Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om ons bedrijf en onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Daarbij horen de volgende 7 doelen:
 

1. Overeenkomst

Om overeenkomsten met u te kunnen aangaan en uitvoeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u bijvoorbeeld geen betaalrekening aanbieden en geen geld voor u overboeken van of naar uw rekeningen.

2. Voor onderzoek

Wij onderzoeken mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe en bestaande regels goed kunnen worden nageleefd. Zo kunnen wij klachten en schade voorkomen. Ook kunnen wij zo op tijd ingrijpen of waarschuwen als u bijvoorbeeld uw schulden niet meer kunt terugbetalen. We moeten ook testen of systemen (die het mogelijk maken om onze diensten aan u te kunnen verlenen of die we moeten gebruiken om aan de wet te kunnen voldoen) goed werken of onderzoeken of nieuwe technologieën ons beter helpen om bijvoorbeeld beter te voldoen aan de wet of om u beter van dienst te zijn. We doen ook onderzoek naar economische trends. Soms in samenwerking met universiteiten. Dit helpt ons om meer inzicht te krijgen in de economie. We delen en/of publiceren geen onderzoeksresultaten of rapporten met andere partijen waaruit uw persoonsgegevens af te leiden zijn.

3. Betere of nieuwe producten en diensten

Passen onze producten nog wel bij uw wensen en verwachtingen? Om dit te kunnen onderzoeken, gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij doen onderzoek naar trends en gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te analyseren en verder te ontwikkelen. We kunnen daarbij gebruik maken van nieuwe technologieën.

4. Marketing

U ontvangt tips en aanbiedingen die bij u passen en u voordeel kunnen opleveren als klant. Wij gebruiken daarbij persoonsgegevens die wij van u hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat u ooit informatie heeft aangevraagd over duurzame producten en diensten. Of omdat u al klant bent bij ons. Wij kunnen ook gebruikmaken van persoonsgegevens die wij van anderen hebben gekregen. Bijvoorbeeld uit openbare databronnen en van marketingbureaus. Alleen als dat mag van de wet.

5. Veiligheid en integriteit van onze bank en van onze sector

Wij zijn verplicht om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te bewaken. Daarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen te bestrijden of te voorkomen. Bijvoorbeeld bij fraude of terrorisme. Zo kunnen we onze veiligheid en integriteit, die van de financiële sector, onze medewerkers en u als klant waarborgen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor onze interne en externe waarschuwingssystemen.

6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij spelen als bank een belangrijke rol in de samenleving. Binnen de grenzen van de wet, nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid en kunnen wij ook deelnemen aan samenwerkingsverbanden met publieke partijen en met andere (financiële) instellingen. Vanuit onze specifieke maatschappelijke positie, willen wij positief bijdragen aan bepaalde maatschappelijke problemen zoals schending van mensenrechten, milieu en klimaat. Voorbeelden zijn dat wij klanten helpen met verduurzamen van hun woning of bedrijf en deelnemen aan samenwerkingsverbanden met andere (financiële) instellingen op het gebied van bestrijding van terrorismefinanciering of ondermijnende criminaliteit en ernstige misdrijven. 

7. Wettelijke verplichting

Wij helpen mee met het bestrijden van financiering van terrorisme, witwassen en fraude. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Ook vragen (buitenlandse) overheidsinstanties gegevens bij ons op als zij problemen of strafbare feiten willen onderzoeken. Wij controleren dan wel of daar een goede reden voor is. 

Het recht op privacybescherming staat altijd centraal. We zullen altijd toetsen of gebruik van persoonsgegevens is toegestaan. Banken behoren tot een van de meest gereguleerde industrieën. Dit betekent dat wij aan veel regels moeten voldoen. Het gaat niet alleen om Europese of Nederlandse regels maar ook om wetten uit andere landen. Hiervoor moeten wij dus ook persoonsgegevens vastleggen, bewaren en soms aan bevoegde instanties geven. Ook hier toetsen wij altijd eerst of dit is toegestaan.

Geen overeenkomst

Heeft u geen overeenkomst afgesloten met ons? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens wel gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor fraudedetectie. Wij toetsen altijd eerst of het gebruik voor andere doeleinden is toegestaan.

Andere doelen

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doelen dan waarvoor u de persoonsgegevens aan ons heeft gegeven. Het nieuwe doel moet dan wel passen bij het doel waarvoor u uw persoonsgegevens in eerste instantie aan ons heeft gegeven. Dat heet in de wet ‘verenigbaar gebruik van gegevens’. De wet zegt niet precies wanneer dat het geval is, maar geeft wel aanknopingspunten:

  • Is er een duidelijk verband met het doel waarvoor u de persoonsgegevens eerder gaf? Past het nieuwe doel daarbij?
  • Hoe hebben wij de persoonsgegevens ooit ontvangen? Hebben wij de persoonsgegevens van uzelf gekregen of op een andere manier?
  • Om wat voor soort persoonsgegevens gaat het precies? Zijn ze gevoelig of minder gevoelig?
  • Wat zijn de gevolgen voor u? Is dat in uw voordeel, nadeel of maakt het niet uit?
  • Wat kunnen wij doen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen? Denk hierbij aan anonimiseren, maskeren of versleutelen van uw persoonsgegevens.

Onze groep en uw persoonsgegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens binnen onze groep delen voor bepaalde doelen. Dit mag voor interne administratieve doelen zoals het optimaliseren van de datakwaliteit en om de dienstverlening aan u te verbeteren, omdat de wet zegt dat het moet, om beter en efficiënter te kunnen voldoen aan de wet of om te voldoen aan onze zorgplicht. Wij streven ernaar u als klant meerwaarde te bieden in onze dienstverlening als u zowel zakelijk en particulier bij ons bankiert. Ook moeten wij onder andere op grond van de bankierseed en wettelijke verplichtingen uw klantbelang altijd meewegen in onze besluiten. Als u bijvoorbeeld een lening bij ons aanvraagt is het noodzakelijk om te weten of u al een lening, betaalrekening of spaargeld heeft bij een van onze dochtermaatschappijen. Zo kunnen wij een completer beeld krijgen van uw financiële situatie voor uw eigen financieel welzijn en het risicobeheer van onze groep.

Een ander voorbeeld is om, als groep, beter te kunnen voldoen aan de regels tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook bij fraudeonderzoek kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens binnen onze groep worden gedeeld. In al deze gevallen geldt dat we eerst toetsen of dit binnen de wettelijke kaders mag.

ABN AMRO maakt gebruik van centrale IT-systemen die het mogelijk maken om relevante persoonsgegevens tussen moeder- en dochtermaatschappij te delen, alleen voor gerechtvaardigde doeleinden. Wij hebben daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen dat het delen van persoonsgegevens veilig en alleen voor die specifieke doeleinden wordt gedeeld zodat een verder onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens wordt voorkomen. ABN AMRO en haar groepsmaatschappijen kunnen op deze wijze bijvoorbeeld persoonsgegevens delen om adequaat en binnen een bepaald tijdsbestek op verzoeken van toezichthouders reageren, altijd met inachtneming van privacywetgeving en eventueel toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

ABN AMRO Verzekeringen en andere verzekeraars

Als u een betaalrekening bij ons heeft en u wilt een verzekering afsluiten bij ABN AMRO Verzekeringen (joint venture ABN AMRO en NN Groep), delen wij de door u opgegeven gegevens met ABN AMRO Verzekeringen om de verzekering te kunnen afsluiten en om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen. Dat doen we ook als we, onder omstandigheden, een verzekering afsluiten bij een andere verzekeraar. De privacyverklaring van de verzekeraar is van toepassing indien u een verzekering heeft afgesloten.

Verplichte gegevens

Hebben wij persoonsgegevens van u nodig om een overeenkomst met u af te sluiten? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of zijn deze persoonsgegevens noodzakelijk voor de overeenkomst? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst met u aangaan. In de (online) formulieren die u soms moet invullen, ziet u welke persoonsgegevens verplicht zijn.

Wilt u dat wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor verplichte of andere persoonsgegevens die wij nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van de bank.

Camerabeelden, telefoongesprekken, beeldbankieren, chats en chatbots

Als u een bankkantoor bezoekt, kunnen wij camera-opnames van u maken. Dit is noodzakelijk om inbraak, diefstal en vandalisme te voorkomen en voor de veiligheid van onze klanten en medewerkers. Het is ook mogelijk om via telefoon, beeldbankieren en chat contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Wij kunnen opnamen maken van deze gesprekken. Dit doen wij om:

a)  onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld om onze medewerkers te ondersteunen met nieuwe technieken, bijvoorbeeld het geautomatiseerd samenvatten en vastleggen van telefoongesprekken van onze klantenservice,

b) medewerkers te coachen te beoordelen 

c) vanwege een wettelijke verplichting, 

d) bewijs te kunnen leveren, of

e) fraude te voorkomen.

Het maken van opnamen valt onder dezelfde regels als andere persoonsgegevens. U kunt van uw rechten gebruikmaken, zoals het recht op inzage.