Wanneer gebruiken we uw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen wij uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag voor de verwerking’ is. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 

Overeenkomst

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het afsluiten en ook uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u een betaalrekening bij ons wilt openen of een hypotheek wilt afsluiten.

Bent u de vertegenwoordiger van uw bedrijf en heeft of wilt uw bedrijf een overeenkomst met ons? Of bent u de contactpersoon, aandeelhouder, bestuurder of UBO van dit bedrijf of van een van onze zakelijke klanten? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om andere redenen dan voor het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Dit doen we ook als u slechts een begunstigde bent van een betaling van een van onze klanten. De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van- of zeggenschap heeft over een bedrijf of instelling.

Wettelijke verplichting

Er zijn in de wet veel regels vastgelegd waaraan wij ons als bank moeten houden. In deze regels staat dat wij uw persoonsgegevens moeten vastleggen en soms aan anderen moeten geven. Wij geven hier enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen: 

  • Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) hebben wij een wettelijke zorgplicht. Een voorbeeld daarvan is dat wij als bank maatregelen moeten treffen om overcreditering te voorkomen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken om een goed beeld te hebben van uw financiële situatie. 
  • We moeten maatregelen nemen om fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen en te bestrijden. Wat u daarvan merkt? Wij vragen u om uzelf te identificeren zodat wij weten wie u bent. Daarom bewaren wij een kopie van uw identiteitsdocument. 
  • We hebben verplichtingen uit verschillende wetten die ons verplichten uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Faillissementswet.

Andere organisaties mogen soms persoonsgegevens bij banken opvragen. Denk aan de Belastingdienst, Justitie (financiële fraude) en de Inlichtingendienst (terrorisme). Verder moeten banken, en dus ook wij, soms persoonsgegevens delen met toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB). Bijvoorbeeld als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten. In het kader van het Tuchtrecht Banken, moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan de Stichting Tuchtrecht Banken. 

Wanneer de wet of de toezichthouder aangeeft dat wij uw gegevens moeten vastleggen of gebruiken, zijn wij verplicht dit te doen. Het maakt dan niet uit of u klant bij ons bent of niet. Zo moet elke bank controleren of klanten of vertegenwoordigers van (zakelijke) klanten echt zijn wie ze zeggen te zijn. Ook moet een bank van elke klant een kopie van het identiteitsbewijs bewaren. Identificatie is weer niet nodig als wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken omdat u begunstigde bent van een betaling van een van onze klanten.

Gerechtvaardigd belang van de bank of van anderen

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken als we daar zelf een 'gerechtvaardigd belang' bij hebben. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af. Maar wanneer is dit? We lichten dit toe met een paar voorbeelden: 

  • We beschermen eigendommen en persoonsgegevens van u, van ons en die van anderen 
  • We beschermen onze eigen financiële positie (bijvoorbeeld om te beoordelen of u uw lening kunt terugbetalen of als we uw lening of andere verplichtingen verkopen), uw belang en het belang van anderen (bijvoorbeeld als er sprake is van een faillissement)
  • We doen aan fraude-detectie om schade als gevolg van fraude te voorkomen, zowel voor u als voor ons. Daarvoor bewaren we de historie van financiële transacties van de opdrachtgever en de begunstigde
  • We houden u op de hoogte van productveranderingen. En u ontvangt tips, voordeel en ander relevant nieuws via direct marketing
  • We willen onze administratie op een efficiënte manier uitvoeren. We centraliseren onze banksystemen, maken gebruik van andere dienstverleners, en voeren statistisch en wetenschappelijk onderzoek uit

Iemand anders kan ook een gerechtvaardigd belang hebben. Stel, iemand heeft per ongeluk geld overgeboekt naar uw betaalrekening. Dan mogen wij onder bepaalde voorwaarden uw gegevens aan de opdrachtgever van de betaling geven. Hij kan u dan vragen het bedrag aan u terug te storten. Lees meer op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook als u geen overeenkomst met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, of op basis van een gerechtvaardigd belang. Uiteraard gaan we eerst na of dit het geval is, bijvoorbeeld vanwege beveiligingsdoeleinden of voor marketingdoeleinden.