Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Impact Fondsen Mandaat

Oog voor milieu en maatschappij

Impact Fondsen Mandaat

 • Investeringen die een meetbare en positieve impact maken op de wereld
 • Beleggingen in aandelen, obligatie en alternatieve fondsen
 • Beleggen in verschillende vermogenscategorieën

Van groene obligaties tot microkredieten

U wilt beleggen, maar dan wel in ondernemingen die ook teruggeven aan de maatschappij en bijdragen aan positieve impact op mens en milieu. Dan past het Impact Fondsen Mandaat wellicht goed bij u.

Met het Impact Fondsen Mandaat belegt u in beleggingsfondsen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en een positieve impact nastreven.

Wat is impact beleggen?

Bekijk de video en ontdek binnen 2 minuten wat impact beleggen inhoudt.

 • Investeringen die een meetbare, positieve impact maken op de wereld
 • Beleg in aandelen en obligaties, maar ook bijvoorbeeld microkredieten
 • Inleg mogelijk vanaf €50.000

Kenmerken van het Impact Fondsen Mandaat

Meetbare doelen

We gebruiken scores die ISS-Oekom toekent aan bedrijven op basis van meetbare doelen in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's).

Extra rapportage op kwartaalbasis

U ontvangt elk kwartaal een extra rapportage. Hierin staat precies hoeveel procent van uw portefeuille, op basis van de SDG's, positief bijdraagt aan bijvoorbeeld armoedebestrijding of schone energie.

Impact maken met uw beleggingen

U kunt zich met uw portefeuille inzetten voor positieve impact, met kans op rendement.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken van het Impact Fondsen Mandaat

Met dit mandaat beleggen experts voor u in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’. U heeft een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen die zich kwalificeren als impact beleggingen (art. 9 SFDR). De weging van beleggingsfondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel. U kunt beleggen vanaf €50.000.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Het Impact Fondsen Mandaat bestaat momenteel uit de volgende beleggingsfondsen:

 • ABN AMRO Aegon Global Impact Equities Fund
 • ABN AMRO High Quality Impact Bond Fund
 • Privium Sustainable Impact Fund

Daarnaast kan het mandaat ingevuld worden met de volgende beleggingen:

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming. Denk hierbij aan bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.
 • Obligatiefondsen
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligatiefondsen om het relatief lage risico. Hierbij maken we gebruik van obligatiefondsen met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Alternatieve beleggingen
  Deze categorie bestaat op dit moment uit een impactfonds dat belegt in onder andere microkredieten, hernieuwbare-energieprojecten en leningen voor studenten uit ontwikkelingslanden.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Informatiekaart Impact Fondsen Mandaat

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u beheerkosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier treft u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Informatie over duurzaamheid

De portefeuillemanagers van het Impact Fondsen Mandaat maken duidelijke keuzes om een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille samen te stellen. De individuele beleggingsproducten waarin wij voor u beleggen, lopen voorop als het gaat om de balans tussen mensen, leefomgeving en winst.

De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions ('AAIS'), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanagers en de duurzaamheid van het beleggingsfonds worden onderworpen aan een uitgebreide 'due dilligence'-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance ('ESG') prestaties worden geselecteerd.

Dit mandaat belegt in aandelenfondsen, obligatiefondsen en alternatieve beleggingen. Alle beleggingen in de portefeuille hebben een duurzaam beleggingsdoel. De portefeuille wordt gezien als alle beleggingen, behalve geld, geldmarktinstrumenten en derivaten. Het is mogelijk dat een deel van de portefeuille belegt met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie (taxonomie beleggingen), maar er bestaat geen verplichting om taxonomie beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door 2 vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics/Morningstar en “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’). Voor de selectie van de beleggingsproducten waarin belegd wordt, hanteren de beleggingsfondsen waarin het mandaat belegt - op aangeven van ABN AMRO - een strikt beleggingsproces op basis van verschillende duurzaamheidscriteria. Het proces begint met een duurzaamheidstest. De onderliggende aandelen, obligaties en beleggingsfondsen worden onder andere beoordeeld op de manier van opereren, bestuur en impact op de samenleving.

Bedrijven die geen beleid hebben of meer dan gemiddeld betrokken zijn bij niet-duurzame producten en bedrijfsprocessen (tabaksindustrie of wapenindustrie of bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid of dierproeven voor niet-medische toepassingen) zijn uitgesloten voor selectie. Bedrijven die wel aan de minimumeisen voldoen, komen in aanmerking als ze hoofdzakelijk duurzame producten maken (zoals productie van duurzame energie). Hiernaast komen ‘best-in-class’-bedrijven in aanmerking. Bedrijven die voldoen aan de minimumeisen en niet als bedrijf met een duurzaam product zijn geselecteerd, worden vergeleken met de sector waarin zij actief zijn. Hierbij worden verschillende thema's onderzocht, onder andere bedrijfsethiek, samenleving, milieu, omgang met werkenemers, enzovoorts. Alleen bedrijven die beter presteren dan het gemiddelde niveau van hun sector komen in aanmerking. Vervolgens wordt er gekeken welke van deze bedrijven positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Productinformatie over duurzaamheid

Precontractuele informatieverschaffing Impact Fondsen Mandaat

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Impact Fondsen Mandaat

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Impact Fondsen Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar/Sustainalytics Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar/Sustainalytics is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Impact Fondsen Mandaat

Transparency integration sustainability risks Impact Funds Mandate

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken van het Impact Fondsen Mandaat

Met dit mandaat beleggen experts voor u in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’. U heeft een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen die zich kwalificeren als impact beleggingen (art. 9 SFDR). De weging van beleggingsfondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel. U kunt beleggen vanaf €50.000.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Het Impact Fondsen Mandaat bestaat momenteel uit de volgende beleggingsfondsen:

 • ABN AMRO Aegon Global Impact Equities Fund
 • ABN AMRO High Quality Impact Bond Fund
 • Privium Sustainable Impact Fund

Daarnaast kan het mandaat ingevuld worden met de volgende beleggingen:

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming. Denk hierbij aan bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.
 • Obligatiefondsen
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligatiefondsen om het relatief lage risico. Hierbij maken we gebruik van obligatiefondsen met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Alternatieve beleggingen
  Deze categorie bestaat op dit moment uit een impactfonds dat belegt in onder andere microkredieten, hernieuwbare-energieprojecten en leningen voor studenten uit ontwikkelingslanden.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Informatiekaart Impact Fondsen Mandaat

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u beheerkosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier treft u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Informatie over duurzaamheid

De portefeuillemanagers van het Impact Fondsen Mandaat maken duidelijke keuzes om een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille samen te stellen. De individuele beleggingsproducten waarin wij voor u beleggen, lopen voorop als het gaat om de balans tussen mensen, leefomgeving en winst.

De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions ('AAIS'), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanagers en de duurzaamheid van het beleggingsfonds worden onderworpen aan een uitgebreide 'due dilligence'-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance ('ESG') prestaties worden geselecteerd.

Dit mandaat belegt in aandelenfondsen, obligatiefondsen en alternatieve beleggingen. Alle beleggingen in de portefeuille hebben een duurzaam beleggingsdoel. De portefeuille wordt gezien als alle beleggingen, behalve geld, geldmarktinstrumenten en derivaten. Het is mogelijk dat een deel van de portefeuille belegt met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie (taxonomie beleggingen), maar er bestaat geen verplichting om taxonomie beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door 2 vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics/Morningstar en “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’). Voor de selectie van de beleggingsproducten waarin belegd wordt, hanteren de beleggingsfondsen waarin het mandaat belegt - op aangeven van ABN AMRO - een strikt beleggingsproces op basis van verschillende duurzaamheidscriteria. Het proces begint met een duurzaamheidstest. De onderliggende aandelen, obligaties en beleggingsfondsen worden onder andere beoordeeld op de manier van opereren, bestuur en impact op de samenleving.

Bedrijven die geen beleid hebben of meer dan gemiddeld betrokken zijn bij niet-duurzame producten en bedrijfsprocessen (tabaksindustrie of wapenindustrie of bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid of dierproeven voor niet-medische toepassingen) zijn uitgesloten voor selectie. Bedrijven die wel aan de minimumeisen voldoen, komen in aanmerking als ze hoofdzakelijk duurzame producten maken (zoals productie van duurzame energie). Hiernaast komen ‘best-in-class’-bedrijven in aanmerking. Bedrijven die voldoen aan de minimumeisen en niet als bedrijf met een duurzaam product zijn geselecteerd, worden vergeleken met de sector waarin zij actief zijn. Hierbij worden verschillende thema's onderzocht, onder andere bedrijfsethiek, samenleving, milieu, omgang met werkenemers, enzovoorts. Alleen bedrijven die beter presteren dan het gemiddelde niveau van hun sector komen in aanmerking. Vervolgens wordt er gekeken welke van deze bedrijven positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Productinformatie over duurzaamheid

Precontractuele informatieverschaffing Impact Fondsen Mandaat

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Impact Fondsen Mandaat

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Impact Fondsen Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar/Sustainalytics Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar/Sustainalytics is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Impact Fondsen Mandaat

Transparency integration sustainability risks Impact Funds Mandate

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

In gesprek over Vermogensbeheer?

Heeft u een vraag over de mogelijkheden of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen één werkdag terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.