Fiscaal optimaal schenken aan een goed doel

Tjarko Denekamp
Expert Kenniscentrum ABN AMRO
05-11-2020

Schenkingen aan een goed doel kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. De schenking kost u zo minder dan het bedrag dat u schenkt. Maar wat zijn de belangrijkste belastingregels waar u aan moet denken?

 

Periodieke- en andere schenkingen

Er bestaan 2 soorten schenkingen voor de inkomstenbelasting: periodieke schenkingen en schenkingen die dat niet zijn. Een periodieke schenking is meestal fiscaal voordeliger. Een schenking is periodiek als:

 1. u de schenkingsafspraken vastlegt in een schenkingsovereenkomst
 2. u minimaal 5 jaar lang jaarlijks een gelijk bedrag schenkt
 3. de schenkingen stoppen als u eerder overlijdt.

U verbindt zich met een periodieke schenking dus voor een langere periode aan hetzelfde goede doel. En daar wordt u voor beloond. De schenkingen zijn namelijk onbeperkt aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Schenken aan een ANBI

Een 'goed doel' is hier een algemeen nut beogende instelling, afgekort ANBI. Dat zijn instellingen die door de Belastingdienst erkend zijn als goed doel. Het gaat er dus niet alleen om of u vindt dat een instelling goed werk verricht, maar ook of de instelling voldoet aan de regelgeving. Alleen dan hebben we te maken met een ‘officieel’ goed doel. Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren of een instelling een ANBI is.

De schenkingsovereenkomst

Een periodieke schenking moet verplicht worden vastgelegd in een schenkingsakte. Dit mag een notariële akte via de notaris zijn, maar dat hoeft niet. De Belastingdienst heeft een model voor een schenkingsovereenkomst gepubliceerd. Hierin ziet u snel welke gegevens er allemaal nodig zijn.

Het is niet verplicht om het model van de Belastingdienst te gebruiken. U mag ook zelf een overeenkomst opstellen. Veel goede doelen hebben een eigen model. Uitgangpunt is dat de periodieke schenking stopt bij uw overlijden. Het is toegestaan de schenking ook te laten stoppen als

 • u arbeidsongeschikt raakt
 • u onvrijwillig werkloos wordt
 • het goede doel zijn ANBI-status verliest
 • het goede doel failliet gaat.

Als het goede doel een eigen model heeft, is het goed om te controleren of deze situaties daarin worden benoemd. Zodat u niet vastzit aan een instelling die tussentijds de ANBI-status verliest.

U gaat de schenking altijd alleen aan. Ook al bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en komt de schenking uit de gezamenlijke ‘pot’.

Andere schenkingen

Wilt u zich niet voor een langere periode aan een goed doel verbinden? Dan wordt uw schenking een ‘andere schenking’. Bij andere schenkingen geldt een drempel en een plafond voor de aftrekbaarheid. De schenkingen zijn aftrekbaar als ze samen meer dan € 60 euro zijn en meer dan 1% van uw verzamelinkomen. Samen mogen ze níet meer zijn dan 10% van uw verzamelinkomen.

Ook moet u schriftelijk kunnen bewijzen dat u de schenking heeft gedaan. Voor partners worden de giften en verzamelinkomens samengevoegd. Vanaf 1 januari 2021 zijn contante donaties aan goede doelen niet meer aftrekbaar.

Beperking van het fiscale voordeel

Het belastingvoordeel van veel aftrekposten wordt de komende jaren verminderd voor mensen met de hoogste inkomens in box 1 (vanaf ruim € 68.500). Vanaf 2020 is het maximale aftrektarief waartegen men aftrekbare giften kan verrekenen, lager dan het toptarief in box 1. Bekijk onderstaand schema:

Jaar Hoogste belastingschijf Aftrektarief Nettolast periodieke gift van € 1000
2020 49,5% 46% € 540
2021 49,5% 43% € 570
2022 49,5% 40% € 600
2023 49,5% 37,5% € 629

Een 5-jarige periodieke gift die begint in 2020 eindigt in 2024. Afhankelijk van uw inkomenssituatie neemt de netto last dus steeds wat toe.

Verschillende soorten instellingen

Er zijn meer soorten instellingen dan alleen ANBI’s:

 • Culturele ANBI’s
 • Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s)
 • De steunstichting SBBI
 • De kwalificerende vereniging.

Deze instellingen hebben ook belastingvoordelen, die van elkaar verschillen.

Culturele instellingen

ANBI’s die zich (bijna) volledig richten op cultuur, kunnen voor de Belastingdienst als een culturele instelling gezien worden, bijvoorbeeld een museum. Deze instellingen hebben alle fiscale voordelen van een gewone ANBI. Maar schenkingen aan een culturele instelling worden extra gestimuleerd met een verhoging.

Het bedrag van de schenking wordt voor de belastingaftrek verhoogd met 25%, met een maximum van € 1.250. Hierdoor heeft u een extra voordeel van maximaal € 619 bij een maximaal belastingtarief van 49,5%. Deze maatregel geldt onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie.

Sociaal belang behartigende instellingen

Het verschil tussen een ANBI en een SBBI zit in het algemeen nut. Een SBBI kan een particulier én een sociaal belang hebben. Voorbeelden zijn de sportvereniging, het buurthuis en de personeelsvereniging.

Schenkingen aan SBBI’s zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Echter, een SBBI kan ook een kwalificerende vereniging zijn, zodat uw schenking toch fiscaal aftrekbaar is.

De steunstichting SBBI

Dit is een instelling die uitsluitend is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI. Het ingezamelde geld moet worden besteed aan een vijfjarig (of een veelvoud daarvan) bestaan van de SBBI. In de praktijk komt deze instelling niet vaak voor. Andere schenkingen aan een steunstichting SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, periodieke schenkingen niet.

De kwalificerende vereniging

Dit zijn verenigingen die niet belast worden voor de vennootschapsbelasting en ten minste 25 leden hebben. Dit kunnen SBBI’s zijn, maar dat hoeft niet. Periodieke schenkingen aan deze verenigingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, andere schenkingen niet.
Preferred Banking

Bijeenkomsten over schenken en erven

Wilt u meer informatie over schenken en erven? Meld u dan nu aan voor een van onze digitale bijeenkomsten of maak een afspraak met een adviseur.

Andere suggesties voor u

Korte maar diepe recessie door coronapandemie

De gevolgen van de coronapandemie voor de Nederlandse economie zullen groot zijn in 2020. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht in zijn basisscenario dat de economie met 3,5% zal krimpen, maar dat er weer herstel zal optreden in 2021.

Kan ik beter schenken of nalaten?

Schenken is vaak leuker dan nalaten. Overweegt u schenkingen te doen om de toekomstige druk van de erfbelasting voor uw kinderen te verminderen? Dan is het verstandig om eerst bij een aantal zaken stil te staan.

Schenken op papier en box 3

De schenking op papier heeft voor de inkomstenbelasting gevolgen in box 3. Daar is de afgelopen periode veel over te doen geweest. Er zou namelijk een nieuw stelsel komen voor box 3. Voorlopig gaat dat echter niet gebeuren. Wat is nu de stand van zaken?