Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Het Effectenkrediet

Uw beleggingsportefeuille als onderpand

 • Extra financiële mogelijkheden
 • Aantrekkelijke rente
 • Uw beleggingsportefeuille als onderpand

Op ieder moment aflossen en opnemen

Het Effectenkrediet is een doorlopend krediet op uw betaalrekening dat bedoeld is om effecten mee te kopen. Uw beleggingsportefeuille is het onderpand van dit krediet. U heeft geld tot uw beschikking, zonder uw beleggingen te verkopen . Geld opnemen kan op ieder moment, tot de limiet die we samen afspreken.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is een Effectenkrediet?

Een Effectenkrediet is een doorlopend krediet met een maximum limiet op uw betaalrekening. Uw beleggingsportefeuille is het onderpand van dit krediet. U gebruikt uw krediet voor de koop van beleggingen. Wij verstrekken u het Effectenkrediet als u een krediet wilt afsluiten van minimaal EUR 250.000. De hoogte van uw kredietlimiet is afhankelijk van de waarde van uw beleggingsportefeuille.

Het Effectenkrediet zorgt voor een ‘hefboomwerking’. Via het te sluiten krediet kunt u extra beleggingen kopen. Gaat het goed met de waardeontwikkeling van uw beleggingen dan is dat positief, maar gaat het niet goed met uw beleggingen, dan leidt dat tot extra verlies, omdat de omvang van uw beleggingsportefeuille is toegenomen. Als beurskoersen dalen en u heeft geen Effectenkrediet afgesloten, dan heeft u een bedrag wat de waardedaling aan geeft. Als u via het Effectenkrediet extra beleggingen heeft gekocht waarvan de waardeontwikkeling van uw beleggingen daalt, is het bedrag van de totale waardedaling groter dan wanneer u geen extra beleggingen had gekocht.

U betaalt zowel kosten voor uw krediet als voor uw beleggingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze tarieven.

U beschikt maximaal vijf jaar over het krediet tenzij u of de bank het krediet opzegt. Het krediet is dagelijks opzegbaar.

Heeft u een beleggingsportefeuille van meer dan EUR 500.000 (via de concepten Vermogensbeheer en/of Advies) of meer dan EUR 2,5 miljoen (via het concept Execution Only), en bent u ouder dan 18 jaar en wilt u uw beleggingsportefeuille uitbreiden, dan kan het Effectenkrediet een oplossing voor u zijn. Of het Effectenkrediet inderdaad geschikt voor u is, stelt u vast met ‘Voor wie is het Effectenkrediet geschikt?' en 'Voor wie is het Effectenkrediet niet geschikt?'

Voor wie is het Effectenkrediet geschikt?

U komt in aanmerking voor het Effectenkrediet als u voldoet aan (een van) de onderstaande kenmerken:

 • U bent een particuliere klant en belegt als privé persoon
 • U heeft een beleggersprofiel met een hoge risicobereidheid, dat wil zeggen profiel 4 t/m 6
 • U belegt via het beleggingsconcept Vermogensbeheer en / of Advies en uw belegd vermogen is minimaal EUR 500.000
 • U belegt via het beleggingsconcept Execution Only en waarvan de omvang van uw beleggingsportefeuille groter is dan EUR 2,5 miljoen
 • U heeft een beleggingshorizon van minimaal 7 jaar. Dit wil zeggen dat als u een bepaald doel heeft voor uw beleggingen, dan is het niet noodzakelijk dat doel binnen 7 jaar te realiseren.
 • U begrijpt de kenmerken van deze vorm van lenen en de risico’s (zoals de "hefboomwerking")
 • U realiseert zich dat u uw beleggingen verpandt aan de bank tot zekerheid van het krediet
 • U bent voor uw levensonderhoud niet financieel afhankelijk van uw beleggingen
Voor wie is het Effectenkrediet niet geschikt?

U komt niet in aanmerking voor het Effectenkrediet als een van de volgende kenmerken op u van toepassing is:

 • U bent een zakelijke klant en belegt namens een zakelijke rechtsvorm
 • U bent jonger dan 18 jaar
 • U staat onder curatele bij aanvraag van het krediet
 • U heeft het doel om met uw beleggingen pensioen op te bouwen
 • Bij de aanvraag van het krediet heeft u onvoldoende financiële ruimte in uw inkomen om tegenvallers op te vangen
 • U bent ouder dan 75 jaar bij de aanvraag van het krediet
 • U heeft bij de aanvraag van het krediet een beleggersprofiel met een lage risicobereidheid, dat wil zeggen profiel 1 t/m 3
 • U belegt via het beleggingsconcept Vermogensbeheer en/of Advies en uw belegd vermogen is minder dan EUR 500.000
 • U belegt via het beleggingsconcept Zelf Beleggen
 • U belegt via het beleggingsconcept Execution Only en waarvan de omvang van uw beleggingsportefeuille kleiner is dan EUR 2.5 miljoen
Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Flexibel opnemen en terugbetalen binnen uw kredietlimiet
 • Terugbetaald geld kunt u opnieuw opnemen, zolang u maar binnen uw kredietlimiet blijft
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen
 • U heeft geen maandelijkse aflossingsverplichting

Nadelen:

 • Als de waarde van uw beleggingsportefeuille daalt kan dit direct uw beschikkingsruimte verlagen. De bank kan uw beleggingen verkopen, het krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen.
 • Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
 • u gebruikt het krediet voor de koop van beleggingen waardoor dit een minder flexibele kredietvorm is.
 • Kosten van het krediet.
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt en de opslag en toeslag gedurende de looptijd kunnen veranderen. Dit betekent dat uw rentelasten op elk moment hoger of lager kunnen worden.
Hoeveel kan ik lenen?

De hoogte van uw kredietlimiet is afhankelijk van:

 • De omvang, samenstelling en spreiding van uw beleggingsportefeuille
 • Uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie, nu en in de toekomst
 • De toepasselijke wet- en regelgeving

U leent maximaal de dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille
U kunt maximaal een bedrag lenen dat gelijk is aan de totale dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille. De dekkingswaarde is de marktwaarde van een financieel instrument waarin u belegt (het aantal stukken maal de koers), vermenigvuldigd met het dekkingspercentage van dat financieel instrument. Het dekkingspercentage wordt door de bank vastgesteld en verschilt per financieel instrument. De totale dekkingswaarde berekenen we door de dekkingswaarden van al uw afzonderlijke financiële instrumenten bij elkaar op te tellen.

U vindt de dekkingspercentages per financieel instrument in de tabel onder de tekst.

Voorbeeld: u heeft vier financiële instrumenten A, B, C en D in uw beleggingsportefeuille:

 • Van A heeft u 6.000 stukken in uw bezit en de koers van dit financieel instrument is €80. De waarde is €480.000. Het dekkingspercentage van A is 70%.
 •   • De dekkingswaarde is dan 6.000 x €80 x 70% = €336.000
 • Van B heeft u 30.000 stukken in uw bezit en de koers van dit financieel instrument is €7. De waarde is €210.000. Het dekkingspercentage van B is 90%.
 •   • De dekkingswaarde is dan 30.000 x €7 x 90% = €189.000
 • Van C heeft u 4.000 stukken in uw bezit en de koers van dit financieel instrument is €40. De waarde is €160.000. Het dekkingspercentage van A is 60%.
 •   • De dekkingswaarde is dan 4.000 x €40 x 60% = € 96.000
 • Van D heeft u 20.000 stukken in uw bezit en de koers van dit financieel instrument is €12. De waarde is €240.000. Het dekkingspercentage van B is 80%.
 •   • De dekkingswaarde is dan 20.000 x €12 x 80% = €192.000
 • De totale dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille is dan €813.000.

De waarde van de beleggingsportefeuille in dit voorbeeld is €1.090.000 en hierop kunt u maximaal €813.000 lenen. Dit is de waarde op een moment. De koersen van uw financiële instrumenten stijgen en dalen echter voortdurend, waardoor uw dekkingswaarde ook voortdurend wijzigt.

Uw portefeuille heeft voldoende spreiding
Om te kunnen dienen als onderpand voor het Effectenkrediet moet uw beleggingsportefeuille echter ook voldoende spreiding hebben. Dit betekent dat uw portefeuille ten minste vier verschillende financiële instrumenten bevat die makkelijk en doorlopend te kopen en te verkopen zijn. Bevat de portefeuille minder dan vier financiële instrumenten? Dan is de dekkingswaarde van de portefeuille nihil. Bedraagt de waarde van een enkel financieel instrument meer dan 30% van de waarde van uw totale beleggingsportefeuille? Dan zal de bank het gedeelte boven de 30% niet meenemen bij de berekening van de dekkingswaarde.

Voorbeeld: de waarde (€480.000) van financieel instrument A vormt ruim 44% van de totale waarde (€1.090.000) van de beleggingsportefeuille. Ondanks dat u met vier financiële instrumenten voldoende spreiding heeft, is de waarde van A ten opzichte van de waarden van B, C en D te hoog. De bank zal dan besluiten om slechts €327.000 (30% van de totale waarde van de beleggingsportefeuille) van financieel instrument A mee te nemen in de berekening van de dekkingswaarde.
De dekkingswaarde van financieel instrument A is dan €327.000 x 70% = €228.900.
De totale dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille wordt hierdoor lager: €705.900 in plaats van de eerder vermelde €813.000.

Het Effectenkrediet heeft altijd een maximumlimiet
Daarnaast geldt voor het Effectenkrediet altijd een maximumlimiet dat wij met u overeenkomen in de kredietovereenkomst. Deze limiet stellen wij met u vast door rekening te houden met uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie, nu en in de toekomst. Ook al is de totale dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille hoger dan deze limiet, toch kunt u nooit meer lenen dan deze maximumlimiet.

Voorbeeld: u heeft met de bank een maximumlimiet van €500.000 afgesproken. Ondanks dat de totale dekkingswaarde €705.900 bedraagt, kunt u maximaal €500.000 lenen.

ABN AMRO
Waarvoor kan ik lenen?

U gebruikt uw krediet voor de koop van beleggingen. Houd er rekening mee dat u elk opgenomen krediet vroeger of later terugbetaalt aan de bank. U kunt daarvoor een deel van uw beleggingsportefeuille reserveren, of ander vermogen gebruiken dat op enig moment vrij komt.

Rente en kosten

Voor het Effectenkrediet heeft u zowel kosten voor uw krediet als voor uw beleggingen.

De kosten voor het krediet bestaan uit:

a) De rentekosten. De rente die u betaalt voor het Effectenkrediet bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U betaalt een variabele rente die bestaat uit:

 • Rente o.b.v. Euribor
 • Opslag
 • Markttoeslag

De rente, opslag en markttoeslag vormen samen uw rentetarief. De opslag is afhankelijk van de hoogte en de looptijd van uw krediet, uw financiële situatie, uw risicoprofiel en de door u verstrekte zekerheden. De markttoeslag is afhankelijk van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt.

Het Euribor-tarief met een opslag die varieert tussen de 2% en 4% (indicatie maart 2021).

b) Naast de rente kan er ook sprake zijn van kosten in de vorm van afsluitprovisie en bereidstellingsprovisie. Voor een Effectenfinanciering zijn wij wettelijk verplicht u van advies te voorzien. De kosten voor ons advies zijn onderdeel van de afsluitprovisie die wij bij u in rekening brengen. De kosten die u betaalt zijn afhankelijk van de complexiteit van uw kredietaanvraag en het gebruik van uw krediet. In een persoonlijk adviesgesprek bespreken wij de kosten verder met u.

c) Tevens moet u het volledige kredietbedrag terugbetalen.

De kosten voor uw beleggingen

Daarnaast zijn er kosten die betrekking hebben op uw beleggingen. Voor meer informatie over deze kosten verwijzen wij u naar onze tarieven of hoofdstuk 8 ‘Kosten’ van de Algemene Voorwaarden Beleggen.

De gecombineerde kosten bestaan uit de som van de kostencomponenten van het krediet en van uw beleggingen. Al deze kosten bespreken we samen in een persoonlijk adviesgesprek.

Hoe los ik opgenomen bedragen af?

U bepaalt zelf wanneer u opgenomen bedragen terugbetaalt. Voor uw Effectenkrediet geldt geen maandelijkse aflossingsverplichting. U betaalt wel rente over het bedrag dat u heeft gebruikt. U mag altijd zonder kosten uw krediet vervroegd terugbetalen.

Let op: de waarde van uw beleggingsportefeuille kan dalen. Dit kan leiden tot een aflossingsverplichting. Hierover leest u meer bij het onderwerp ‘Als de waarde van mijn effectenportefeuille daalt’.

Als de waarde van uw beleggingsportefeuille daalt

Als de waarde van uw beleggingsportefeuille stijgt of daalt, heeft dit gevolgen voor het bedrag dat u als krediet gebruikt. Het kredietbedrag is namelijk maximaal 70%, of een afgesproken lager percentage, van de waarde van uw beleggingsportefeuille. Daalt de waarde van uw beleggingsportefeuille? Dan daalt ook het maximaal toegestane kredietbedrag. Heeft u op een bepaald moment uw maximale kredietbedrag opgenomen en daalt daarna de waarde van uw beleggingsportefeuille? Dan gebruikt u meer krediet dan is toegestaan.

Als deze situatie zich voordoet, laten wij u dit weten per brief. U heeft dan maximaal 5 dagen de tijd om de overschrijding van uw kredietmaximum op te heffen. U doet dit door beleggingen te verkopen of geld te storten op uw betaalrekening. Onderneemt u geen actie? Dan heeft de bank het recht om zelfstandig een deel van uw beleggingsportefeuille te verkopen en om het te hoge deel van uw krediet af te lossen.

Betalingsachterstanden

Met een kredietovereenkomst gaat u een betalingsverplichting aan. Daar moet u aan blijven voldoen, ook als uw inkomsten (tijdelijk) minder zijn. Betaalt u niet of niet op tijd? Dan moet u er rekening mee houden dat de bank de voorwaarden van uw krediet aanscherpt, en bijvoorbeeld meer zekerheden of een hogere prijs voor uw krediet vraagt. Ook kan het zijn dat geld lenen in de toekomst lastiger wordt of zelfs helemaal niet meer mogelijk is. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. En dat u bij problemen tijdig contact met ons opneemt, zodat we samen een eventuele oplossing kunnen vinden.

Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen.

Met een Effectenkrediet leent u met uw beleggingsportefeuille als onderpand. Als u uw schuld niet terugbetaalt kunnen we deze zekerheid gebruiken om de lening mee terug te betalen.

Bureau Krediet Registratie

ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen.

Algemene bepalingen

Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening. Als u van ons een offerte ontvangt voor een lening op maat, krijgt u een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw lening. Elke aanbieder van leningen is verplicht deze informatie te geven. Hiermee kunt u de leningen van aanbieders van leningen vergelijken.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden Beleggen zijn ook van toepassing op het Effectenkrediet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze voorwaarden of naar het Beleggingsbeleid van ABN AMRO.

Duurzaamheid

ABN AMRO heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom hebben we informatie over de duurzaamheid van de beleggingen toegevoegd. Wil u meer weten over ons beleid over duurzaamheidsrisico’s van beleggingen, kijk dan bij onze voorwaarden en beleid.

Wilt u meer weten welke belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts worden meegenomen in ons beleggingsbeleid? Klik dan hier als u belegt met Vermogensbeheer.

Hier vindt u meer informatie over beleggen met advies.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is een Effectenkrediet?

Een Effectenkrediet is een doorlopend krediet met een maximum limiet op uw betaalrekening. Uw beleggingsportefeuille is het onderpand van dit krediet. U gebruikt uw krediet voor de koop van beleggingen. Wij verstrekken u het Effectenkrediet als u een krediet wilt afsluiten van minimaal EUR 250.000. De hoogte van uw kredietlimiet is afhankelijk van de waarde van uw beleggingsportefeuille.

Het Effectenkrediet zorgt voor een ‘hefboomwerking’. Via het te sluiten krediet kunt u extra beleggingen kopen. Gaat het goed met de waardeontwikkeling van uw beleggingen dan is dat positief, maar gaat het niet goed met uw beleggingen, dan leidt dat tot extra verlies, omdat de omvang van uw beleggingsportefeuille is toegenomen. Als beurskoersen dalen en u heeft geen Effectenkrediet afgesloten, dan heeft u een bedrag wat de waardedaling aan geeft. Als u via het Effectenkrediet extra beleggingen heeft gekocht waarvan de waardeontwikkeling van uw beleggingen daalt, is het bedrag van de totale waardedaling groter dan wanneer u geen extra beleggingen had gekocht.

U betaalt zowel kosten voor uw krediet als voor uw beleggingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze tarieven.

U beschikt maximaal vijf jaar over het krediet tenzij u of de bank het krediet opzegt. Het krediet is dagelijks opzegbaar.

Heeft u een beleggingsportefeuille van meer dan EUR 500.000 (via de concepten Vermogensbeheer en/of Advies) of meer dan EUR 2,5 miljoen (via het concept Execution Only), en bent u ouder dan 18 jaar en wilt u uw beleggingsportefeuille uitbreiden, dan kan het Effectenkrediet een oplossing voor u zijn. Of het Effectenkrediet inderdaad geschikt voor u is, stelt u vast met ‘Voor wie is het Effectenkrediet geschikt?' en 'Voor wie is het Effectenkrediet niet geschikt?'

Voor wie is het Effectenkrediet geschikt?

U komt in aanmerking voor het Effectenkrediet als u voldoet aan (een van) de onderstaande kenmerken:

 • U bent een particuliere klant en belegt als privé persoon
 • U heeft een beleggersprofiel met een hoge risicobereidheid, dat wil zeggen profiel 4 t/m 6
 • U belegt via het beleggingsconcept Vermogensbeheer en / of Advies en uw belegd vermogen is minimaal EUR 500.000
 • U belegt via het beleggingsconcept Execution Only en waarvan de omvang van uw beleggingsportefeuille groter is dan EUR 2,5 miljoen
 • U heeft een beleggingshorizon van minimaal 7 jaar. Dit wil zeggen dat als u een bepaald doel heeft voor uw beleggingen, dan is het niet noodzakelijk dat doel binnen 7 jaar te realiseren.
 • U begrijpt de kenmerken van deze vorm van lenen en de risico’s (zoals de "hefboomwerking")
 • U realiseert zich dat u uw beleggingen verpandt aan de bank tot zekerheid van het krediet
 • U bent voor uw levensonderhoud niet financieel afhankelijk van uw beleggingen

Voor wie is het Effectenkrediet niet geschikt?

U komt niet in aanmerking voor het Effectenkrediet als een van de volgende kenmerken op u van toepassing is:

 • U bent een zakelijke klant en belegt namens een zakelijke rechtsvorm
 • U bent jonger dan 18 jaar
 • U staat onder curatele bij aanvraag van het krediet
 • U heeft het doel om met uw beleggingen pensioen op te bouwen
 • Bij de aanvraag van het krediet heeft u onvoldoende financiële ruimte in uw inkomen om tegenvallers op te vangen
 • U bent ouder dan 75 jaar bij de aanvraag van het krediet
 • U heeft bij de aanvraag van het krediet een beleggersprofiel met een lage risicobereidheid, dat wil zeggen profiel 1 t/m 3
 • U belegt via het beleggingsconcept Vermogensbeheer en/of Advies en uw belegd vermogen is minder dan EUR 500.000
 • U belegt via het beleggingsconcept Zelf Beleggen
 • U belegt via het beleggingsconcept Execution Only en waarvan de omvang van uw beleggingsportefeuille kleiner is dan EUR 2.5 miljoen

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Flexibel opnemen en terugbetalen binnen uw kredietlimiet
 • Terugbetaald geld kunt u opnieuw opnemen, zolang u maar binnen uw kredietlimiet blijft
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen
 • U heeft geen maandelijkse aflossingsverplichting

Nadelen:

 • Als de waarde van uw beleggingsportefeuille daalt kan dit direct uw beschikkingsruimte verlagen. De bank kan uw beleggingen verkopen, het krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen.
 • Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
 • u gebruikt het krediet voor de koop van beleggingen waardoor dit een minder flexibele kredietvorm is.
 • Kosten van het krediet.
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt en de opslag en toeslag gedurende de looptijd kunnen veranderen. Dit betekent dat uw rentelasten op elk moment hoger of lager kunnen worden.

Hoeveel kan ik lenen?

De hoogte van uw kredietlimiet is afhankelijk van:

 • De omvang, samenstelling en spreiding van uw beleggingsportefeuille
 • Uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie, nu en in de toekomst
 • De toepasselijke wet- en regelgeving

U leent maximaal de dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille
U kunt maximaal een bedrag lenen dat gelijk is aan de totale dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille. De dekkingswaarde is de marktwaarde van een financieel instrument waarin u belegt (het aantal stukken maal de koers), vermenigvuldigd met het dekkingspercentage van dat financieel instrument. Het dekkingspercentage wordt door de bank vastgesteld en verschilt per financieel instrument. De totale dekkingswaarde berekenen we door de dekkingswaarden van al uw afzonderlijke financiële instrumenten bij elkaar op te tellen.

U vindt de dekkingspercentages per financieel instrument in de tabel onder de tekst.

Voorbeeld: u heeft vier financiële instrumenten A, B, C en D in uw beleggingsportefeuille:

 • Van A heeft u 6.000 stukken in uw bezit en de koers van dit financieel instrument is €80. De waarde is €480.000. Het dekkingspercentage van A is 70%.
 •   • De dekkingswaarde is dan 6.000 x €80 x 70% = €336.000
 • Van B heeft u 30.000 stukken in uw bezit en de koers van dit financieel instrument is €7. De waarde is €210.000. Het dekkingspercentage van B is 90%.
 •   • De dekkingswaarde is dan 30.000 x €7 x 90% = €189.000
 • Van C heeft u 4.000 stukken in uw bezit en de koers van dit financieel instrument is €40. De waarde is €160.000. Het dekkingspercentage van A is 60%.
 •   • De dekkingswaarde is dan 4.000 x €40 x 60% = € 96.000
 • Van D heeft u 20.000 stukken in uw bezit en de koers van dit financieel instrument is €12. De waarde is €240.000. Het dekkingspercentage van B is 80%.
 •   • De dekkingswaarde is dan 20.000 x €12 x 80% = €192.000
 • De totale dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille is dan €813.000.

De waarde van de beleggingsportefeuille in dit voorbeeld is €1.090.000 en hierop kunt u maximaal €813.000 lenen. Dit is de waarde op een moment. De koersen van uw financiële instrumenten stijgen en dalen echter voortdurend, waardoor uw dekkingswaarde ook voortdurend wijzigt.

Uw portefeuille heeft voldoende spreiding
Om te kunnen dienen als onderpand voor het Effectenkrediet moet uw beleggingsportefeuille echter ook voldoende spreiding hebben. Dit betekent dat uw portefeuille ten minste vier verschillende financiële instrumenten bevat die makkelijk en doorlopend te kopen en te verkopen zijn. Bevat de portefeuille minder dan vier financiële instrumenten? Dan is de dekkingswaarde van de portefeuille nihil. Bedraagt de waarde van een enkel financieel instrument meer dan 30% van de waarde van uw totale beleggingsportefeuille? Dan zal de bank het gedeelte boven de 30% niet meenemen bij de berekening van de dekkingswaarde.

Voorbeeld: de waarde (€480.000) van financieel instrument A vormt ruim 44% van de totale waarde (€1.090.000) van de beleggingsportefeuille. Ondanks dat u met vier financiële instrumenten voldoende spreiding heeft, is de waarde van A ten opzichte van de waarden van B, C en D te hoog. De bank zal dan besluiten om slechts €327.000 (30% van de totale waarde van de beleggingsportefeuille) van financieel instrument A mee te nemen in de berekening van de dekkingswaarde.
De dekkingswaarde van financieel instrument A is dan €327.000 x 70% = €228.900.
De totale dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille wordt hierdoor lager: €705.900 in plaats van de eerder vermelde €813.000.

Het Effectenkrediet heeft altijd een maximumlimiet
Daarnaast geldt voor het Effectenkrediet altijd een maximumlimiet dat wij met u overeenkomen in de kredietovereenkomst. Deze limiet stellen wij met u vast door rekening te houden met uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie, nu en in de toekomst. Ook al is de totale dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille hoger dan deze limiet, toch kunt u nooit meer lenen dan deze maximumlimiet.

Voorbeeld: u heeft met de bank een maximumlimiet van €500.000 afgesproken. Ondanks dat de totale dekkingswaarde €705.900 bedraagt, kunt u maximaal €500.000 lenen.

ABN AMRO

Waarvoor kan ik lenen?

U gebruikt uw krediet voor de koop van beleggingen. Houd er rekening mee dat u elk opgenomen krediet vroeger of later terugbetaalt aan de bank. U kunt daarvoor een deel van uw beleggingsportefeuille reserveren, of ander vermogen gebruiken dat op enig moment vrij komt.

Rente en kosten

Voor het Effectenkrediet heeft u zowel kosten voor uw krediet als voor uw beleggingen.

De kosten voor het krediet bestaan uit:

a) De rentekosten. De rente die u betaalt voor het Effectenkrediet bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U betaalt een variabele rente die bestaat uit:

 • Rente o.b.v. Euribor
 • Opslag
 • Markttoeslag

De rente, opslag en markttoeslag vormen samen uw rentetarief. De opslag is afhankelijk van de hoogte en de looptijd van uw krediet, uw financiële situatie, uw risicoprofiel en de door u verstrekte zekerheden. De markttoeslag is afhankelijk van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt.

Het Euribor-tarief met een opslag die varieert tussen de 2% en 4% (indicatie maart 2021).

b) Naast de rente kan er ook sprake zijn van kosten in de vorm van afsluitprovisie en bereidstellingsprovisie. Voor een Effectenfinanciering zijn wij wettelijk verplicht u van advies te voorzien. De kosten voor ons advies zijn onderdeel van de afsluitprovisie die wij bij u in rekening brengen. De kosten die u betaalt zijn afhankelijk van de complexiteit van uw kredietaanvraag en het gebruik van uw krediet. In een persoonlijk adviesgesprek bespreken wij de kosten verder met u.

c) Tevens moet u het volledige kredietbedrag terugbetalen.

De kosten voor uw beleggingen

Daarnaast zijn er kosten die betrekking hebben op uw beleggingen. Voor meer informatie over deze kosten verwijzen wij u naar onze tarieven of hoofdstuk 8 ‘Kosten’ van de Algemene Voorwaarden Beleggen.

De gecombineerde kosten bestaan uit de som van de kostencomponenten van het krediet en van uw beleggingen. Al deze kosten bespreken we samen in een persoonlijk adviesgesprek.

Hoe los ik opgenomen bedragen af?

U bepaalt zelf wanneer u opgenomen bedragen terugbetaalt. Voor uw Effectenkrediet geldt geen maandelijkse aflossingsverplichting. U betaalt wel rente over het bedrag dat u heeft gebruikt. U mag altijd zonder kosten uw krediet vervroegd terugbetalen.

Let op: de waarde van uw beleggingsportefeuille kan dalen. Dit kan leiden tot een aflossingsverplichting. Hierover leest u meer bij het onderwerp ‘Als de waarde van mijn effectenportefeuille daalt’.

Als de waarde van uw beleggingsportefeuille daalt

Als de waarde van uw beleggingsportefeuille stijgt of daalt, heeft dit gevolgen voor het bedrag dat u als krediet gebruikt. Het kredietbedrag is namelijk maximaal 70%, of een afgesproken lager percentage, van de waarde van uw beleggingsportefeuille. Daalt de waarde van uw beleggingsportefeuille? Dan daalt ook het maximaal toegestane kredietbedrag. Heeft u op een bepaald moment uw maximale kredietbedrag opgenomen en daalt daarna de waarde van uw beleggingsportefeuille? Dan gebruikt u meer krediet dan is toegestaan.

Als deze situatie zich voordoet, laten wij u dit weten per brief. U heeft dan maximaal 5 dagen de tijd om de overschrijding van uw kredietmaximum op te heffen. U doet dit door beleggingen te verkopen of geld te storten op uw betaalrekening. Onderneemt u geen actie? Dan heeft de bank het recht om zelfstandig een deel van uw beleggingsportefeuille te verkopen en om het te hoge deel van uw krediet af te lossen.

Betalingsachterstanden

Met een kredietovereenkomst gaat u een betalingsverplichting aan. Daar moet u aan blijven voldoen, ook als uw inkomsten (tijdelijk) minder zijn. Betaalt u niet of niet op tijd? Dan moet u er rekening mee houden dat de bank de voorwaarden van uw krediet aanscherpt, en bijvoorbeeld meer zekerheden of een hogere prijs voor uw krediet vraagt. Ook kan het zijn dat geld lenen in de toekomst lastiger wordt of zelfs helemaal niet meer mogelijk is. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. En dat u bij problemen tijdig contact met ons opneemt, zodat we samen een eventuele oplossing kunnen vinden.

Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen.

Met een Effectenkrediet leent u met uw beleggingsportefeuille als onderpand. Als u uw schuld niet terugbetaalt kunnen we deze zekerheid gebruiken om de lening mee terug te betalen.

Bureau Krediet Registratie

ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen.

Algemene bepalingen

Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening. Als u van ons een offerte ontvangt voor een lening op maat, krijgt u een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw lening. Elke aanbieder van leningen is verplicht deze informatie te geven. Hiermee kunt u de leningen van aanbieders van leningen vergelijken.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden Beleggen zijn ook van toepassing op het Effectenkrediet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze voorwaarden of naar het Beleggingsbeleid van ABN AMRO.

Duurzaamheid

ABN AMRO heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom hebben we informatie over de duurzaamheid van de beleggingen toegevoegd. Wil u meer weten over ons beleid over duurzaamheidsrisico’s van beleggingen, kijk dan bij onze voorwaarden en beleid.

Wilt u meer weten welke belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts worden meegenomen in ons beleggingsbeleid? Klik dan hier als u belegt met Vermogensbeheer.

Hier vindt u meer informatie over beleggen met advies.