Vermogensgroeirekening

Uit de verkoop

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden keert de verzekeraar, als er gekozen is voor een uitkering bij overlijden, een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van wat is afgesproken bij het begin van de verzekering en staat op de polis. De Vermogensgroeirekening is gekoppeld aan de ABN AMRO Vermogensgroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Vermogensgroeirekening niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact op met een adviseur.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden Flexibele Levensverzekering

Aanvullende voorwaarden Vermogensgroeirekening

Aanvullende voorwaarden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

PVA-0207

PVA-0601

PVA-0607

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in een toelichting op de voorwaarden: Toelichting op de voorwaarden Vermogensgroeirekening 1309 .

Zo werkt de Vermogensgroeirekening

De Vermogensgroeirekening is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen. Ook kunt u kiezen voor inleg via de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. Het beleggingsassortiment bestaat uit de Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. U vindt het beleggingsfonds dat het beste bij uw persoonlijke situatie past door de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' te gebruiken. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Vermogensgroeirekening is gekoppeld aan de ABN AMRO Vermogensgroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 65 jaar Op de polis staat tot welke leeftijd u premievrijstelling heeft.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Vermogensgroeirekening: 

 • Extra bedrag(en) storten 
 • De hoogte van de premie aanpassen 
 • Stoppen met premie betalen (premievrij maken) 
 • Verzekering stopzetten en de waarde eerder opnemen (afkoop) 
 • Wijzigen van beleggingsfonds of Kapitaalmarktrente Rekening

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Sommige wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden met toestemming van de hypotheekverstrekker. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

Belastingen

De Vermogensgroeirekening kan zowel onder de condities van Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) als Box 3 zijn afgesloten. Onder de condities van Box 1 is de opgebouwde waarde tijdens de looptijd vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

Veelgestelde vragen

Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum, ontvangt de begunstigde een uitkering. Behalve als er gekozen is voor geen uitkering bij overlijden. Wie de begunstigde is en hoeveel er uitgekeerd wordt, staat op de polis 

 1. Een vast bedrag maar minimaal 110% van het opgebouwde vermogen De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een vast bedrag. Dat bedrag staat op de polis vermeld. Is 110% van de opgebouwde waarde meer dan dat vaste bedrag? Dan wordt 110% van de opgebouwde waarde aan de begunstigde uitgekeerd. 
 2. 110% van het opgebouwde vermogen De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een uitkering gelijk aan 110% van de opgebouwde waarde. Er is dus geen vast bedrag verzekerd. 
 3. Minder dan de waarde van uw verzekering De derde mogelijkheid is dat een bedrag wordt uitgekeerd dat lager is dan de waarde van de verzekering. Op de polis staat welk percentage van de waarde uitgekeerd wordt. Dat percentage is maximaal 90%. 

Staat op de polis dat er 110% uitgekeerd wordt(opties 1 en 2)? Dan betaalt u voor het overlijdensrisico een premie. De premie voor die overlijdensrisicodekking verrekenen wij met de waarde van de beleggingen. 

Staat op de polis dat er minder dan de waarde uitgekeerd wordt (optie 3)? Dan loopt de verzekeraar geen risico en betalen zij u maandelijks een bonusbedrag. Die bonus wordt toegevoegd aan het opgebouwde vermogen.

Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. Deze waarde bestaat uit: 

 • Het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening 
 • De waarde van de beleggingen. 

De Vermogensgroeirekening is gekoppeld aan de ABN AMRO Vermogensgroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek. 

Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief. Hierin vertellen zij u meer over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

U kunt uit de Vermogensgroeirekening eerder beëindigen. De verzekeraar berekent dan de waarde van de verzekering op dat moment en keert dat bedrag uit. 

De Vermogensgroeirekening is gekoppeld aan de ABN AMRO Vermogensgroeihypotheek. De uitkering moet gebruikt worden voor de aflossing van deze hypotheek. De verzekering kan alleen afgekocht worden met toestemming van de hypotheekverstrekker. 

Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een adviseur.

ABN AMRO Levensverzekering brengt maandelijks kosten in rekening. 

 • Administratiekosten: U betaalt administratiekosten voor uw verzekering. Elke maand verrekent ABN AMRO Levensverzekering € 6 met de waarde van uw verzekering. Betaalt u geen premie? Dan verrekent ABN AMRO Levensverzekering maandelijks € 3 met de waarde van de verzekering. 
 • Kosten beleggingsfondsen: U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.
Ja, de Vermogensgroeirekening is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds om de waarde op te bouwen loopt u meer of minder risico.

Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%. 

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Vermogensgroeirekening is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Vermogensgroeirekening wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Vermogensgroeirekening. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Vermogensgroeirekening is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.