Belangrijke informatie voor US Persons

 

Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van een groot aantal producten en diensten op deze web site is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (U.S). 

Als u voornemens bent een product of dienst van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO" af te nemen, dient u ABN AMRO in te lichten als u als US Person aangemerkt kan worden, dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent het afnemen van deze producten of diensten van ABN AMRO niet toelaat.

De inhoud van deze website kan niet worden aangemerkt als een aanbod of uitnodiging voor US Persons om effecten te verwerven of als een uitnodiging om effecten te verkopen of enig ander bankproduct of -service af te nemen.

De effectendienstverlening, waaronder ook begrepen de advisering daarover, zoals beschreven op deze site, is niet bedoeld voor US Persons.

Voorts is ook iedere uitnodiging op deze site voor bankdiensten (waaronder ook het aanbieden en/of accepteren van bankrekeningen), verzekeringsdienten, hypotheek- en/of consumptieve leningen of credit card services niet gericht aan US Persons.

Een "US Person" wordt in zijn algemeenheid gedefinieerd als een natuurlijke persoon, die permanent woonachtig is in de U.S. en/of elke (juridische) entiteit of organisatie, die is georganiseerd in de U.S. of volgens de wetgeving van dit land is opgericht. US staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de U.S. kunnen onder bepaalde regelgeving ook worden aangemerkt als ‘US Person’.

Noch ABN AMRO, noch de aan haar gelieerde ondernemingen accepteren enige aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud daarvan dan wel schade, die op enige andere wijze in dit verband is ontstaan. ABN AMRO kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen door transacties en/of andere bankdiensten en –producten, die zijn afgenomen in strijd met de wetgeving van de jurisdictie waaronder de afnemer ressorteert.