Disclaimer

 

Over deze disclaimer

Deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") geldt voor alle digitale nieuwsbrieven van ABN AMRO Bank N.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op de Gustav Mahlerlaan 10 in Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA), Nederland, dat is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), BTW-identificatienummer: NL 8206 46 660 BO1. Copyright 2019 ABN AMRO Bank N.V.

Geen advies en geen aanbod

De informatie in de nieuwsbrief is 

 • algemeen en niet gericht op uw persoonlijke situatie
 • geen advies of aanbod om een overeenkomst aan te gaan

Neemt u een beslissing op basis van informatie in de nieuwsbrief? Dan is dat voor uw eigen rekening en risico.

Inhoud van de nieuwsbrief

 • ABN AMRO doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van de nieuwsbrief juist, volledig, betrouwbaar en actueel is, maar kan dit niet garanderen. De informatie in de nieuwsbrief kan wijzigen. ABN AMRO is niet verplicht u hierover te informeren.
 • De informatie in de nieuwsbrief is voor het Nederlandse publiek en is bedoeld voor gebruik in Nederland. ABN AMRO kan niet garanderen dat de informatie in de nieuwsbrief bruikbaar is in andere landen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die voortkomt uit de inhoud van de nieuwsbrief of het gebruik daarvan. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van ABN AMRO. 
 • Internetsites van derden, producten en diensten
  Wordt er vanuit de nieuwsbrief gelinkt naar websites van derden? Dat betekent niet dat ABN AMRO producten of diensten op deze sites aanbeveelt. Klikt u verder op deze websites? Dat is voor uw eigen risico. ABN AMRO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. ABN AMRO controleert niet of de inhoud op deze sites waar, juist, redelijk, betrouwbaar en volledig zijn.

Intellectuele eigendom

 • ABN AMRO, of de rechthebbende, bezit alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) van de informatie in de nieuwsbrief (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).
 • Het is niet toegestaan informatie uit de nieuwsbrief te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder vooraf schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. 
 • U mag informatie in de nieuwsbrief wel afdrukken voor eigen gebruik.

Online communicatie

We kunnen niet garanderen dat de e-mails die u stuurt aan ABN AMRO beveiligd zijn. Daarom raadt ABN AMRO af om vertrouwelijke informatie per e-mail aan ABN AMRO te sturen. Doet u dit toch? Wees u zich er dan van bewust dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Toepasselijk recht

Op deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle conflicten die ontstaan uit of verband houden met deze Disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Wijzigingen

ABN AMRO mag de tekst van deze Disclaimer wijzigen zonder dit aan te kondigen.

Copyright 2019 ABN AMRO Bank N.V