwezig is. Geschreven putopties zijn per definitie ongedekt, omdat bij deze opties een afnameplicht geldt.

 • Ongedekte optie

  Een ongedekte optiepositie ontstaat als een belegger een optie schrijft zonder dat hij de onderliggende waarde op zijn beleggingsrekening heeft. Of zonder dat hij daar een andere optiepositie tegenover heeft.

 • Ongelimiteerde order

  Koop- of verkooporder die wordt uitgevoerd tegen de eerst gedane koers. Dit wordt ook wel 'bestens order' genoemd.

 • Open end beleggingsfonds

  Een open end beleggingsfonds is verplicht om altijd beleggers toe te laten tot het fonds of te laten uitstappen. Dit kan zo'n fonds doen door nieuwe aandelen of participaties in dat fonds uit te geven als de vraag groter is dan het aanbod. Of bestaande in te trekken als het aanbod groter is dan de vraag. Hierdoor kunnen beleggers dus makkelijk hun beleggingen kopen en verkopen tegen de werkelijke waarde van het fonds. Het tegenovergestelde is een closed end beleggingsfonds.

 • Open koop

  Het kopen van een optie waarbij de belegger een recht koopt tegen betaling van een premie (prijs van de optie). Een gekochte optie wordt beëindigd door een sluitingsverkoop of door een exercise (uitoefening).

 • Open verkoop

  Het verkopen van een optie terwijl de verkopende partij die niet heeft. Dit heet ook wel schrijven. De verkoper verplicht zich tot een ruil voor de premie die hij krijgt. Een geschreven optie wordt beëindigd door een sluitingskoop of door een 'assignment' (aanwijzing).

 • Openingskoers

  De eerste koers van een beleggingsproduct op een handelsdag. Deze koers is vooral belangrijk omdat alle betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt over de prijs.

 • Oprichtersaandeel

  Speciaal aandeel met vaak extra rechten, waar alleen de oprichters van een vennootschap houder van zijn. Soms zijn het ook aandelen die worden gegeven voor bewezen diensten bij de oprichting van een vennootschap. Oprichtersaandelen hebben geen nominale waarde.

 • Opt down

  Het wijzigen van de classificatie van een klant naar een MiFID-categorie met een hogere beleggersbescherming. Bijvoorbeeld van de groep professionele beleggers naar de groep niet-professionele beleggers. Zie ook: Opt Up en MiFid.

 • Opt up

  Het wijzigen van de classificatie van een klant naar een MiFID-categorie met een lagere beleggersbescherming. Bijvoorbeeld van de groep niet-professionele beleggers naar de groep professionele beleggers. Zie ook: MiFID.

 • Optie

  Een optie is een standaard contract. Hiermee koopt de belegger een recht of gaat hij de verplichting aan om in een bepaalde periode (de uitoefenperiode) een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen) te kopen of te verkopen. Dit gebeurt tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs). Opties worden verhandeld op de optiebeurs.

 • Optiepremie

  De prijs die een belegger moet betalen voor een optie. De optiepremie is niet vast en bestaat uit de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtingswaarde. Zie ook: intrinsieke waarde.

 • Optieserie

  Opties van een bepaalde klasse met een bepaalde looptijd en uitoefenprijs.

 • Orderboek

  Dit is een administratief systeem waarin gelimiteerde koop- en verkooporders zijn gerangschikt op volgorde van binnenkomst, hoogste bieding (bij kooporders) en laagste lating (bij verkooporders).

 • Orderstatus

  De stand van zaken (lopend en uitgevoerd) bij opgegeven opdrachten.

 • Out-of-the-money optie

  Een optie waarbij de uitoefenprijs (strike) van een calloptie hoger is dan de koers van de onderliggende waarde. Of waarbij de uitoefenprijs van een putoptie lager is dan de koers van de onderliggende waarde.

 • Outperformer

  Onderneming waarvan op basis van onderzoek wordt verwacht dat deze het de komende tijd beter gaat doen dan de markt. Het advies is dan om aandelen in deze onderneming te kopen.

 • Overeenkomst Beleggen

  Een Overeenkomst Beleggen is een overeenkomst die beleggers sluiten met een bank of tussenpersoon om te kunnen beleggen. Zo'n overeenkomst kan per bank of tussenpersoon anders heten. De meest gebruikte namen zijn Overeenkomst Beleggen en Overeenkomst Effectendienstverlening. 

 • Overeenkomst voor opties

  Overeenkomst die een belegger moet ondertekenen voordat hij in opties mag handelen.

 • Overgenomen emissie

  Vergaande bemiddeling van een bank bij een emissie. De bank voert niet alleen de emissie uit, maar neemt ook het plaatsingsrisico van de emittent over.