Als de financiële gezondheid van uw bedrijf in het geding is, kan dit leiden tot risico's die het voortbestaan van uw onderneming bedreigen. Dit heeft weer gevolgen voor de mogelijkheden om het geld dat u heeft geleend van de bank terug te betalen. In zulke gevallen is het waarschijnlijk dat uw onderneming in contact komt met Financial Restructuring & Recovery, de bijzonder beheer afdeling van ABN AMRO.

Uw onderneming komt terecht bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery wanneer het risico voor de bank op het aan u verstrekte krediet te hoog wordt. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld als:

  • Uw bedrijf over een langere periode verlies heeft gemaakt in combinatie met een te laag of dalend eigen vermogen of als er sprake is van een gebrek aan liquide middelen.

  • Uw bedrijf niet langer kredietverplichtingen kan nakomen.

  • Sprake is van een faillissement of surseance van betaling.

  • Bijzondere omstandigheden ervoor zorgen dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt, bijvoorbeeld als een andere schuldverstrekker juridische stappen onderneemt of belangrijke personen het bedrijf verlaten.

Wat kunt u verwachten?

U komt terecht bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery wanneer er sprake is van een verhoogd risico en er is een intensieve behandeling nodig om weer gezond te worden. Helaas is er geen garantie dat dat ook lukt. U wordt in dit proces bijgestaan door deskundige begeleiders van de bank met specifieke kennis en kunde. Alle operationele zaken worden gewoon door uw bankkantoor en/of relatiemanager afgehandeld, maar voor het krediet heeft u contact met iemand van de afdeling Financial Restructuring & Recovery. Het begin van zo'n begeleidingstraject is vaak confronterend. Het doel is echter om zo snel mogelijk inzicht in de bedrijfsvoering te krijgen en de resultaten te verbeteren, zodat uw bedrijf weer financieel gezond kan worden. Uw bedrijf en de bank hebben hierbij een gemeenschappelijk belang.

De afdeling Financial Restructuring & Recovery neemt via uw relatiemanager contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt u uitgelegd wat u in de komende periode kunt verwachten en wordt door de bank aanvullende informatie ingewonnen over uw bedrijf. Vervolgens wordt een plan opgesteld dat als doel heeft om uw bedrijf zo snel mogelijk weer financieel gezond te krijgen. Uw onderneming wordt geanalyseerd om een volledig beeld van uw bedrijf, de financiële situatie en toekomstperspectieven te krijgen.

Welke onderwerpen staan centraal?

U bespreekt de volgende onderwerpen tijdens uw gesprek:

  • Onderneming: uw organisatie, structuur en management
  • Markt: hoe zit het verdienmodel eruit, wat is de marktpositie en hoe presteert de concurrentie?
  • Financiën: uw historische resultaten en vooruitzichten voor wat betreft vermogen, resultaat en liquiditeit
  • Mogelijke extra begeleiding door derden
  • Kredietfaciliteiten, tariefstelling en zekerheden
  • Actiepunten

U ontvangt een schriftelijk verslag met een overzicht van de gemaakte afspraken en maakt een afspraak voor een volgend gesprek.

Om de voortgang goed te kunnen volgen, hebben u en uw begeleider regelmatig contact. Zo staan er periodieke vervolggesprekken op de agenda, waarbij ook uw relatiemanager, adviseur(s) en/of accountant aanwezig kunnen zijn.

Opvolging

Het volgen van de vorderingen en de resultaten is belangrijk om te analyseren of u op de goede weg bent. Zo wordt periodiek beoordeeld of het overeengekomen plan wordt gevolgd, of aanpassingen nodig zijn of dat het traject juist kan worden beëindigd. Het kan ook mogelijk zijn dat onverhoopt moet worden overgegaan tot afwikkeling van het krediet. IJkpunten bij de beoordeling zijn bijvoorbeeld het perspectief van uw onderneming en de ontwikkeling van het risico dat de bank loopt op het aan u verstrekte krediet.

Duur

De duur van de begeleiding is uiteraard afhankelijk van de situatie van uw bedrijf. Doorgaans duurt een begeleidingstraject gemiddeld 2 tot 3 jaar. Voor veel bedrijven is dit een intensieve en onzekere periode. De ondernemer en de bank hebben echter hetzelfde doel: zo snel mogelijk terug naar een reguliere (krediet)relatie met de bank.

Zodra uw continuïteitsperspectief voldoende is hersteld, is de afdeling Financial Restructuring & Recovery niet langer verantwoordelijk voor uw krediet. Na afloop van het traject neemt uw relatiemanager de kredietverantwoordelijkheid weer over. Dit geldt voor bijna twee derde van de bedrijven.

Wat gebeurt er als uw continuïteitsperspectief niet herstelt?

Ondanks alle inzet is het echter ook mogelijk dat de vooruitzichten voor het bedrijf onvoldoende zijn. Als er geen weg naar financieel herstel meer is en de vooruitzichten niet verbeteren, wordt besloten om een plan te gaan maken om zo zorgvuldig mogelijk de kredietfaciliteiten van uw bedrijf op te zeggen. Tijdens een gesprek wordt alle relevante informatie verzameld en wordt dit plan gemaakt. Zo wordt de situatie van uw bedrijf beoordeeld en de waarde van uw onderpand opnieuw vastgesteld. Daarna worden de ter beschikking gestelde kredietfaciliteiten opgezegd en eventuele bezittingen verkocht. Het doel is om de restschuld voor zowel de bank als klant tot een minimum te beperken.