Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Flexibel Pensioenplan Privé: Uit de verkoop

 

Vermogen opbouwen voor later

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Als er gekozen is voor een uitkering bij eerder overlijden, dan keert de verzekeraar een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van wat afgesproken is bij het begin van de verzekering en staat op uw polis. De uitkering moet worden gebruikt voor een lijfrente.

Niet meer aangeboden

U kunt het Flexibel Pensioenplan Privé niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact met ons op

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Aanvullende voorwaarden Flexibel Pensioenplan Prive

Aanvullende voorwaarden Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsrente

Zo werkt het Flexibel Pensioenplan Privé

Het Flexibel Pensioenplan Privé is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of via de Kapitaalmarktrente Rekening. 

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact met ons op

Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering. Daarom bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. Op uw polis staat tot welke leeftijd u premievrijstelling heeft.

Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om een uitkering bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekering tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. Op de polis staat tot welke leeftijd u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid heeft

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op het Flexibel Pensioenplan Privé:

 • Extra bedrag(en) storten
 • Premie verhogen of verlagen
 • Stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • Einddatum verlengen of vervroegen 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

Bijstorten is onbeperkt mogelijk met een minimum van € 45 per bijstorting. Let op: bijstorten kost € 99 per keer.

Belastingen

Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering. 

 • De inleg is mogelijk aftrekbaar van uw inkomen. Als u een pensioentekort heeft kunt u de inleg aftrekken van uw inkomen tot maximaal de jaarruimte of reserveringsruimte die voor u geldt. Heeft u ingelegd? Dan kunt u dat opgeven bij uw belastingaangifte om voor aftrek in aanmerking te komen. 
 • Uw verzekering valt fiscaal in box 1, zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen. 
 • Zet u de lijfrente om in periodieke uitkeringen? Dan moet over de uitkeringen belasting worden betaald. 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur

Veelgestelde vragen

Bij het afsluiten van de verzekering heeft u bepaald, wat er moet worden uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde. Bekijk hieronder de 3 mogelijkheden. 

Een vast bedrag maar minimaal 110% van het opgebouwde vermogen

De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een vast bedrag. Dat bedrag staat op de polis vermeld. Is 110% van de opgebouwde waarde meer dan dat vaste bedrag? Dan wordt 110% van de opgebouwde waarde aan de begunstigde uitgekeerd. 

Een tijdelijke en/of levenslange lijfrente maar minimaal 110% van het opgebouwde vermogen 

De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een tijdelijke of een levenslange nabestaandenlijfrente. Het bedrag van de nabestaandenlijfrente staat op de polis vermeld. Als wij voor 110% van het opgebouwde vermogen een nabestaandenlijfrente kunnen uitkeren, dan keren wij dit hogere bedrag uit. 

Minder dan de waarde van uw verzekering

De derde mogelijkheid is dat een bedrag wordt uitgekeerd dat lager is dan de waarde van de verzekering. Op de polis staat welk percentage van de waarde uitgekeerd wordt. Dat percentage is maximaal 90%. 

Staat op de polis dat er 110% uitgekeerd wordt (opties 1 en 2)? Dan betaalt u voor het overlijdensrisico een premie. De premie voor die overlijdensrisicodekking verrekent de verzekeraar met de waarde van de beleggingen. 

Staat op de polis dat er minder dan de waarde uitgekeerd wordt (optie 3)? Dan loopt de verzekeraar geen risico en betalen zij u maandelijks een bonusbedrag. Die bonus wordt toegevoegd aan het opgebouwde vermogen. 

Wie de begunstigde is, staat op de polis. Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering, daarom is de begunstigde vaak verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering, daarom bent u verplicht het uit te keren bedrag te gebruiken voor een lijfrente. 

Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief. Hierin vertellen zij u meer over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

Nee, u kunt de opgebouwde waarde niet eerder opnemen. 

Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering. Dan geldt er een fiscaal afkoopverbod. Wilt u de verzekering toch eerder beëindigen? Dan bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente. 

Let op! Stopt u de verzekering zonder dat u met de waarde een nieuwe lijfrente aanschaft? Dit kan nadelige fiscale gevolgen hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur

 • Administratiekosten. Een deel van de premie die u betaalt, wordt niet belegd. Dat zijn de administratiekosten. Deze zijn 8% van de premie met een maximum van € 50 per jaar. ABN AMRO Levensverzekering haalt de administratiekosten van de premie af, voordat er wordt belegd of geld op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening wordt gestort. De provisie die ABN AMRO Bank ontvangt is onderdeel van de administratiekosten. 
 • Polisbeheerkosten. De polisbeheerkosten worden ingehouden op de waarde van uw beleggingen. Iedere maand wordt er 0,018% van de waarde van uw verzekering ingehouden. Dit gebeurt naar verhouding van de beleggingen en het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. Deze kosten betaalt u altijd, ook als u geen premie meer betaalt. 
 • Kosten beleggingsfondsen. U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.

Als u kunt aantonen dat u de premie die u heeft betaald, niet of niet helemaal van de inkomstenbelasting kunt aftrekken. ABN AMRO Levensverzekering wil dit graag controleren. U moet dan het volgende opsturen: 

 • Een zogenaamde jaarruimteberekening 
 • Uw aangifte voor de inkomstenbelasting voor het betreffende jaar 
 • Een opgave van uw pensioenuitvoerder van de zogenaamde factor A (vraag uw pensioenuitvoerder hierom of kijk op uw Uniform Pensioen Overzicht). 

De verzekeraar berekent dan met behulp van die informatie welk deel van de premie u niet kon aftrekken van uw inkomstenbelasting. U krijgt dan een bedrag terug dat als volgt wordt berekend: berekende niet-aftrekbare premie, gedeeld door de totaal betaalde premie en daarna vermenigvuldigd met de poliswaarde op het moment van terugbetaling.

Ja, het Flexibel Pensioenplan Privé is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%. 

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Flexibel Pensioenplan Privé is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Flexibel Pensioenplan Privé wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Flexibel Pensioenplan Privé. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Levensverzekering
De Flexibel Pensioenplan Privé is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.