Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Aangifte inkomstenbelasting 2022

Aftrekposten en heffingskortingen

Waarmee moet u rekening houden bij uw belastingaangifte 2022? Veel mensen vergeten hun belastingaangifte goed te controleren. En vergeten ook gebruik te maken van bepaalde aftrekposten en heffingskortingen.

Inkomstenbelasting

Misschien kunt u bij uw belastingaangifte 2022 gebruikmaken van aftrekposten zodat u minder inkomstenbelasting betaalt. Bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek of de aankoopkosten van uw woning die u in mindering brengt op uw belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Ook persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, zorgkosten en giften mag u in mindering brengen op uw inkomsten.

U kunt ook recht hebben op een of meer heffingskortingen. U krijgt dan een korting op de berekende belasting. Voorbeelden van heffingskortingen zijn de inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor werkenden met kinderen), de (alleenstaande) ouderenkorting (voor wie de AOW-leeftijd heeft bereikt) en korting voor groene beleggingen.

Profiteer van aftrekposten en heffingskortingen

Andere aftrekposten voor uw aangifte

Als u in 2022 aantoonbaar giften heeft gedaan aan één of meer erkende goede doelen, is het verstandig daar een lijstje van te maken. Giften zijn namelijk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Eerst in box 1. En, nadat het inkomen in box 1 is verminderd tot nihil en u nog een bedrag aan aftrekbare giften overhoudt, kunt u deze in box 3 en daarna in box 2 verrekenen. Maak daarbij onderscheid tussen 'gewone' giften en 'periodieke' giften, waarbij de verplichting tot het doen van giften is vastgelegd in een overeenkomst of notariële akte van schenking.

Doet u een gift aan één of meer ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) met een cultuurstatus van de Belastingdienst? Dan kunt u deze gift in uw belastingaangifte verhogen met een bepaald percentage. Periodieke en andere giften die u in 2022 in privé heeft gedaan aan culturele ANBI’s mag u fiscaal verhogen met 25%, met een maximum van € 1.250. Dit maximum bereikt u als u in een kalenderjaar minimaal € 5.000 aan culturele ANBI’s geeft.
Giften aan erkende goede doelen

 • Breng eerst de zorgkosten als aftrekpost in mindering op uw belastbaar inkomen in box 1. 
 • Is uw inkomen in box 1 te laag? Dan kunt u het restant in mindering brengen op uw inkomen in box 3 (spaargeld en belegbaar vermogen). 
 • U mag de zorgkosten alleen opnemen in de belastingaangifte van het jaar waarin u deze kosten heeft betaald. In 2022 wordt het gedeelte van het belastbaar inkomen dat hoger is dan € 69.399 in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting belast naar een tarief van 49,5%. Daarentegen zijn in 2022 de zorgkosten in deze hoogste belastingschijf nog aftrekbaar tegen een belastingtarief van 40%. Dit aftrekpercentage wordt nog verder afgebouwd tot een basistarief van 36,93% in 2023.
  Zorgkosten in uw belastingaangifte

Voor de  persoonsgebonden aftrekposten  geldt een afwijkende regeling. Het gaat bijvoorbeeld om betaalde partneralimentatie, specifieke zorgkosten en aftrekbare giften. Als u deze kosten boven een bepaalde drempel kunt aftrekken, kunt u ze eerst in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1, en voor zover nog niet verrekend, daarna op uw belastbaar inkomen in box 3 en daarna met uw belastbaar inkomen in box 2. Het restant kunt u eventueel in uw belastingaangifte van volgend jaar verrekenen.

Woningfinanciering

 • Kosten die rechtstreeks verband houden met het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening in box 1 voor uw eigen huis zijn fiscaal aftrekbaar van uw belastbaar inkomen in box 1 over het jaar waarin u de kosten heeft betaald. Het gaat onder andere om advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur, notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, taxatiekosten om de hypotheek te krijgen en kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • Heeft u in 2022 een vergoeding betaald voor het oversluiten of vervroegd terugbetalen van de hypotheek voor uw eigen huis? Dan mag u deze vergoeding in box 1 in aftrek brengen.
  Trek hypotheekrente niet klakkeloos bij hoogste inkomen af
  Hypotheekaftrek en meer belastingvoordeel

Als u in 2022 voor uw eigen huis geld heeft geleend van bijvoorbeeld een familielid of van uw vennootschap, let er dan op of u deze geldlening apart moet opgeven in uw belastingaangifte. Het gaat om geldleningen waarop u onder andere verplicht moet aflossen tijdens de looptijd van de geldlening om in aanmerking te komen voor de (rente)kostenaftrek. De Belastingdienst moet namelijk kunnen controleren of u voldoende heeft afgelost op deze geldlening.
Geld lenen aan familie of bekenden

Box 1 is belangrijk voor u als u bijvoorbeeld tijdelijk woonruimte heeft verhuurd aan derden voor korte tijd. In het artikel 'Uw woning verhuren: hoe zit het juridisch en fiscaal?' leest u daar meer over.

Box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 een arrest gewezen. De Hoge Raad heeft daarin bepaald dat de box 3-heffing op basis de vaste verdeling tussen spaargeld en beleggingen en de vastgestelde rendementen daarover niet aanvaardbaar is. Daarom heeft de overheid voor de jaren 2021 en 2022 een nieuwe berekeningswijze geïntroduceerd. In deze periode van rechtsherstel wordt de nieuwe berekeningswijze vergeleken met de berekening uit het oude stelsel. De berekening die voor u het gunstigste is wordt toegepast. Op het moment dat de aanslag opgelegd is, kunt u bezwaar maken tegen deze aangifte (let op de bezwaartermijn). Meer informatie over de manier waarop uw vermogen in box 3 belast wordt vindt u op de site van de Rijksoverheid .

Gevolgen uitspraak Hoge Raad over box 3-heffing voor de aangifte IB 2022

In box 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. De algemene vrijstelling (het heffingvrije vermogen) is in 2022 € 50.650, voor fiscaal partners samen geldt het dubbele bedrag van € 101.300. Over het vermogen in box 3 tot genoemd bedrag hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. 

Ondanks dat het heffingvrije vermogen is verhoogd naar € 50.650, moeten belastingbetalers met een box 3-vermogen van(af) € 31.747 wel aangifte over box 3 doen over 2022. De regering wil daarmee voorkomen dat de verhoging van het heffingvrije vermogen doorwerkt naar de vermogenstoets in veel inkomensafhankelijke regelingen. Bij doorwerking zouden meer mensen dan bedoeld in aanmerking komen voor een (hogere) inkomensafhankelijke regeling. Denk daarbij onder andere aan de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg.

Eerste hulp bij uw aangifte: uitleg box 1, box 2 en box 3
Belasting betalen in box 3: hoe zit dat?

Denk eraan dat belastingschulden in principe geen schulden voor box 3 zijn. Een uitzondering geldt voor erfbelastingschulden en onder bepaalde voorwaarden belastingschulden van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Op de pagina ‘ Belastingschulden ’ van de Belastingdienst leest u daar meer over.

Echtscheiding

Als u partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner, is deze alimentatie meestal fiscaal aftrekbaar. Uw ex-partner moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting opnemen. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. De verplichting om kinderalimentatie te betalen is ook geen schuld in box 3.
Echtscheiding, hypotheek en uw belastingaangifte
Gescheiden in 2021: samen of apart aangifte doen?

Heeft u uw vorige eigen huis verlaten vanwege een (voorgenomen) echtscheiding, terwijl uw ex-partner daar nog woont? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden nadat u dat huis definitief heeft verlaten, gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek over uw eigendomsgedeelte. U moet dan ook in die periode het eigenwoningforfait voor uw eigendomsgedeelte vermelden. Daar staat bij u een aftrekpost in de vorm van partneralimentatie voor hetzelfde bedrag tegenover. U heeft immers woongenot verschaft aan uw ex-partner.
Echtscheiding, hypotheek en uw belastingaangifte
Gescheiden in 2022: samen of apart aangifte doen?

Overlijden

Dan had u daarvoor op 1 januari 2022 om 0:00 uur nog geen erfbelastingschuld. U kunt deze schuld opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting 2023 die u vanaf maart 2024 kunt indienen bij de Belastingdienst.
Belastingaangifte en overlijden: erfrechtelijke aanspraken
Belastingen en toeslagen na een overlijden (site van de Belastingdienst)

Dan kunt u het bedrag van deze schuld meestal in box 3 opnemen, ongeacht of u daarvoor al een aanslag erfbelasting van de Belastingdienst had ontvangen. 
Erfbelasting berekenen

 

Heeft u een eigen bedrijf?

Bent u ondernemer en doet u belastingaangifte?

Zelfstandigenaftrek, startersaftrek of mkb-vrijstellingen? Als ondernemer is belastingaangifte doen net iets anders dan voor werknemers. Lees de tips van onze expert en bekijk waar u op moet letten.

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.