kosten koper huis kopen

Uitgestelde Hypotheekaflossing

Dit product is uit de verkoop

Sinds 1 januari 2013 is deze wijze van vermogensopbouw voor de aflossing van een eigenwoningschuld niet meer toegestaan in de wet inkomstenbelasting 2001. U kunt de Uitgestelde Hypotheekaflossing (UHA) daarom niet meer afsluiten.

Heeft u dit product nog dan vindt u hieronder uitgebreide informatie over de UHA.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen neem dan contact op met een adviseur, ook vanuit het buitenland.

 

Wat is de ABN AMRO Uitgestelde Hypotheekaflossing?

De ABN AMRO Uitgestelde Hypotheekaflossing is een rekening waarbij u vermogen opbouwt met als doel het geheel of gedeeltelijk aflossen van een eigen woningschuld. Onder eigenwoningschuld wordt verstaan: de schuld aangegaan voor de verwerving, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning voor zover die lening in box 1 valt. Binnen de Uitgestelde Hypotheekaflossing kunt u sparen en/of beleggen.

Zo werkt de Uitgestelde Hypotheekaflossing

De uitgestelde Hypotheekaflossing bestaat uit de volgende rekeningen;
 • Geldrekening (inlegrekening) 
 • Spaarrekening
 • Beleggingsrekening 
De hoogte van de inleg hangt af van de berekening die bij het aangaan van het product is gemaakt. U legt maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar geld in via de geldrekening. Ook is het mogelijk eenmalig of meerdere keren gedurende de looptijd extra in te leggen. Hierbij moet wel gelet worden op de bandbreedte van 1:10.  
 
U kunt met de ABN AMRO Uitgestelde Hypotheekaflossing kiezen voor sparen, beleggen of een combinatie van beide. Als u veiligheid wilt, kiest u voor sparen. Bent u bereid om meer risico te lopen en wilt u daarmee kans maken op een hoger rendement? Dan kunt u kiezen voor beleggen. U kunt ook met een deel van uw inleg sparen en met een ander deel beleggen. Tot slot kunt u ook binnen het opgebouwde kapitaal in de UHA op ieder moment switchen tussen sparen en beleggen. 
 
Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee; u kunt uw inleg (gedeeltelijk) verliezen.

Informatieverstrekking

U wordt via kwartaaloverzichten op de hoogte gesteld van de vermogensopbouw. Hierbij wordt ook aangegeven of u nog steeds in lijn met het vastgelegde risicoprofiel vermogen opbouwt. 
 
Door de flexibiliteit in de jaarlijkse inleg en de diverse beleggingsmogelijkheden kent de UHA geen gegarandeerd eindkapitaal.

Fiscale voorwaarden

Binnen de uitgestelde hypotheekaflossing kan fiscaal vriendelijk vermogen worden opgebouwd. Zo is het vermogen binnen de Uitgestelde Hypotheekaflossing vrijgesteld van box 3 belasting en is de uitkering vrijgesteld tot maximaal € 184.500 per belastingplichtige (2023). Dit heet de lifetime vrijstelling. Voor fiscaal partners is dit € 369.000 (2023).
 
Heeft u in het verleden een KEW-uitkering (Kapitaalverzekering Eigen Woning) genoten of loopt er nog een KEW, dan wordt de gebruikte vrijstelling uit deze producten van de totale life-time vrijstelling afgetrokken. Heeft u meer vermogen opgebouwd in de UHA dan de (resterende) life-time vrijstelling, dan wordt het rendement over dit meerdere als inkomen gezien en progressief belast in box 1.
 
De onbelaste uitkering kan in geen geval hoger zijn dan de eigenwoningschuld op het moment van uitkeren.
 
Om in aanmerking te komen voor het gebruiken van de life-time vrijstelling gelden wel een aantal voorwaarden;
 • De inleg in enig jaar mag niet meer afwijken ten opzichte van een ander jaar dan in een verhouding van 1:10*.
 • De looptijd van de rekening mag maximaal 30 jaar bedragen of tot het overlijden van de rekeninghouder.
 • Er moet jaarlijks inleg hebben plaatsgevonden.
 • De rekening is geblokkeerd en wordt slechts eenmalig gedeblokkeerd waarbij het saldo gebruikt moet worden voor aflossing van de eigenwoningschuld.
 • Tussentijds mag er geen geld opgenomen worden van de rekening van de Uitgestelde Hypotheekaflossing.
U blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de fiscale regels.
 
*U heeft in het eerste jaar € 10.000 ingelegd, de stortingen in de volgende jaren moeten dan altijd minimaal € 1.000 bedragen om aan de fiscale voorwaarden te voldoen.

Schendingen

Wanneer u niet voldoet aan een of meerdere van de fiscale voorwaarden dan is er sprake van een schending. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een jaar niet inlegt of wanneer u buiten de bandbreedte treedt. Het in de jaren opgebouwde rendement is dan progressief belast in box 1.

Voorbeeld; u heeft op het moment van schending € 70.000 in de UHA opgebouwd en totaal € 50.000 ingelegd. De € 20.000 rendement is dan progressief belast in box 1.

Voorwaarden Uitgestelde Hypotheekaflossing

Hier vindt u de voorwaarden:

Wijzigingen doorvoeren binnen uw Uitgestelde Hypotheekaflossing

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op uw Uitgestelde Hypotheekaflossing: 

 • Aflossen op de eigenwoningschuld en het product opheffen.
 • Aanpassen verhouding sparen en beleggen van de toekomstige inleg.
 • Aanpassen verhouding sparen en beleggen van de opgebouwde waarde binnen de UHA.
 • Wijzigingen binnen de beleggingen.
 • Inleg wijzigen; meer of minder inleggen.
 • Beoogde einddatum wijzigen (verkorten).
Het wijzigingsformulier vindt u hier:

Veelgestelde vragen

Als u spaart betaalt u geen kosten. 

Als u belegt, betaalt u geen aan- en verkoopkosten. Ook wanneer u het ene beleggingsfonds verruilt voor het andere, betaalt u niets. U betaalt alleen de gebruikelijke beheerkosten binnen het fonds zelf. 

Meer informatie over belegen binnen banksparen en de kosten vindt u hier. (hyperlink)

Voor het aanhouden en opheffen van de rekening evenals voor de uitbetalingen worden geen kosten in rekening gebracht. 

De rente op de spaarrekening van de UHA is variabel en is gebaseerd op de marktrente. Het actuele rentepercentage kunt u vinden op uw kwartaaloverzicht. De rente wordt jaarlijks op 31 december op de spaarrekening van de Uitgestelde Hypotheekaflossing bijgeschreven.

U kunt de opgebouwde waarde eerder opnemen als u deze gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld. Hierna beëindigen wij voor u de rekening.

Voortijdige opnamen die niet worden gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld, kunnen leiden tot negatieve fiscale consequenties. Vanuit ABN AMRO is overigens geen sprake van een blokkade of boete als u dit doet.

Ja dat kan. U moet wel rekening houden met de bandbreedte van 1:10. Daarnaast kan minder inleggen betekenen dat u uw doelkapitaal niet gaat halen en u mogelijk uw hypotheek niet volledig kunt aflossen. 
 
Wilt u uw inleg aanpassen dan kunt u dit doen met het mutatieformulier of u kunt contact opnemen met uw adviseur via 0900 – 9215 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 102 407 004.

Als u in enig jaar te veel inlegt en daarmee buiten de bandbreedte van 1:10 komt ontvangt u van de bank bericht. Vervolgens krijgt u 6 maanden de tijd om uw inleg te herstellen. 

Legt u te weinig in dan informeren wij u hier niet over. Let op dat dit mogelijk kan betekenen dat u uw doelkapitaal niet gaat halen. 

Legt u te weinig in en komt u daarmee buiten de bandbreedte van 1:10 dan informeren wij u hier ook over. Vervolgens krijgt u 6 maanden de tijd om uw inleg te herstellen. Let op dat dit mogelijk kan betekenen dat u uw doelkapitaal niet gaat halen.

Op het moment dat de rekeninghouder van de UHA komt te overlijden valt de waarde van de UHA in de nalatenschap. Vererving vindt dan ook plaats conform de verdeling van de nalatenschap op basis van het wettelijk erfrecht bij versterf of op basis van een testament.

De langstlevende partner

Is de langstlevende partner de enige erfgenaam dan kan er gekozen worden voor voortzetting van de UHA. Is de langstlevende partner niet de enige erfgenaam dan moet de waarde van de UHA verdeeld worden onder de erfgenamen. 
 
Is de UHA verpand aan de bank dan wordt de opgebouwde waarde in beginsel gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. 
Let op; het is niet meer mogelijk een nieuwe UHA te openen. Dit betekent dat een Uitgestelde hypotheekaflossing op naam van een overleden rekeninghouder alleen kan doorlopen op naam van ''erven van'. De tenaamstelling van de rekening kan namelijk niet gewijzigd worden.
Een scheiding is van invloed op de Uitgestelde Hypotheekaflossing. Neem in dat geval altijd contact op met een adviseur.
 
Wanneer uw UHA verpand is aan de bank moet u samen met de adviseur kijken naar de mogelijkheden met de Uitgestelde Hypotheekaflossing en de gekoppelde hypotheek.  
 
Wanneer de UHA niet verpand is kunt u de Uitgestelde Hypotheekaflossing onderling verdelen. Wel moet u er rekening mee houden dat het product Uitgestelde Hypotheekaflossing niet opnieuw is af te sluiten. U moet samen met uw toekomstige ex-partner beslissen wie de UHA blijft aanhouden. De tenaamstelling van de rekening kan namelijk niet gewijzigd worden.

Ja, u kunt tussentijds uw beleggingen verkopen om de opbrengst op uw spaarrekening te zetten of andersom.

Ook zonder een betaalrekening bij ABN AMRO is het mogelijk geld in te leggen in uw Uitgestelde Hypotheekaflossing bij de ABN AMRO. Dit kunt u zelf doen door geld over te maken naar de geldrekening. Houdt u er wel rekening mee dat u niet buiten de bandbreedte valt van 1:10.

Op de spaarrekening van de UHA is het depositogarantiestelsel van toepassing. Dat beschermt uw geld als wij niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel wordt het geld dat u heeft bij ABN AMRO Bank, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou bij elkaar opgeteld. Kijk hier voor meer informatie.

Op de beleggersrekening van de UHA is het beleggerscompensatiestelsel van toepassing. Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.