Naar de navigatie Naar de inhoud

Wat doet de politiek voor zzp'ers?

Welke plannen hebben de politieke partijen in petto om ondernemerschap te stimuleren? Wat staat in verkiezingsprogramma’s van 2017 wat van belang is voor zzp'ers? Een overzicht op basis van 5 grote thema's.

De Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats op woensdag 15 maart 2017. In totaal deden 28 partijen dit jaar mee aan de verkiezingen. Hieronder een overzicht van standpunten en maatregelen van de 10 grootste partijen op basis van peilingen in februari 2017. De partijen staan op alfabetische volgorde. Daar waar ze bij een thema niet vermeld worden, is er niets terug te vinden in het verkiezingsprogramma. Zo zegt de PVV in haar verkiezingsprogramma niets over economie, arbeidsmarkt en zzp'ers, en wordt daarom hieronder niet genoemd.

1. Flexibele arbeidsmarkt: meer of minder zekerheid voor freelancers?

 • CDA: CDA streeft naar een eerlijke arbeidsmarkten vindt de ongelijkheid tussen vaste en flexibele contracten een serieus probleem. 
 • ChristenUnie: CU streeft ernaar om verschil tussen mensen in loondienst en zzp'ers kleiner te maken. 
 • D66: D66 wil dat zelfstandigen in laagbetaald werk altijd de zekerheid hebben dat zij kunnen rondkomen. Ook wil D66 aanbestedingen vereenvoudigd openstellen voor het mkb en zzp'ers.
 • GroenLinks: GroenLinks wil dat er meer controle op schijnzelfstandigheid komt. 
 • PvdA: PvdA vindt dat zzp'ers in de opkomende netwerkeconomie iedere arbeidsrechtelijke bescherming ontberen: risico's van arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, sociale zekerheid en minimum inkomen zijn niet geregeld. Dat wil de PvdA verbeteren. De PvdA wil ook voor zzp'ers de bescherming van het minimumloon, inclusief compensatie voor sociale verzekeringen.
 • PvdD: PvdD streeft naar meer zekerheid voor zzp'ers en opdrachtgevers. 
 • SGP: SGP wil de kloof tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen. 
 • SP: SP wil voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt. De SP wil stukloon verbieden.
 • VVD: VVD vindt dat zzp'ers meer ruimte verdienen: met minimale verplichtingen, maximale ruimte om te ondernemen. De VVD vindt dat het ook voor zzp'ers en flexwerkers eenvoudiger moet worden om een hypotheek te krijgen.

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering: verplicht of zelf regelen?

 • CDA: CDA wil 1 verplichte basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zowel mensen in loondienst als uitzendkrachten en zzp'ers dragen bij en kunnen bij arbeidsongeschiktheid een beroep doen op deze regeling.
 • ChristenUnie: CU wil een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers op minimumniveau.
 • D66: D66 wil dat het makkelijker wordt voor zzp'ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wil D66 dat zelfstandigen in laagbetaald werk altijd de zekerheid hebben dat ze zich kunnen verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • GroenLinks: GroenLinks wil een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor zzp'ers, op een minimumniveau.
 • PvdA: PvdA wil zzp'ers bescherming bieden tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en introduceert een basisverzekering voor alle zzp'ers op basis van onderlinge solidariteit. SP SP wil voor zzp'ers de sociale zekerheid verbeteren, door een goede en betaalbare verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp'ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.
 • PvdD: PvdD wil het voor zzp'ers eenvoudiger maken om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp'ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.
 • VVD: VVD wil dat zzp'ers zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe ze zich willen verzekeren.

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verzorgt de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit twee regelingen: - De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor werknemers die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt zijn. - De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn en een geringe kans op herstel hebben.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering voor werknemers of zelfstandige ondernemers en biedt u financiële zekerheid bij ziekte of invaliditeit.
De verzekering die de werknemer op pensioendatum afsluit bij een pensioenverzekeraar naar keuze. Door deze verzekering krijgt de werknemer levenslang een gegarandeerd, maandelijks inkomen.

3. Pensioen: verplicht of eigen verantwoordelijkheid?

 • CDA: CDA stimuleert dat ondernemers sparen voor hun pensioen. Wil vrijwillige deelname pensioen en verzekeringen koppelen aan zelfstandigenaftrek.
 • ChristenUnie: CU vindt dat het treffen van een pensioenregeling de eigen verantwoordelijkheid van de zzp'er blijft.
 • D66: D66 wil dat het makkelijker wordt om te sparen voor pensioen. Ze willen de mogelijkheden uitbreiden om deel te blijven uitmaken van het pensioenfonds waar zzp'ers in spaarden toen zij nog werknemer waren of tot een pensioenvoorziening toe te treden wanneer zij nooit werknemer waren. Daarnaast wil D66 dat zelfstandigen in laagbetaald werk altijd de zekerheid hebben pensioen te kunnen opbouwen. Ten slotte streeft D66 naar een verdere vereenvoudiging voor het sparen door zelfstandigen. 
 • GroenLinks: GroenLinks wil het voor flexwerkers en zzp'ers makkelijker maken om voor hun pensioen te sparen.
 • PvdA: PvdA vindt dat zzp'ers een goed pensioen verdienen en wil dat ze pensioen gaan opbouwen tot de sociale premiegrens.
 • PvdD: PvdD wil het voor zzp'ers eenvoudiger maken om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp'ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.
 • SGP: SGP wil géén verplicht pensioenfonds voor zzp'ers, maar wil dat zzp'ers die willen intekenen op een collectieve regeling, daarvoor ruimte krijgen. Eventuele belemmeringen moeten worden weggenomen.
 • VVD: VVD wil geen verplichte pensioendeelname voor zzp'ers.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte.
De verzekering die de werknemer op pensioendatum afsluit bij een pensioenverzekeraar naar keuze. Door deze verzekering krijgt de werknemer levenslang een gegarandeerd, maandelijks inkomen.

4. Schijnzelfstandigheid: VAR, Wet DBA of iets anders?

 • ChristenUnie: CU wil de VAR terug en vindt dat modelcontracten niet werken.
 • D66: D66 wil een sterk versimpelde verklaring invoeren waarmee zelfstandigen hun status kunnen bevestigen, een zelfstandigenverklaring.
 • PvdD: PvdD wil de modelovereenkomst zo snel mogelijk laten vervallen en een eenvoudige en fraudebestendige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) introduceren.
 • VVD: VVD wil dat de Belastingdienst zekerheid en duidelijkheid biedt en schijnzelfstandigheid aanpakt. Verder wil de VVD dat de echte ondernemers vooral niet in de weg worden gezeten. Wil een toetsing van de huidige wet en zo nodig aanpassing.

5. Belastingen: Zelfstandigenaftrek ja of nee?

 • CDA: CDA maakt zelfstandigenaftrek voorwaardelijk (koppelen aan verzekeren en pensioen).
 • ChristenUnie: CU wil een effectieve aanpak van schijnzelfstandigheid en fiscaal gedreven ondernemerschap. Dat begint volgens de CU met het verkleinen van het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers.
 • D66: D66 wil gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen, introduceert daarvoor een werknemersaftrek. De zelfstandigenaftrek blijft bestaan.
 • GroenLinks: GroenLinks streeft naar vermindering administratieve lasten en beperkende regelgeving voor zelfstandig werkenden in diverse, kleine opdrachten.
 • PvdA: PvdA wil vast werk aantrekkelijker maken door het invoeren van een werknemerskorting. De zelfstandigenaftrek blijft bestaan. Daarnaast wil de PvdA de startersaftrek stapsgewijs omzetten in een aannamebonus.
 • PvdD: PvdD wil het urencriterium vervangen door een progressief winstboxenstelsel. De belasting hangt van het inkomen af en het wordt aantrekkelijker om parttime als zzp'er te werken.
 • SGP: SGP wil een verlaging van de lasten op arbeid door het introduceren van 1 laag, uniform basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks. Verder vindt de SGP dat ondernemersfaciliteiten onverkort beschikbaar moeten blijven voor startende ondernemers. Na 5 jaar worden deze meer in lijn gebracht met de belastingdruk voor werknemers, rekeninghoudend met de extra risico's van ondernemers. De SGP wil dat ondernemersregelingen regelmatig kritisch geëvalueerd worden op effectiviteit, perverse prikkels en onbedoelde neveneffecten.
 • SP: SP wil de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen.
 • VVD: VVD wil dat ook zzp'ers kunnen profiteren van innovatieregelingen. Verder wil de VVD voor zzp'ers het Burgerservicenummer (BSN) loskoppelen van hun BTW-nummer, zodat de persoonsgegevens van zzp'ers optimaal beschermd worden.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren