Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Uitstel van rente en aflossingen

Veelgestelde vragen over het einde van de uitstelregeling

Vanwege de impact van het coronavirus heeft ABN AMRO steunmaatregelen voor haar zakelijke klanten getroffen. Hier leest u antwoorden op veelgestelde vragen over (het einde van) de regeling opschorting aflosverplichtingen, rente en kredietgerelateerde fees zakelijke klanten (kredieten met een hoofdsom en/of kredietlimiet tot maximaal 50 miljoen euro). De antwoorden zijn ook de voorwaarden van de regeling.

Algemeen

Vanwege de impact van het coronavirus heeft ABN AMRO voor zakelijke klanten die bediend worden door het onderdeel Commercial Banking van ABN AMRO met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of kredietlimiet tot 50 miljoen euro de volgende steunmaatregel getroffen:

 • Zes (6) maanden uitstel van rente, aflossingen en eventuele kredietgerelateerde fees op uw lopend zakelijk krediet: In de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september 2020 worden geen betalingen voor aflossing, rente en kredietgerelateerde fees geïncasseerd. Heeft u een afbouwregeling op uw rekening-courant krediet (limietverlaging), dan stopt deze ook gedurende de genoemde zes maanden. Als u rente, aflossingen of kredietgerelateerde fees achteraf per kwartaal betaalt krijgt u ook automatisch uitstel daarvoor over het eerste kwartaal van 2020.
 •  
 • Voor zakelijke leningen geldt:
  • Uitgestelde rente, aflossingen, kredietgerelateerde fees voor uw zakelijke leningen moet u uiterlijk aan het einde van de looptijd van de betreffende zakelijke lening in één keer terugbetalen.
  • Over de niet-betaalde aflossingen van de genoemde zes maanden betaalt u per 1 oktober 2020 dezelfde rente als over de betreffende zakelijke lening.
  • Over de niet-betaalde rente, en kredietgerelateerde fees van de genoemde zes maanden betaalt u geen rente tot aan einde van de looptijd van de betreffende zakelijke lening.
 •  
 • Voor rekening-courant krediet geldt:
  • Uitgestelde rente en kredietgerelateerde fees voor uw rekening-courant krediet worden uiterlijk op 31 december 2021 door ons geïncasseerd.
  • Op 1 oktober 2020 zullen de limietverlagingen die in de genoemde zes maanden zouden plaatsvinden, maar als gevolg van de regeling niet hebben plaatsgevonden, alsnog plaatsvinden. De contractuele limietverlagingen na 1 oktober 2020 zullen weer plaatsvinden op de data die oorspronkelijk zijn overeengekomen.
  • Over de niet-betaalde rente en kredietgerelateerde fees van de genoemde zes maanden betaalt u geen rente tot aan 31 december 2021.
 •  
 • Voor lease geldt de regeling zoals uitgewerkt op de website van ABN AMRO Lease .
 •  
 • Voor uw New10 krediet geldt de regeling zoals uitgewerkt op de website van New10 .

Om vast te stellen of u aan het maximumbedrag van 50 miljoen euro van de regeling voldoet kijken wij naar:

 • alle rekening-courantfaciliteiten, leningen en leasefaciliteiten bij ABN AMRO en groepsmaatschappijen van ABN AMRO (zoals New10 en ABN AMRO Asset Based Finance N.V. (ABF)).
 • de hoofdsom en kredietlimiet zoals die gelden op 31 maart 2020. Heeft u meerdere kredieten dan worden de uitstaande hoofdsommen en kredietlimieten daarvan op 31 maart 2020 bij elkaar opgeteld.

Onder hoofdsom verstaan wij bedragen die zijn opgenomen en bedragen die kunnen worden opgenomen als lening of leasefaciliteit onder uw lopend zakelijk krediet alsmede de resterende termijnen onder uw lease-overeenkomst. Onder kredietlimiet verstaan wij bedragen die zijn opgenomen en bedragen die kunnen worden opgenomen tot aan de kredietlimiet van een rekening courant onder uw lopend zakelijk krediet.

Deze regeling is ook van toepassing op vrijgevestigde Medici en Vrije Beroepen. Onder Medici vallen Mondzorg, Fysiotherapie, Huisartsen, Apothekers, Dierenartsen en Medisch Specialisten. Binnen de beroepsgroep van Vrije Beroepen valt de Advocatuur, Accountancy en het Notariaat.

Specifieke financieringsvormen zoals commercial finance, leveraged finance, club deals, syndicated loans en projectfinancieringen (zoals voor zonne-en windenergie) komen niet in aanmerking voor de regeling. Kredieten die door de afdeling Afwikkeling binnen Bijzonder Beheer worden behandeld komen ook niet in aanmerking evenals kredieten waaraan een rentederivaat gekoppeld is.

Ook uitgezonderd zijn commercieel vastgoedleningen met een lopend zakelijk krediet groter dan 2,5 miljoen euro. ABN AMRO zal nog nader vast stellen welke van deze leningen wel in aanmerking komen voor de regeling als wordt verhuurd aan sectoren die zwaar getroffen worden door het coronavirus.

Let op: De regeling zorgt voor uitstel van betalingen. Hierboven staat vermeld wanneer u de uitgestelde betalingen uiterlijk moet terugbetalen. U moet op dat moment voldoende middelen op uw bankrekening bij ons hebben staan om de uitgestelde bedragen in één keer te kunnen betalen. Als dat niet lukt, kunnen wij op dat moment wel extra rente of kosten in rekening brengen. Er kan dan sprake zijn van een overstand.

Het uitstel op de aflossing, rente en kredietgerelateerde fees is uitdrukkelijk bedoeld voor zakelijke klanten die het nodig hebben vanwege de impact van het coronavirus. U mag de extra liquiditeit die ontstaat door deze regeling alleen gebruiken voor uw onderneming ter continuering van de huidige bedrijfsvoering en overbrugging van negatieve liquiditeitseffecten van het coronavirus.

Het is dus onder meer niet toegestaan om de liquiditeiten te gebruiken voor:

 1. distributies aan aandeelhouders in de vorm van dividend, managementvergoedingen en aflossingen en rente op aandeelhoudersleningen;
 2. aflossingen en rentebetalingen op achtergestelde leningen;
 3. voor capex en investeringen;
 4. voor aflossing en rentebetaling aan andere financiers en/of financiële instellingen.

Zakelijke klanten die deze regeling niet nodig hebben, dienen dit uiterlijk 31 maart 2020 voor 17.00 uur te melden.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op. Klik hier voor meer informatie.

Wij kunnen de regeling tussentijds intrekken of terugdraaien. Dat zullen wij niet zomaar doen. Wij kunnen dat bijvoorbeeld wel doen als u, in onze ogen, niet (meer) voldoet aan de voorwaarden voor de regeling, als u uw afspraken met ons niet nakomt, bij kredietopzegging of als u duidelijk geen gepast gebruik maakt van de regeling en bij fraude. Ook kunnen wij dit doen als de regeling bijvoorbeeld de BMKB-regeling (mogelijk) aantast.

Alle andere afspraken die wij met u hebben gemaakt blijven gewoon gelden. Dat geldt voor alle afspraken in overeenkomsten en voorwaarden, maar ook voor afspraken die wij daarbuiten met u hebben gemaakt. Denk daarbij onder meer aan de kredietovereenkomst en andere afspraken over uw krediet.

De regeling is beperkt tot uitstel van aflossing, rente en kredietgerelateerde fees zoals beschreven. Er wordt geen uitstel verleend voor uw andere verplichtingen tegenover ABN AMRO en groepsmaatschappijen van ABN AMRO. U mag er ook niet vanuit gaan dat wij bereid zullen zijn om in de toekomst daar ook uitstel voor te verlenen. Dat is alleen anders als wij dat uitdrukkelijk aan u laten weten.

Mogelijk zijn er fiscale gevolgen aan de uitstel van rente en aflossingen. Wij adviseren u om dit te bespreken met uw accountant of fiscaal adviseur.

Incasso's van rente, aflossingen en krediet gerelateerde fees gedurende de maand maart zullen wel gewoon plaats vinden. Mocht u hier problemen mee ondervinden dan kunt u contact opnemen met de bank.

Ja, ook de verlagingen die zouden plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 worden automatisch uitgesteld, tenzij u aangeeft daar geen gebruik van te willen maken. Deze uitgestelde verlagingen zullen plaatsvinden per 1 oktober 2020. De contractuele limietverlagingen na 1 oktober 2020 zullen weer plaatsvinden op de data die oorspronkelijk zijn overeengekomen.

Ja, ook deze (finale/laatste) aflossingen of algehele aflossingen zullen worden uitgesteld tot 1 oktober 2020. Uitgestelde aflossingen worden bij einde looptijd geïncasseerd als bullet.

Wij hebben deze Veelgestelde vragen in één document voor u verzameld. Dit kunt u hier downloaden (pdf, 91kB).

Afzien van de regeling

U had tot 31 maart 2020 tot 17.00 uur de mogelijkheid om aan ons aan te geven dat u niet meedoet aan de regeling. 

Na 31 maart 2020 kunt u uw keuze niet meer wijzigen.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op.

Als u geen gebruik wenst te maken van deze regeling moet u dat aan ons aangeven.

Wij verzoeken u om uiterlijk 31 maart 2020 voor 17.00 uur aan ons te laten weten dat u geen gebruik wenst te maken van deze regeling. Wij noemen dit 'opt-out'.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op.

Als u geen gebruik maakt van de regeling en desondanks hebben wij de bedragen op die data niet van u geïncasseerd? Dan maakt u de bedragen zelf aan ons over.

Update 26 mei
Wij verzoeken u dit aan ons door te geven. Neem contact met ons op.

Deelname

De regeling geldt voor alle klanten van ABN AMRO die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • zakelijke klanten die bediend worden door het onderdeel Commercial Banking van ABN AMRO
 • met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of kredietlimiet tot 50 miljoen euro de volgende steunmaatregel getroffen:

Onder hoofdsom verstaan wij bedragen die zijn opgenomen en bedragen die kunnen worden opgenomen als lening of leasefaciliteit onder uw lopend zakelijk krediet alsmede de resterende termijnen onder uw lease-overeenkomst. Onder kredietlimiet verstaan wij bedragen die zijn opgenomen en bedragen die kunnen worden opgenomen tot aan de kredietlimiet van een rekening courant onder uw lopend zakelijk krediet. 

Voor toepassing van de regeling kijken wij naar de hoofdsom en kredietlimiet zoals die gelden op 31 maart 2020. Heeft u meerdere kredieten dan worden de uitstaande hoofdsommen en kredietlimieten daarvan op 31 maart 2020 bij elkaar opgeteld om vast te stellen of u aan het maximumbedrag van 50 miljoen euro voldoet. Onder lopend zakelijk krediet verstaan wij het totaal van alle rekening-courant faciliteiten, leningen en leasefaciliteiten bij ABN AMRO en groepsmaatschappijen van ABN AMRO (zoals New10 en ABN AMRO Asset Based Finance N.V. (ABF)). 

Deze regeling is ook van toepassing op vrijgevestigde Medici en Vrije Beroepen. Onder Medici vallen Mondzorg, Fysiotherapie, Huisartsen, Apothekers, Dierenartsen en Medisch Specialisten. Binnen de beroepsgroep van Vrije Beroepen valt de Advocatuur, Accountancy en het Notariaat. 

Specifieke financieringsvormen zoals commercial finance, leveraged finance, club deals, syndicated loans komen niet in aanmerking voor de regeling. Kredieten die door de afdeling Afwikkeling binnen Bijzonder Beheer worden behandeld komen ook niet in aanmerking evenals kredieten waar aan een rentederivaat gekoppeld is. Ook uitgezonderd zijn commercieel vastgoedleningen met een lopend zakelijk krediet groter dan 2,5 miljoen euro.

Nee, voor lease geldt de regeling zoals uitgewerkt op de website van ABN AMRO Lease .

Commercial Finance faciliteiten (factoring) zijn ook daar geen onderdeel van.

Nee, voor uw krediet bij New10 geldt de regeling zoals uitgewerkt op de website van New10 .

U heeft tot 31 maart 2020 tot 17.00 uur de mogelijkheid om aan New10 aan te geven dat u niet meedoet aan de regeling. Dit kunt u doen op de website: www.new10.nl .

De regeling geldt ook als uw krediet wordt behandeld door de afdeling Bijzonder Beheer. Maar uitgesloten van de regeling zijn kredieten die door de afdeling Afwikkeling (recovery) binnen Bijzonder Beheer worden behandeld. Ook uitgesloten zijn kredieten die zijn opgezegd of door Intrum of andere incassokantoren worden behandeld.

Als de regeling van toepassing is op kredieten die worden behandeld door de afdeling Bijzonder Beheer, wordt de behandeling voortgezet door Bijzonder Beheer op dezelfde wijze als voor toepassing van de regeling. De regeling maakt dat niet anders.

Deze regeling is ook van toepassing op vrijgevestigde Medici en Vrije Beroepen. 

Onder Medici vallen Mondzorg, Fysiotherapie, Huisartsen, Apothekers, Dierenartsen en Medisch Specialisten.
Binnen de beroepsgroep van Vrije Beroepen valt de Advocatuur, Accountancy en het Notariaat.

Ja, verenigingen en stichtingen die worden bediend door Commercial Clients van ABN AMRO kunnen ook onder het bereik van de regeling vallen. De overige voorwaarden van de regeling gelden ook.

Als u gebruik maakt van de regeling stemt u in met de voorwaarden zoals hier beschreven in de antwoorden op veelgestelde vragen. 

Als u niet instemt met de voorwaarden van de regeling dan komt u niet in aanmerking voor de regeling. Geef dan bij ons aan dat u geen gebruik maakt van de regeling. Ook moet u de bedragen waar de regeling over gaat dan gewoon aan ons betalen op de reeds overeengekomen data. 

Hebben wij de bedragen op die data niet van u geïncasseerd? Dan maakt u de bedragen zelf aan ons over.

Update 26 mei

Wij verzoeken u dit aan ons door te geven. Neem contact met ons op.

Uitsluitingen

Nee, de regeling is niet van toepassing op lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of kredietlimiet van 50 miljoen euro of meer. 

Heeft u liquiditeitsproblemen als gevolg van de impact van het coronavirus? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij ABN AMRO.

Als u bankiert bij ABN AMRO MeesPierson kunt u niet deelnemen aan de regeling.

Eerder terugbetalen

U kunt de aflossing, rente en fees die onder de regeling niet zijn geïncasseerd ook eerder dan de datum zoals opgenomen in deze regeling betalen. U betaalt daar geen boete voor en deze bedragen vallen buiten eventueel met u eerder overeengekomen vergoedingsvrije bedragen.

Update 26 mei

Wij verzoeken u dit aan ons door te geven. Neem hiervoor contact met ons op.

icoon