Hoe werkt een zakelijke bankgarantie?

 

Wat is een bankgarantie?

Stel u gaat een overeenkomst aan met iemand. U verplicht zich daarin om in de toekomst iets te betalen of iets te doen. De ander (uw contractspartij) wil graag zeker weten dat hij of zij inderdaad zal ontvangen waarop hij of zij op grond van de overeenkomst recht heeft. Een bank kan zich dan op uw verzoek garant stellen tot zekerheid voor uw nakoming. Claimt uw contractspartij onder de bankgarantie, dan zal de bank altijd aan hem of haar uitbetalen in overeenstemming met wat in de bankgarantie staat. Het betaalde bedrag incasseert de bank altijd bij u. 

Vooral bij internationaal zakendoen bestaat de kans dat om een bankgarantie wordt gevraagd. Of bijvoorbeeld wanneer het gaat om: 

 • Transacties met grote bedragen
 • Complexe projecten
 • Toekomstige leveringsverplichtingen
 • Een nieuwe zakenpartner

Wat zijn de algemene eigenschappen van een bankgarantie?

De partij die onder de bankgarantie mag claimen (meestal uw contractspartij) heet 'begunstigde'. De bank heeft, wanneer zij een bankgarantie heeft gesteld, een eigen zelfstandige betalingsverplichting tegenover de begunstigde. Of en hoeveel de bank onder de bankgarantie moet uitbetalen in geval van een claim wordt bepaald door de tekst van de bankgarantie. De bank beoordeelt daarbij nadrukkelijk niet of u uw contractuele verplichtingen ten opzichte van uw contractspartij wel of niet bent nagekomen. De bankgarantie staat in zoverre los van de onderliggende rechtsverhouding tussen u en uw contractspartij. Het is daarom van groot belang dat u, voordat u aan de bank opdracht geeft om de bankgarantie te stellen, zorgvuldig controleert dat de inhoud van de bankgarantie naar wens aansluit bij de onderliggende verhouding tussen u en de begunstigde. Die tekst is immers leidend wanneer de bank een claim ontvangt. 

Hieronder vindt u enkele andere belangrijke eigenschappen van een bankgarantie: 

 • Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de bank, u bent hier geen partij bij.
 • De bank staat garant voor een afgesproken maximum bedrag tegenover de begunstigde. 
 • De bankgarantie is onherroepelijk. Dit houdt in dat u de bankgarantie niet kunt laten intrekken en het bedrag, de claimvoorwaarden of de overige inhoud van de bankgarantie niet meer kunt wijzigen zonder toestemming van de bank en de begunstigde. Ook de bank kan de bankgarantie niet meer veranderen. Houdt u er dus rekening mee dat, zodra de bankgarantie is gesteld, u er aan ‘vast zit’.
 • De bankgarantie heeft een looptijd. In principe wordt een vaste einddatum afgesproken, maar soms wordt een bankgarantie ook afgegeven zonder afloopdatum. 
 • Op het eerste schriftelijk verzoek (claim) van de begunstigde betaalt de bank het gevorderde bedrag uit aan de begunstigde als aan alle betalingsvoorwaarden die in de bankgarantie staan is voldaan, echter niet meer dan het maximale bedrag zoals dat in de bankgarantie staat vermeld.
 • De begunstigde moet zijn betalingsverzoek conform de voorwaarden van de bankgarantie indienen.
 • Bij de beoordeling van een eventuele claim verdiept de bank zich niet in de overeenkomst tussen u en uw contractspartij. Zij toetst de claim in beginsel alleen aan de inhoud van de bankgarantie. Als u het niet eens bent met de claim onder de bankgarantie, dan dient u dat (achteraf) met de begunstigde te regelen. Uw eventuele bezwaar tegen de claim verandert niets aan de verplichting van de bank om onder de garantie te betalen of aan uw verplichting om het betaalde aan de bank terug te betalen. Houdt u hier rekening mee.
 • Wanneer de claim voldoet aan de voorwaarden betaalt de bank het gevorderde bedrag uit. Indien de begunstigde slechts een deel van het maximaal gegarandeerde bedrag vordert, blijft de garantie voor het resterende deel van kracht, tenzij de begunstigde aangeeft dat door genoemde deelbetaling de garantie voor het resterende deel mag komen te vervallen.
 • Er zijn verschillende soorten bankgaranties. Bekijk het overzicht.
 • Voor een bankgarantie betaalt u kosten. Alle nadelige gevolgen voor de bank van het stellen van de bankgarantie (bijvoorbeeld een uitbetaling op een claim) komen bovendien voor uw rekening. De afspraken die u hierover met de bank maakt, worden vastgelegd in de Akte van Vrijwaring.

Veelgestelde vragen

Als u een zakelijke betaalrekening bij ons heeft, kunt u een zakelijke bankgarantie aanvragen. Het bedrag voor de dekking van de garantie blokkeren wij op uw betaal- of spaarrekening. U moet er daarom voor zorgen dat u voldoende saldo heeft bij het aanvragen van de garantie.

Een aanvraag voor een bankgarantie verwerken we alleen op werkdagen. De verwerking is afhankelijk van een goedgekeurde garantietekst, een correcte en volledig ingestuurde aanvraag, voldoende dekking (saldo) en ons interne goedkeuringsproces. Een standaard bankgarantie kunnen we sneller voor u verwerken dan een maatwerk bankgarantie. 

Standaard bankgarantie  
Als we uw aanvraag voor 12.00 uur ontvangen en uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden dan streven we ernaar om de garantie de volgende werkdag te versturen. 

Maatwerk bankgarantie  
Na ontvangst van uw aanvraag sturen we u binnen enkele werkdagen de concept garantietekst en Akte van Vrijwaring ter ondertekening. Na ontvangst van de getekende stukken verzenden we de garantie zo spoedig mogelijk.

Kunt u uw verplichting niet nakomen en claimt uw handelspartner de bankgarantie schriftelijk bij ons? Dan handelen wij namens u deze claim financieel af. Vervolgens verrekenen we het verschuldigde bedrag met u. Voorwaarde hierbij is dat de tekst van de claim voldoet aan de tekst van de garantie. We controleren niet of de claim terecht is.

Bij het aanvragen van een bankgarantie betaalt u opmaakkosten. Daarnaast betaalt u tijdens de looptijd garantieprovisie over het garantiebedrag. Bij extra diensten brengen wij extra kosten in rekening. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar ons tarievenoverzicht.

Tarieven Trade Finance (NL)

Trade Finance charges (EN)

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u over voldoende werkkapitaal beschikt om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet of creditgeld zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij ABN AMRO.

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing voorleggen aan ons. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen waarmee we later niet akkoord kunnen gaan. 

Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Neem dan contact op met de Servicedesk Garanties via telefoonnummer 010 - 402 37 00 (lokaal tarief) .

Met een Bankgarantie Dekkingsrekening kunt u een bankgarantie afsluiten zonder gebruik te maken van een kredietfaciliteit.

Meer over de Bankgarantie Dekkingsrekening