Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter b

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

De b van baisse, beursintroductie en broker

 • Bail-in

  De overheid kan besluiten om een bank te redden als die op een faillissement afstevent. 

  De betaling van rente en aflossing op obligatieleningen en gestructureerde producten van die bank kan dan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of zelfs geschrapt. Dit wordt 'bail-in' genoemd. Hierdoor is geen of minder overheidsgeld nodig om te voorkomen dat een bank failliet gaat. 

  Zo’n bail-in is mogelijk op basis van de Europese Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD).

 • Baisse

  De term baisse heeft meerdere betekenissen. Met baisse wordt een negatieve beursstemming of een dalende effectenmarkt aangeduid. Of een periode waarin de prijzen uitzonderlijk laag zijn. Een baissemarkt is een dalende markt. Men kan ook 'à la baisse' handelen. Dan verkoopt men goederen, beleggingsproducten of vreemde valuta omdat men verwacht dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen. Eventueel kan men dan later tegen een zeer lage prijs of koers weer kopen.

 • Bankbrief

  Een door een bank uitgegeven doorlopende obligatie met jaarlijkse rentebetaling. Bankbrieven zijn via de effectenbeurs verhandelbaar. De uitgiftekoers wisselt.

 • Bankrisico

  Het risico dat een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen en dat klanten hun geld bij die bank helemaal of voor een deel kwijtraken.

 • Basispunt

  Kleinste verandering bij de notering van een obligatierendement. Een basispunt is een honderdste procentpunt (0,01%). Stijgt bijvoorbeeld het rendement op obligaties van 4,50% naar 5,25%? Dan neemt het rendement met 75 basispunten toe.

 • BAVA

  BAVA staat voor Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De uitgevende instelling zal in speciale situaties een BAVA organiseren. Bijvoorbeeld bij een overnamebod. Zie ook: AVA.

 • Bear

  Bear of bearmarkt is een term voor een pessimistische stemming over de ontwikkeling van de markt. Men verwacht dat prijzen en koersen zullen dalen (baisse). Een bear is ook een benaming voor een speculant die probeert te profiteren van dalingen op de beurs.

 • Bear rally

  Een langere periode waarin een aandeel blijft dalen.

 • Bear spread

  Een strategie om te profiteren van een koersdaling. Een belegger koopt dan een combinatie van callopties en/of putopties die bij koersdaling een gunstig resultaat oplevert.

 • Bedrijfsobligatie

  Een obligatie die wordt uitgegeven door een onderneming.

 • Beëindiging notering

  Het uit de notering halen van een fonds. Bijvoorbeeld nadat een biedingstermijn is geëindigd, waarbij 95% voor het bod is aangemeld. Of als een fonds waardeloos is, bijvoorbeeld na een faillissement.

 • Beheerkosten

  De kosten voor een vermogensbeheerder. Dit dat kan ook een fondsbeheerder van een beleggingsfonds zijn. Deze kosten betaalt de vermogensbeheerder of fondsbeheerder uit het belegde vermogen.

 • BEL 20 index

  De aandelenindex van de 20 belangrijkste Belgische ondernemingen die genoteerd staan op de effectenbeurs van Euronext Brussel.

 • Beleggen

  Geld voor langere tijd omzetten in waardepapieren (bijvoorbeeld beleggingsproducten), onroerende zaken of edele metalen. Hiermee wil men waardestijging bereiken en eventueel extra inkomen (uit rente en dividend).

 • Beleggers Academy

  De Beleggers Academy is een digitale leeromgeving van ABN AMRO. Er zijn verschillende lesmodules waarmee beleggers meer kunnen leren over verschillende beleggingsproducten. Bijvoorbeeld aandelen, beleggingsfondsen, opties en Turbo's. Ook biedt de Academy informatie over verschillende beleggingsmethodes, zoals fundamentele en technische analyse.

 • Beleggersgiro

  Via de beleggersgiro van ABN AMRO kunnen klanten beleggen in beleggingsfondsen. Een bijzonder kenmerk is dat klanten niet alleen in een heel aandeel van het beleggingsfonds kunnen beleggen, maar ook in een deel daarvan. De beleggersgiro kan gebruikt worden voor de meeste beleggingsfondsen waarin beleggen bij ABN AMRO mogelijk is. Met de beleggersgiro is het ook mogelijk een order op te geven in de vorm van een geldbedrag in euro.

 • Beleggersprofiel

  Voordat een belegger gaat beleggen via een bank of andere tussenpersoon, bepaalt deze eerst het beleggersprofiel van de belegger. Dit profiel is gebaseerd op de financiële situatie van de belegger, zijn beleggingsdoelen, hoeveel risico hij wil en kan nemen en zijn kennis van en ervaring met beleggen. Als het beleggersprofiel is gemaakt, kan een belegger gebruik maken van de beleggingsdiensten van een bank of andere tussenpersoon. Op basis van het profiel kan een belegger advies krijgen over de beleggingsproducten die bij zijn persoonlijke situatie passen.

 • Beleggingsdiensten

  Beleggingsdiensten zijn alle diensten die ABN AMRO aanbiedt op het gebied van beleggen.

 • Beleggingsdoel

  Het beleggingsdoel is de reden voor een belegger om te beleggen. Uw beleggingsdoel kan bijvoorbeeld zijn een aanvulling op uw inkomen. Of vervroegd met pensioen gaan, een studie voor uw kinderen, of de koop van een woning. Een beleggingsdoel is vaak in geld uit te drukken.

 • Beleggingsfonds

  Een beleggingsfonds belegt geld voor beleggers die deelnemen in dat beleggingsfonds. Het doel is om met die beleggingen winst te maken. Deelnemers in een beleggingsfonds delen de winst. Een belegger in een beleggingsfonds koopt eigenlijk een deel van dat beleggingsfonds. Dit deel noemen we ook wel een aandeel of participatie. Beleggers die deelnemen in een beleggingsfonds zijn dus samen eigenaar van dat fonds. Beleggingsfondsen bieden onder meer de volgende voordelen:

  • Gemakkelijke manier van beleggen, ook in minder goed toegankelijke markten.
  • Goed gespreide beleggingsportefeuille.
  • Profiteren van de expertise van de fondsbeheerder.
  • Deskundig beheer.
  • Lage kosten in vergelijking met een directe belegging in aandelen of obligaties.

 • Beleggingshorizon

  Hoe lang wil iemand beleggen? De beleggingshorizon is de duur van de belegging. Deze is van belang om goed te kunnen bepalen welk soort belegging het beste bij iemand past. Hoe verder de beleggingshorizon, hoe groter de kans dat de belegger verliezen uit eerdere jaren goed kan maken in latere jaren.

 • Beleggingsinstelling

  Een onderneming die geld van aandeelhouders belegt. Voldoet een beleggingsinstelling aan verschillende wettelijke eisen? Bijvoorbeeld de eis om jaarlijks de beleggingsopbrengsten aan haar aandeelhouders uit te keren? Dan is zij over de belegging geen vennootschapsbelasting schuldig.

 • Beleggingskanaal

  De manier waarop een belegger orders opgeeft. Bij ABN AMRO kan dat onder andere via:

  • een adviseur
  • de telefonische beleggingslijn
  • Internet Bankieren.

 • Beleggingsmaatschappij

  Een onderneming met als doel om kapitaal van anderen bij elkaar te brengen en gemeenschappelijk (collectief) te beleggen. Door de collectieve belegging kan de onderneming het risico spreiden. Een beleggingsmaatschappij is een rechtspersoon, een beleggingsfonds niet.

 • Beleggingsorder

  Een beleggingsorder is een opdracht aan een bank of tussenpersoon om beleggingsproducten te kopen of te verkopen. Er zijn verschillende soorten orders, zoals orders met een prijslimiet, bestensorders, dagorders en doorlopende orders.

 • Beleggingsportefeuille

  Een beleggingsportefeuille bestaat uit het geheel van de beleggingen die een belegger heeft.

 • Beleggingsproducten

  Ook wel effecten genoemd. Dit zijn alle producten waarin beleggen mogelijk is. De meest bekende beleggingsproducten zijn aandelen, obligaties, opties en Turbo's.

 • Beleggingsrekening

  Om te beleggen bij een bank of andere tussenpersoon is vaak een beleggingsrekening nodig. Op deze beleggingsrekening administreert de bank of tussenpersoon de beleggingsproducten die een belegger koopt en verkoopt.

 • Beleggingsvorm

  Beleggingsvormen zijn manieren van beleggen. Beleggers die beleggen via een bank of andere tussenpersoon hebben 3 basismogelijkheden:

  • zelfstandig ('execution only')
  • met advies van de bank (beleggingsadvies)
  • volledig via de bank (vermogensbeheer).
  Binnen elke categorie bestaan bepaalde beleggingsvormen. De beleggingsvorm bepaalt voor een deel in welke beleggingsproducten een belegger kan beleggen.

 • Benchmark

  Een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds vergeleken worden.

 • Beneden pari

  Bij een emissie van aandelen wordt een uitgifteprijs bepaald. Is deze uitgifteprijs bij een emissie lager dan de nominale waarde? Dan wordt dit een plaatsing beneden pari genoemd.

 • Besloten beleggingsfonds

  Een beleggingsfonds waarvan de participaties niet vrij verhandelbaar zijn. Voordeel is dat er geen ondernemingsbelasting of kapitaalsbelasting verschuldigd is. Nadeel is dat de actuele waarde van het beleggingsfonds niet altijd bekend is. Ook kan het moeilijk zijn om het beleggingsfonds te verkopen tegen een redelijke prijs door de beperkte verhandelbaarheid.

 • Best execution

  ABN AMRO heeft het beleid dat zij orders van haar klanten uitvoert of laat uitvoeren met het best haalbare resultaat (best execution). Wij houden hierbij onder meer rekening met de prijs, de kosten en de snelheid waarmee wij uw orders laten uitvoeren. Meestal is de combinatie van de prijs en de kosten het belangrijkste.

 • Bestedingsruimte

  Als een belegger een order opgeeft om beleggingsproducten te kopen, kijkt de bank of tussenpersoon of deze hiervoor voldoende bestedingsruimte heeft. De bestedingsruimte bestaat uit het geld op de betaalrekening en het mogelijk beschikbare krediet daarop, min het geld dat de bank heeft geblokkeerd op de betaalrekening. Is de bestedingsruimte voldoende, dan keurt de bank of tussenpersoon de order goed en zet deze door naar de beurs.

 • Bestens order

  Een bestens order is een order waarbij een belegger geen prijslimiet opgeeft. Bij een bestens order krijgt een belegger in het algemeen de eerste prijs die tot stand komt op de beurs zodra de order aan de beurs is doorgeven. Ofwel de volgende marktprijs.

 • Bèta van een aandeel

  Geeft aan hoe de koers van dat aandeel beweegt vergeleken met bijvoorbeeld een index, of een andere benchmark.

 • Beurs

  Een officieel erkende, gereglementeerde markt voor de handel in beleggingsproducten.

 • Beursindex

  Een gewogen gemiddelde van een aantal beleggingsproducten dat verhandelbaar is op een beurs. Het indexcijfer wordt gewoonlijk gebruikt als graadmeter voor de stemming op de beurs.

 • Beursintroductie

  Het 'noteren' (introduceren) van beleggingsproducten op de beurs of op de parallelmarkt. Op de beurs kan dit op twee manieren gebeuren. Door uitgifte of emissie van nieuwe beleggingsproducten, of via bestaande beleggingsproducten waarvoor nog geen notering bestond.

 • Beurskapitalisatie

  Ander woord voor beurswaarde.

 • Beursklimaat

  De algemene stemming op de beurs op een bepaald moment of in een bepaalde periode.

 • Beurskoers

  De prijs op de beurs van beleggingsproducten door vraag en aanbod.

 • Beurskrach

  Een plotselinge ineenstorting van de koersen.

 • Beursorder

  Een beursorder is de opdracht die een belegger aan een bank of tussenpersoon geeft om voor hem beleggingsproducten te kopen of te verkopen.

 • Beursstemming

  De algemene tendens van een of meer beursdagen.

 • Beurswaarde

  De beurswaarde van een beursgenoteerde onderneming is het aantal uitstaande aandelen maal de actuele beurskoers. Ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd.

 • Beweeglijkheid

  De mate waarin de waarde (of koers) van een beleggingsproduct verandert.

 • Biedkoers

  De prijs die voor een beleggingsproduct (of vreemde valuta) wordt geboden als de belegger dat beleggingsproduct wil verkopen.

 • Black-Scholes-formule

  De Black-Scholes-formule is de meest gebruikte wiskundige formule om de (theoretische) waarde van een optie te berekenen.

 • Blue chip

  Kwalitatief hoogstaande aandelen, bijvoorbeeld de aandelen die de Dow-Jonesindex vormen.

 • Bod (op aandelen)

  Bij een bod of inkoop krijgen de aandeelhouders van een bedrijf de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode tegen vooraf gestelde voorwaarden hun aandelen in dat bedrijf aan een biedende partij te verkopen.

 • Bonusaandeel

  Een aandeel dat door een onderneming uit de reserves wordt uitgekeerd aan de bestaande aandeelhouders. Meestal uit de agioreserve.

 • Bonusdividend

  Dit is een extra grote dividenduitkering. Bedrijven keren bijvoorbeeld een bonusdividend uit als zij een groter deel van de winst in één keer willen uitkeren.

 • Bookbuilding-system

  De manier waarop een banksyndicaat een emissie plaatst. Vooraf onderzoekt het banksyndicaat bij welke prijs en bij welke hoeveelheid er voldoende vraag is. Zo is de verkoop verzekerd. Afkomstig uit de VS en in Nederland geïntroduceerd door ABN AMRO bij de beursgang van KPN.

 • Boven pari

  Is de uitgifteprijs van een aandeel hoger dan de nominale waarde? Dan wordt dit een plaatsing boven pari genoemd. Zie ook: á pari en onder pari.

 • Broker

  Engelse term voor tussenpersoon in beleggingsproducten.

 • Bronbelasting

  Belasting die direct door de uitkerende instantie wordt ingehouden. Een voorbeeld is dividendbelasting.

 • Bubbel

  Een periode waarin de aandelenkoersen enorm overgewaardeerd zijn ten opzichte van de werkelijke waarde. Een voorbeeld is de internetbubbel van eind jaren negentig.

 • Bull

  Een term voor een optimistische stemming over de ontwikkeling van de markt.

 • Bull spread

  Een strategie om te profiteren van een koersstijging. Een belegger koopt een bepaalde combinatie van callopties en/of putopties. Die combinatie zorgt bij koersstijging voor een gunstig resultaat.

 • Bulletlening

  Een obligatielening die aan het einde van de looptijd in één keer wordt afgelost.

 • Buy

  Een aandeel krijgt een buy-opinie als uit onderzoek de conclusie volgt dat de onderzochte onderneming het de komende tijd beter gaat doen dan de markt. Het advies is dan om deze aandelen te kopen. Zie ook: Sell-opinie en Hold-opinie.

 • Buy-and-hold strategie

  Een buy-and-hold-strategie is een beleggingsstrategie waarbij een beleggingsproduct gekocht wordt met de bedoeling dat voor een lange periode in de beleggingsportefeuille te houden.