Meegroeiverzekering

Uit de verkoop

De Meegroeiverzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. De waardeopbouw gebeurt door sparen, beleggen of een combinatie hiervan. Bij eerder overlijden keert de verzekeraar een bedrag uit als er gekozen is voor een uitkering bij overlijden. De Meegroeiverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Meegroei Hypotheek. De uitkering moet meestal gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Meegroeiverzekering niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem dan contact op met een adviseur.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Aanvullende voorwaarden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

 

Aanvullende voorwaarden na-eerstejaars arbeidsongeschiktheid

 

In de  Toelichting op de voorwaarden MGV  leest u in hoofdlijnen hoe de Meegroeiverzekering werkt. Het is een algemene toelichting waarin u ook uitleg krijgt over de meeste termen uit de voorwaarden.

Wat is de Meegroeiverzekering?

De Meegroeiverzekering is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of u kiest voor inleggen via de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening en/of op de Hypotheekrenterekening.

Staat op uw polis een aflossingsgarantie? Dan wordt de waarde van uw verzekering volledig opgebouwd via de Hypotheekrenterekening. U ontvangt dan een gegarandeerd eindkapitaal op de einddatum als de verzekerde(n) in leven is (zijn).

Het beleggingsassortiment bestaat uit de Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel Het beleggingsfonds dat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem dan contact op met een adviseur.

Bij arbeidsongeschiktheid

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. Op de polis staat tot welke leeftijd de dekking is meeverzekerd. Voor het bepalen van de arbeidsongeschiktheid worden de regels van de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gevolgd.

 • Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om een uitkering bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. Op de polis staat tot welke leeftijd de dekking is meeverzekerd. Voor het bepalen van de arbeidsongeschiktheid worden de regels van de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gevolgd.

Uw verzekering wijzigen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Meegroeiverzekering:

 • extra bedrag(en) storten
 • de hoogte van de premie aanpassen
 • stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • de verzekering stopzetten en de waarde eerder opnemen (afkoop)
 • wijzigen van beleggingsfonds of Kapitaalmarktrente Rekening
 • beleggingen omzetten naar sparen op de Hypotheekrenterekening en omgekeerd
 • de overlijdensdekking aanpassen

De premies voor losse overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren gedaald. Het kan  voor u voordeliger zijn om de meeverzekerde uitkering bij overlijden uit uw Meegroeiverzekering te halen. In  plaats daarvan sluit u dan een losse overlijdensrisicoverzekering af. Er blijft dan meer geld over om mee te beleggen en/of te sparen. 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Sommige wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden met toestemming van de hypotheekverstrekker. Neem voor een wijziging altijd contact op met een adviseur.

Belastingen

De Meegroeiverzekering kan zowel onder de condities van Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) als Box 3 zijn afgesloten. Onder de condities van Box 1 is de opgebouwde waarde tijdens de looptijd vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem contact op met een adviseur.

Veelgestelde vragen

Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. Deze waarde bestaat uit:

 • het saldo van de Hypotheekrenterekening; en
 • het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening; en
 • de waarde van de beleggingen.

De Meegroeiverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Meegroei Hypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek.

Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

U kunt de Meegroeiverzekering eerder beëindigen. De verzekeraar berekent dan de waarde van de verzekering op dat moment en keert dat bedrag uit.

De Meegroeiverzekering is gekoppeld aan de ABN AMRO Meegroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek. De verzekering kan alleen afgekocht worden met toestemming van de hypotheekverstrekker.

Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem contact op met een adviseur.

ABN AMRO Levensverzekering brengt maandelijks kosten in rekening. Welke kosten, is afhankelijk van de ingangsdatum van de verzekering.

 • Is de polis ingegaan voor 16 juli 2007? Dan zijn de administratiekosten € 5,67 per maand. Er worden geen provisiekosten in rekening gebracht. Staat er een verbindingsclausule op de polis dan zijn de kosten € 2,84 per maand. De verbindingsclausule geeft aan dat de verzekering is verbonden met een andere verzekering. Wordt er geen premie meer betaald? Dan zijn de kosten € 2,84 per maand.
 • Is de polis ingegaan na 16 juli 2007 maar voor 13 december 2009, dan bedragen de administratiekosten € 3,00 per maand en de provisiekosten 1,5% van elke premie. Staat er een verbindingsclausule op de polis, dan zijn de kosten € 1,50 per maand. De verbindingsclausule geeft aan dat de verzekering is verbonden met een andere verzekering. Wordt er geen premie meer betaald? Dan worden er geen kosten ingehouden.
 • Is de polis ingegaan na 13 december 2009, dan zijn de administratiekosten € 2,30 per maand en de kosten voor de provisie 2,2% van elke premie. Staat er een verbindingsclausule op de polis dan zijn de kosten € 1,15 per maand. De verbindingsclausule geeft aan dat de verzekering is verbonden met een andere verzekering. Wordt er geen premie meer betaald? Dan worden er geen kosten ingehouden.

Kosten beleggingsfondsen

U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.

Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum, ontvangt de begunstigde een uitkering. Behalve als er gekozen is voor geen uitkering bij overlijden. Wie de begunstigde is en wat er uitgekeerd wordt, staat op de polis. Bekijk hieronder de 3 mogelijkheden.

1. Een vast bedrag maar minimaal 110% van het opgebouwde vermogen 

De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een vast bedrag. Dat bedrag staat op de polis vermeld. Is 110% van de opgebouwde waarde meer dan dat vaste bedrag? Dan wordt 110% van de opgebouwde waarde aan de begunstigde uitgekeerd.

2. 110% van het opgebouwde vermogen

De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een uitkering gelijk aan 110% van de opgebouwde waarde. Er is dus geen vast bedrag verzekerd.

3. Minder dan de waarde van uw verzekering

De derde mogelijkheid is dat een bedrag wordt uitgekeerd dat lager is dan de waarde van de verzekering. Op de polis staat welk percentage van de waarde uitgekeerd wordt. Dat percentage is maximaal 90%.

Staat op de polis dat er 110% uitgekeerd wordt (opties 1 en 2)? Dan betaalt u voor het overlijdensrisico een premie. De premie voor die overlijdensrisicodekking brengt de verzekeraar in mindering op het opbouwde vermogen van de verzekering. 

Staat op de polis dat er minder dan de waarde uitgekeerd wordt (optie 3)?

Dan loopt de verzekeraar geen risico en betalen zij u maandelijks een bonusbedrag. Die bonus wordt toegevoegd aan het opgebouwde vermogen.

Is een verzekerde overleden? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan onze Nabestaandendesk via telefoonnummer 020 34 34 545 (gebruikelijke belkosten). De Nabestaandendesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur

Meer informatie kunt u vinden vinden op abnamro.nl/overlijden. U kunt het overlijden ook online aan ons doorgeven. Wilt u liever persoonlijk contact? U kunt een overlijden ook melden in een bankkantoor.

Staat op uw polis een aflossingsgarantie en wordt de waarde van uw verzekering volledig opgebouwd via de Hypotheekrenterekening? Dan is uw Meegroeiverzekering géén beleggingsverzekering.

In alle andere gevallen is uw Meegroeiverzekering een beleggingsverzekering. Afhankelijk van de gekozen manier om de waarde op te bouwen, loopt u meer of minder risico.

Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. U kunt ook kiezen voor de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoed. Is uw verzekering afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%.

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw  situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel  Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in hoeveel risico u bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem dan contact op met een adviseur.

De Meegroeiverzekering is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Meegroeiverzekering wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Meegroeiverzekering. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Meegroeiverzekering is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.