Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO en het gebruik van nieuwe technologieën

Als bank zijn wij voortdurend op zoek naar meer efficiënte, veilige en betrouwbare technieken die ons ondersteunen om onze producten en diensten aan u aan te bieden of om beter te kunnen voldoen aan de wet, of aan wat onze toezichthouders van ons verwachten. Als wij gebruik willen maken van nieuwe technologie zoals kunstmatige intelligentie toetsen wij altijd eerst of het gebruik voldoet aan de wet, ethisch en maatschappelijk verantwoord en betrouwbaar is. Soms is het noodzakelijk dat we gebruik maken van profilering. Profilering mag zolang wij ons aan de regels houden. Hieronder leest u waarvoor en wanneer we dat doen.

 

Profilering

De privacywet definieert 'profilering' als volgt: "Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing te analyseren of te voorspellen". 
 
De wet laat profilering dus toe. Dit is een algemene definitie in de zin van de privacywet. Het is dus niet zo dat de bank uw persoonsgegevens zal gebruiken om uw beroepsprestaties of gezondheid te evalueren.

Fraudebestrijding

Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van fraudebestrijding. Helaas krijgen wij te maken met steeds verfijndere vormen van fraude. Wij kunnen maatregelen nemen om de fraude zo goed mogelijk te voorkomen, waaronder het gebruik van profilering. Omwille van de veiligheid kunnen wij niet in detail treden over de te nemen maatregelen.

Ongebruikelijke transacties

Als bank moeten wij ons houden aan de Wwft. Dit is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transacties en aan transacties die naar hun ‘aard’ een hoger risico op witwassen met zich meebrengen. We kijken bijvoorbeeld naar transacties die afwijken van uw normaal transactiepatroon of naar transacties die kenmerken hebben van witwassen of terrorismefinanciering. Als wij een vermoeden hebben dat een transactie ongebruikelijk is zoals bedoeld in de wet, moeten we deze melden bij de autoriteiten. Dit onderzoek en de eventuele melding vinden niet plaats op een volledig geautomatiseerde wijze. Er is sprake van menselijke tussenkomst: gespecialiseerde bankmedewerkers worden hier nauw bij betrokken. Ook hier treden we niet in detail over hoe naar transacties wordt gekeken. Criminelen zouden hier misbruik van kunnen maken.

Zorgplicht, Klant Belang Centraal en risicobeheer van de bank

Om overkreditering bij klanten te voorkomen en sneller in te grijpen wanneer klanten in betalingsmoeilijkheden dreigen te raken, kunnen we gebruik maken van profilering. Wij maken dan eerst een lijst met de meest voorkomende eigenschappen van klanten die financiële problemen hebben gekregen. Deze eigenschappen vormen samen het profiel. Daarna kijken wij of er klanten zijn die aan dit profiel voldoen. Tot slot bepalen wij wat wij kunnen doen om te voorkomen dat deze klanten betalingsmoeilijkheden krijgen en hoe wij een bijdrage kunnen leveren (i) aan klanten die extra hulp nodig hebben bij hun dagelijkse bankzaken en (ii) kwetsbare klanten aanbieden om financieel gezond te blijven of weer te worden. De toezichthouder op het gebied van zorgplicht en Klant Belang Centraal verwacht van de banken een doorlopende en actieve monitoring op de financiële situatie van haar klanten om overkreditering te voorkomen. Wij toetsen het gebruik van uw gegevens altijd aan de eisen van de privacywetgeving.

Klantacceptatie en productacceptatie

Hoe maken wij gebruik van profilering wanneer u een product wilt afnemen en tijdens de looptijd van uw product? Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel, u heeft een krediet bij ons:

  1. Om de risico’s voor u en ons goed te kunnen inschatten maken wij een risicoanalyse. Dit doen wij als u een nieuwe klant bent, maar ook als u als bestaande klant van ons of een groepsmaatschappij van ABN AMRO andere producten van ons wilt afnemen. Uit ervaring weten wij dat bepaalde kenmerken een aanwijzing zijn of u een krediet makkelijk kunt terugbetalen. Bijvoorbeeld of u een baan heeft of schulden. Deze kenmerken beoordelen wij in de risicoanalyse.
  2. Klanten die normaal gesproken een lening kunnen terugbetalen, delen een aantal kenmerken. En klanten die dat niet kunnen ook. Op basis van uw kenmerken wordt een profiel opgesteld.
  3. Wij vergelijken uw gegevens met onze bestaande profielen. Daarna schatten wij het risico in of u de lening kunt terugbetalen.

Marketing

Wij gebruiken ook profilering om u op de hoogte te brengen van producten en diensten van de bank. Wij maken bijvoorbeeld een klantselectie op basis van een klantengroep die een hypotheek heeft afgesloten. Deze groep klanten informeren wij bijvoorbeeld over het verduurzamen van hun huis en de mogelijkheden voor het afsluiten van een lening voor de verbouwing. 

Als wij u tips en aanbiedingen sturen, proberen wij op basis van een aantal kenmerken te achterhalen waar uw interesses liggen. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar een leeftijdscategorie en of u al andere producten bij ons heeft. We zullen altijd eerst nagaan of u verzet heeft aangetekend tegen het  gebruik van persoonsgegevens  voor marketingdoeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming als wij een overeenkomst met u aangaan, bijvoorbeeld voor een online krediet.

Wanneer wij een besluit nemen dat rechtsgevolgen voor u heeft of u in aanmerkelijke mate treft, gebeurt dit met de tussenkomst van een of meer bevoegde bankmedewerkers. Dit is ook het geval als het proces dat tot het besluit leidt, geautomatiseerd is of wanneer eventueel gebruik is gemaakt van profilering. Een voorbeeld is klantacceptatie of het melden van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten.

Het kan voorkomen dat wij gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. De wet laat dit toe. Het kan onder meer gaan om besluiten die leiden tot het niet uitvoeren van transacties omdat die frauduleus kunnen zijn, bijvoorbeeld bij iDEAL transacties. Deze besluiten kunnen worden genomen op basis van een volledig geautomatiseerd proces zonder menselijke tussenkomst.

Als wij geautomatiseerde besluitvorming toepassen die rechtsgevolgen voor u heeft of u in aanmerkelijke mate treft, zullen wij dit vooraf duidelijk aangeven. Wij laten u weten welke rechten u heeft, bijvoorbeeld het recht van het krijgen van een toelichting op het geautomatiseerde besluit, het recht om uw standpunt aan ons te laten weten, het recht dit besluit aan te vechten en het recht op menselijke tussenkomst.