Depositogarantiestelsel

 

Garantieregelingen bij ABN AMRO

We hebben een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel. Deze garantieregelingen zorgen ervoor dat uw tegoeden bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als we niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:

 • uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en
 • het product onder het depositogarantiestelsel valt; en
 • u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.

Alle informatie over de garantieregelingen

 • Lees de belangrijkste informatie over het depositogarantiestelsel op het Informatieblad depositogarantiestelsel . Hierop staan ook de uitzonderingen op het depositogarantiestelsel. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u jaarlijks van de bank en vindt u bij uw rekeningafschriften als deze door de bank worden verstrekt.
 • Bekijk de Veelgestelde vragen op deze pagina.
 • Bekijk de webpagina's van De Nederlandsche Bank over het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel .

Veelgestelde vragen over het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij die bank heeft. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning waar ABN AMRO, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou onder vallen. Voor de berekening van de vergoeding via het depositogarantiestelsel betekent dit dat u de tegoeden die u bij deze onderdelen van de bank heeft, bij elkaar op moet tellen. Het bedrag tot en met € 100.000,- krijgt u dan vergoed.

U krijgt nooit meer vergoed dan het totale tegoed dat u bij een bank heeft. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons heeft. Om het totale tegoed te berekenen telt u de tegoeden van de diverse rekeningen bij elkaar op. Is het totale tegoed van alle rekeningen die u bij ons heeft minder dan € 100.000,-, bijvoorbeeld € 70.000,-? Dan kunt u dit kleinere bedrag à € 70.000,- vergoed krijgen. Is uw totale tegoed meer dan € 100.000,-? Dan kunt u het bedrag van € 100.000,- vergoed krijgen.


Voorbeeld 1:

U heeft diverse rekeningen bij ABN AMRO met een totaal tegoed van € 10.000,- en een rekening bij MoneYou met een tegoed van € 7.000,-. Via het depositogarantiestelsel komt u in aanmerking voor een maximale vergoeding van € 17.000,-.

Voorbeeld 2:
U heeft diverse rekeningen bij ABN AMRO Mees Pierson met een totaal tegoed van € 95.000,- en een rekening bij MoneYou met een tegoed van € 12.000,-. Via het depositogarantiestelsel komt u in aanmerking voor een maximale vergoeding van € 100.000,-.

Uitzondering: tijdelijk hogere garantie bij verkoop van de woning
Voor zover een tegoed direct verband houdt met de aan- of verkoop van een particuliere eigen woning geldt een garantie tot maximaal € 500.000,-. Dit is een aanvullende garantie die geldt gedurende drie maanden na storting van de gelden.

'En/of rekeningen'
Als er meerdere rekeninghouders zijn (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening) komt iedere rekeninghouder in aanmerking voor de bescherming van het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de en/of-rekening € 200.000,- bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder € 100.000,-. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk.

Als er meerdere rekeninghouders zijn (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening) komt iedere rekeninghouder in aanmerking voor de bescherming van het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de en/of-rekening € 200.000,- bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder € 100.000,-. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk.

Voorbeeld 1: 

U heeft twee rekeningen bij ABN AMRO met tegoeden van € 50.000,- en € 70.000,-. Samen is dit een tegoed van € 120.000. U krijgt de maximale vergoeding onder het depositogarantiestelsel van € 100.000,-.

Voorbeeld 2:

U heeft een en/of-rekening bij ABN AMRO samen met uw man met een tegoed van € 150.000,-. U heeft nog een eigen rekening bij ABN AMRO met een tegoed van € 60.000,-. Uw man heeft geen andere rekeningen bij ABN AMRO. Uw man krijgt de helft van € 150.000,-, dus € 75.000,-, onder het depositogarantiestelsel vergoed. U heeft een tegoed van in totaal € 135.000,- (€ 75.000,- + € 60.000,-). Daarvan krijgt u via het depositogarantiestelsel de maximale vergoeding van € 100.000,-.

Onderstaande producten vallen onder het depositogarantiestelsel:

 • Betaal- en spaarrekeningen en termijndeposito's
 • Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) zonder een eigen woningschuld. De lening is dan afgelost met de verkoopopbrengst van de woning
 • Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) waarbij u gebruik maakt van een verhuisregeling. Uw spaarsaldo is dan wél gegarandeerd tot een maximaal bedrag van € 100.000,- (waarvoor alle tegoeden per rekeninghouder per bank bij elkaar moeten worden opgeteld).

Dit product valt niet onder het depositogarantiestelsel:

 • Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) met een eigen woningschuld. Op grond van de wet wordt deze schuld met het tegoed (spaarsaldo) verrekend waardoor er meestal geen tegoed op die rekening overblijft.

De volgende personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel:

 • Particulieren: natuurlijke personen waaronder minderjarigen
 • Eenmanszaken: tegoeden van de eenmanszaak en dezelfde persoon in privé worden gezien als één persoon, waardoor de tegoeden bij elkaar opgeteld worden voor het berekenen van de maximale dekking.

  Voorbeeld:
  Pieter Janssen heeft twee rekeningen, één voor zijn eenmanszaak (Pieter Janssen handelend onder de naam Slagerij Pieter Janssen) met een tegoed van € 50.000,- en één rekening samen met zijn vrouw (Pieter Janssen en/of Sandra Janssen) met een tegoed van € 5.000,-. Pieter Janssen kan voor een maximum van € 52.500,- een beroep doen op het depositogarantiestelsel.

 • Ongeacht de omvang kunnen rechtspersonen - dat wil zeggen zowel kleine ondernemingen als grootzakelijke ondernemingen - zelfstandig aanspraak maken op de garantieregeling. Ook stichtingen en verenigingen hebben een zelfstandige aanspraak op het depositogarantiestelsel. Voorbeelden van een rechtspersoon zijn: een naamloze vennootschap (N.V.), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), stichting, verenging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en kerkgenootschap.

  VvE's (Vereniging van Eigenaren) en vof's (vennootschap onder firma) hebben in veel gevallen een eigen aanspraak onder het depositogarantiestelsel. Als u een aandeel in een VvE of vof heeft, dan kunt u (ten aanzien van dit aandeel) niet zelf een aanspraak doen op het depositogarantiestelsel; dat zal de VvE of vof doen.

De volgende rekeninghouders komen niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel:

 • Financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen, (her)verzekeringsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen of ICBE's en pensioenfondsen
 • Overheden.

Op de website van de Nederlandsche Bank vindt u het volledige overzicht van wie in aanmerking komt voor vergoeding via het depositogarantiestelsel.

Een 'derdenrekeningen' is een rekening die een rekeninghouder aanhoudt voor u en eventuele anderen. Het saldo hiervan kan (gedeeltelijk) onder omstandigheden voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel in aanmerking komen. Een voorbeeld van een derdenrekening is de kwaliteitsrekening van een notaris bij de aan- of verkoop van onroerend goed. Het deel dat in aanmerking komt van de garantie wordt dan in de berekening van uw aanspraak (tot € 100.000,- voor het totaal aan tegoeden per rekeninghouder per bank) betrokken.

Het Nederlandse depositogarantiestelsel geldt voor ABN AMRO en haar dochterondernemingen die onder diverse merken producten aanbieden:

 • ABN AMRO Bank N.V.: hieronder vallen ABN AMRO, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou, inclusief de vestigingen (bijkantoren) in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk
 • ABN AMRO Groenbank B.V.
 • ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.
 • International Card Services B.V.

ABN AMRO en de hierboven genoemde bankvergunninghouders hebben een (eigen) Informatieblad depositogarantiestelsel met belangrijke informatie over de vergunning. Daarnaast staat in veel productvoorwaarden onder welke bankvergunning het product wordt aangeboden. Binnenkort vindt u op uw rekeningafschriften van ABN AMRO, als u deze ontvangt, een vermelding of verwijzing naar dit Informatieblad depositogarantiestelsel . Hierop ziet u in één oogopslag of de rekening onder het depositogarantiestelsel valt en zo ja, onder welke bankvergunninghouder. Dit kan voor u relevant zijn om te bepalen wat het bedrag van de vergoeding is waarvoor u in aanmerking kunt komen. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u minimaal één keer per jaar van de bank.

U kunt producten of diensten bij ABN AMRO Bank N.V. afnemen in combinatie met een product van een of meer dochterondernemingen (een andere onderneming binnen de ABN AMRO groep). Als de dochteronderneming over een eigen bankvergunning beschikt, kunt u een beroep doen op meerdere garantieregelingen: die van ABN AMRO Bank N.V. en van de dochteronderneming(en).

Voorbeeld 1:
U heeft een betaalrekening bij ABN AMRO en creditcard van International Card Services (ICS), een dochteronderneming van ABN AMRO met een eigen bankvergunning. U kunt dan (bij voldoende tegoed) tot maximaal tweemaal het maximale garantiebedrag van € 100.000,- claimen.

Voorbeeld 2:
U heeft een betaalrekening bij ABN AMRO en spaarrekening bij MoneYou, dan geldt eenmaal het maximale garantiebedrag omdat ABN AMRO en MoneYou onder dezelfde bankvergunning vallen.

Voor een aantal van onze dochterondernemingen gelden de regels van het eigen, nationale depositogarantiestelsel. Dit geldt voor:

 • Bethmann Bank AG in Duitsland
 • Banque Neuflize OBC in Frankrijk
 • ABN AMRO Bank Luxembourg S.A. in Luxemburg.

Raadpleeg hiervoor de informatie die door deze dochters wordt verstrekt.

U kunt zich bij De Nederlandsche Bank melden om aanspraak te maken op een vergoeding via het depositogarantiestelsel. Zij voert de garantieregeling uit. De vergoeding zal binnen 20 werkdagen worden uitgekeerd. Op de website van De Nederlandsche Bank vindt u meer informatie over uitbetaling van de vergoeding.

We hebben een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u daarom niet alleen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel, maar ook op het beleggerscompensatiestelsel. Ook deze garantieregeling zorgt ervoor dat uw tegoeden en vorderingen die verband houden met het verlenen van bepaalde beleggingsdiensten, bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als we niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Het beleggerscompensatiestelsel beschermt natuurlijke personen en 'kleine' ondernemingen die geld of beleggingsproducten hebben ondergebracht bij een financiële instelling, zoals ABN AMRO Bank N.V.. De vergoeding is maximaal € 20.000,- per persoon per financiële instelling en treedt in werking als een failliete financiële instelling zich niet aan de regels van de vermogensscheiding heeft gehouden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert bij een faillissement van een financiële instelling of aan de regels voor vermogensscheiding is voldaan. De vermogensscheiding zorgt ervoor dat tegoeden en/of beleggingsproducten in de beleggingsrekening niet in het faillissement van de bank vallen. De Nederlandsche Bank voert de regeling uit. Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel vindt u op de websites van de AFM en De Nederlandsche Bank .