Vermogen Opbouw Polis

Uit de verkoop

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden keert de verzekeraar, afhankelijk van wat afgesproken is bij het begin van de verzekering, tussen de 0 en 90% van de opgebouwde waarde uit. Dit percentage heeft u bij aanvang van de verzekering bepaald en staat op uw polis. De uitkering moet worden gebruikt voor een lijfrente. Deze verzekering is ook onder de namen Koopsom Abonnement en Aanvullend PensioenPlan verkocht.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de Vermogen opbouw Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact op met een adviseur.

Hier vindt u een opsomming van de voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. 

Aanvullende voorwaarden Vermogen Opbouw Polis 1306C

Zo werkt de Vermogen Opbouw Polis

De Vermogen Opbouw Polis is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of legt in via de Kapitaalmarktrente Rekening. 

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Vermogen Opbouw Polis is een lijfrenteverzekering. Daarom bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Vermogen Opbouw Polis: 

 • extra bedrag(en) storten 
 • premie verhogen of verlagen 
 • stoppen met premie betalen (premievrij maken) 
 • de einddatum verlengen of vervroegen 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

Belastingen

De Vermogen Opbouw Polis is een lijfrenteverzekering. 

 • De inleg is mogelijk aftrekbaar van uw inkomen. Als u een pensioentekort heeft kunt u de inleg aftrekken van uw inkomen tot maximaal de jaarruimte of reserveringsruimte die voor u geldt. Hebt u premies betaald? Dan kunt u die opgeven bij uw belastingaangifte om voor aftrek in aanmerking te komen. 
 • Uw verzekering valt fiscaal in box 1, zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen. 
 • Zet u de lijfrente om in periodieke uitkeringen? Dan moet over de uitkeringen belasting worden betaald. 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

Veelgestelde vragen

Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. De Vermogen Opbouw Polis is een lijfrenteverzekering, daarom bent u verplicht het uit te keren bedrag te gebruiken voor een lijfrente. 

Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

Nee, u kunt de opgebouwde waarde niet eerder opnemen. 

De Vermogen Opbouw Polis is een lijfrenteverzekering. Dan geldt er een fiscaal afkoopverbod. Mocht u de verzekering toch eerder willen beëindigen, dan bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente. 

Let op! Het stoppen van de verzekering zonder dat u met de waarde een nieuwe lijfrente aanschaft, kan nadelige fiscale gevolgen hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

Bij het afsluiten van de verzekering heeft u bepaald, wat er moet worden uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde. Dit is een percentage tussen de 0 en 90% van de opgebouwde waarde. Als dit percentage groter is dan 0% en de verzekerde overlijdt voor de einddatum, ontvangt de begunstigde een uitkering. 

Wie de begunstigde is, staat op de polis. De Vermogen Opbouw Polis is een lijfrenteverzekering, daarom is de begunstigde vaak verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

ABN AMRO Levensverzekering brengt maandelijks kosten in rekening. 

 • Administratiekosten. Een deel van de premie die u betaalt, wordt niet belegd. Dat zijn de administratiekosten. Deze zijn 8% van de premie met een maximum van EUR 50,- per jaar. ABN AMRO Levensverzekering haalt de administratiekosten van de premie af, voordat er wordt belegd of geld op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening wordt gestort. De provisie die ABN AMRO Bank ontvangt is onderdeel van de administratiekosten. 
 • Polisbeheerkosten. De polisbeheerkosten worden ingehouden op de waarde van uw beleggingen. Iedere maand wordt er 0,018% van de waarde van uw verzekering ingehouden. Dit gebeurt naar verhouding van de beleggingen en het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. Deze kosten betaalt u altijd, ook als u geen premie meer betaalt. 
 • Kosten beleggingsfondsen. U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.

Als u kunt aantonen dat u de premie die u heeft betaald, niet of niet helemaal van de inkomstenbelasting kunt aftrekken. ABN AMRO Levensverzekering wil dit graag controleren. U moet dan het volgende opsturen: 

 • een zogenaamde jaarruimteberekening 
 • uw aangifte voor de inkomstenbelasting voor het betreffende jaar 
 • een opgave van uw pensioenuitvoerder van de zogenaamde factor A (vraag uw pensioenuitvoerder hierom of kijk op uw Uniform Pensioen Overzicht). 

De verzekeraar berekent dan met behulp van die informatie welk deel van de premie u niet kon aftrekken van uw inkomstenbelasting. U krijgt dan een bedrag terug dat als volgt wordt berekend: berekende niet-aftrekbare premie, gedeeld door de totaal betaalde premie en daarna vermenigvuldigd met de poliswaarde op het moment van terugbetaling.

Ja, de Vermogen Opbouw Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.
Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Vermogen Opbouw Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Vermogen Opbouw Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Vermogen Opbouw Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Vermogen Opbouw Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.