Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Aangifte inkomstenbelasting 2023

Aftrekposten en heffingskortingen

Waarmee moet u rekening houden bij uw belastingaangifte 2023? Veel mensen vergeten hun vooraf ingevulde belastingaangifte goed te controleren of verder aan te vullen. Zo wordt nogal eens vergeten gebruik te maken van bepaalde aftrekposten.

Inkomstenbelasting

Misschien kunt u bij het invullen van uw belastingaangifte 2023 gebruikmaken van aftrekposten zodat u minder inkomstenbelasting betaalt. Denk aan het in aftrek brengen op uw inkomen van hypotheekrente of de notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek. Ook de zogenaamde persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, zorgkosten en giften mag u onder voorwaarden in mindering brengen op uw inkomen.

U kunt ook recht hebben op een of meer heffingskortingen. U krijgt dan een korting op de berekende belasting. Voorbeelden van heffingskortingen zijn de inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor ouders met jonge kinderen), de (alleenstaande) ouderenkorting (voor wie de AOW-leeftijd heeft bereikt) en korting voor groene beleggingen.

Profiteer van aftrekposten en heffingskortingen

Andere aftrekposten voor uw aangifte

Als u in 2023 aantoonbaar giften heeft gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), is het handig daar een lijstje van te maken. Giften zijn namelijk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 'gewone' giften en 'periodieke' giften. Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. Voor periodieke giften geldt geen drempel, maar moet u aan een aantal voorwaarden voldoen zoals de vastlegging van de gift in een overeenkomst.

Doet u een gift aan een zogenaamde culturele ANBI dan mag u 1,25 keer het bedrag van de gift op uw inkomen in aftrek brengen, met een maximum van € 1.250. Dit maximum bereikt u als u in een kalenderjaar minimaal € 5.000 aan culturele ANBI’s schenkt.

Giften aan erkende doelen

Kosten voor ziekte en invaliditeit zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Zo mag u alleen de zorgkosten in aftrek opnemen in de aangifte van het jaar waarin u deze kosten heeft betaald en waarvoor u geen vergoeding heeft gekregen. Kosten die onder het vrijwillig of verplicht eigen risico vallen zijn niet aftrekbaar.

Voor de  persoonsgebonden aftrekposten  (zoals giften, zorgkosten en partneralimentatie) geldt dat u deze kan verrekenen met uw inkomen in box 1, box 3 en box 2 (in die volgorde). Als u uw persoonsgebonden aftrek niet helemaal kunt verrekenen met dit inkomen, kunt u het restant met uw inkomen in een volgend jaar verrekenen. Ongeacht de hoogte van uw inkomen, zijn uw zorgkosten aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 36,93%. Voor de aftrek van zorgkosten bestaat er wel een drempelbedrag afhankelijk van uw inkomsten en aftrekposten.

Woningfinanciering

  • Kosten die rechtstreeks verband houden met het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening in box 1 voor uw eigen woning zijn in 1 keer aftrekbaar van uw inkomen in box 1, in het jaar waarin u de kosten heeft betaald. Het gaat onder andere om advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur, notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, taxatiekosten om de hypotheek te krijgen en kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie.
  • Heeft u in 2023 een vergoeding betaald voor het oversluiten of vervroegd terugbetalen van de hypotheek voor uw eigen huis? Dan mag u deze vergoeding in 1 keer in op uw inkomen in box 1 in aftrek brengen.
  • Voor uw aftrek kosten eigen woning is het maximale tarief 36,93%, ongeacht de hoogte van uw inkomen. Bij het invullen van de aangifte wordt de aftrek automatisch berekend.

Als u in 2023 voor uw eigen huis geld heeft geleend van bijvoorbeeld een familielid of van uw vennootschap, dan dient u deze geldlening apart op te voeren in uw belastingaangifte. Bij een geldlening voor de eigen woning die in 2023 bij uw eigen bv is opgenomen, geldt als voorwaarde dat er een recht van hypotheek moet zijn gevestigd ten gunste van de bv.

Geld lenen aan familie of vrienden

Het (tijdelijk) verhuren van (een deel van) uw eigen woning heeft fiscale gevolgen. In het artikel 'Belastingaangifte: verhuur van (een deel van) uw eigen woning' leest u daar meer over.

Box 3

In box 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. De algemene vrijstelling (het heffingvrije vermogen) is in 2023 € 57.000, voor fiscaal partners samen geldt het dubbele bedrag van € 114.000. Over het vermogen in box 3 tot genoemd bedrag hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. 

Ondanks dat het heffingvrije vermogen is verhoogd naar € 57.00, moeten belastingbetalers met een box 3-vermogen van(af) € 33.748 wel aangifte over box 3 doen over 2023. De regering wil daarmee voorkomen dat de verhoging van het heffingvrije vermogen doorwerkt naar de vermogenstoets in veel inkomensafhankelijke regelingen. Bij doorwerking zouden meer mensen dan bedoeld in aanmerking komen voor een (hogere) inkomensafhankelijke regeling. Denk daarbij onder andere aan de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg.

Eerste hulp bij uw aangifte: uitleg box 1, box 2 en box 3
Belasting betalen in box 3: hoe zit dat?

Denk eraan dat in box 3 geen belastingschulden in aftrek kunnen worden gebracht. Een uitzondering geldt voor erfbelasting en onder bepaalde voorwaarden belastingschulden van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Op de pagina ‘ Belastingschulden ’ van de Belastingdienst leest u daar meer over.

Echtscheiding

Als u partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner, is deze alimentatie fiscaal aftrekbaar. Uw ex-partner moet hetzelfde bedrag als inkomen in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting opnemen. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. De verplichting om kinderalimentatie te betalen is ook geen aftrekbare schuld in box 3.

Echtscheiding, hypotheek en uw belastingaangifte
Gescheiden: samen of apart aangifte doen?

Heeft u uw vorige eigen woning verlaten vanwege een (voorgenomen) echtscheiding, terwijl uw ex-partner daar nog woont? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden nadat u dat u die woning definitief heeft verlaten, gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek over uw eigendomsgedeelte. U moet dan ook in die periode het eigenwoningforfait voor uw eigendomsgedeelte vermelden. Daar staat bij u een aftrekpost als partneralimentatie voor hetzelfde bedrag tegenover. U heeft immers woongenot verschaft aan uw ex-partner.

Echtscheiding, hypotheek en uw belastingaangifte
Gescheiden: samen of apart aangifte doen?

Overlijden

Dan had u daarvoor op 1 januari 2023 om 0:00 uur nog geen erfbelastingschuld. U kunt deze schuld opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting 2024 die u vanaf maart 2025 kunt indienen bij de Belastingdienst.

Belastingen en toeslagen na een overlijden (site van de Belastingdienst)

Dan kunt u het bedrag van deze schuld meestal in box 3 opnemen, ongeacht of u daarvoor al een aanslag erfbelasting van de Belastingdienst had ontvangen.  

Erfbelasting berekenen

 

Heeft u een eigen bedrijf?

Bent u ondernemer en doet u belastingaangifte?

Zelfstandigenaftrek, startersaftrek of mkb-vrijstellingen? Als ondernemer is belastingaangifte doen net iets anders dan voor werknemers. Lees de tips van onze expert en bekijk waar u op moet letten.

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.