Vooral zeugenhouders profiteren van gunstig halfjaar
Analyse: Agrarisch

Vooral zeugenhouders profiteren van gunstig halfjaar

De resultaten in de varkenshouderij herstellen door de sterk gewijzigde marktomstandigheden. Zowel de prijs van biggen als die van varkensvlees steeg explosief. De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is daardoor in het tweede kwartaal ruim 27.000 euro verbeterd en kwam eind juni uit op 14.400 euro. Ondanks deze sterke verbetering is dit nog wel lager dan de stand van juni 2018.

Liquiditeitsbarometer varkenshouderij eerste halfjaar 2019

De voerprijzen lagen in het tweede kwartaal 5% lager dan in het eerste kwartaal maar de toegerekende kosten namen toe. De toegenomen biggenprijzen leverden voor zeugenbedrijven een flinke opbrengstverbetering op en tegelijkertijd een kostenstijging bij vleesvarkensbedrijven. Daardoor profiteerden vooral zeugenbedrijven van de gunstige markt. De gestegen vleesprijs leidde slechts tot een lichte toename van de liquiditeitspositie van vleesvarkensbedrijven. Terwijl in Nederland veel ondernemers zich beraden op hun toekomst blijven de marktomstandigheden ook het komend halfjaar gunstig.

De stand van de rekening courant is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt. Een laag saldo betekent niet automatisch dat een bedrijf betalingsproblemen heeft. Aflossingen van leningen en investeringen hebben ook invloed op de rekening courant. Daarnaast hebben bedrijven naast leningen ook een kredietfaciliteit in rekening courant die ruimte biedt om rood te staan.

De rekening-courantpositie van zeugenbedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 met ruim 40.000 euro verbeterd, maar staat eind juni nog altijd negatief op -43.000 euro. Aantrekkende biggenprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van deze verbetering. De prijsstijging is ongeveer twee keer zo sterk als gebruikelijk in het voorjaar. Het aantal zeugen vertoont zowel in Nederland als in Duitsland een daling. Met het tweede halfjaar voor de boeg, met normaal gesproken lagere opbrengstprijzen voor biggen, verwachten wij dat de toename van de liquiditeitspositie zal afvlakken. De daling van de voerprijs is tot een einde gekomen en de prijs zal de komende maanden naar verwachting licht toenemen.

De rekening-courantpositie van vleesvarkenshouders is ook gestegen, maar in veel mindere mate dan op zeugenbedrijven. Hogere vleesprijzen gingen hand in hand met gestegen aankoopprijzen voor biggen, resulterend in een netto verbetering van circa 3.000 euro eind juni ten opzichte van eind 1e kwartaal. Vergeleken met juni vorig jaar is de rekening-courantpositie van vleesvarkensbedrijven met 26.000 euro nog altijd bijna 4.000 euro lager.

Fluctuaties in de varkenssector zijn het meest zichtbaar in de zeugenhouderij omdat bij vleesvarkensbedrijven de vleesprijzen en biggenprijzen dempend werken.

Vooruitzichten blijven gunstig

We verwachten een verdere prijsstijging voor vleesvarkens in de tweede helft van 2019. De hoog gespannen marktverwachtingen voor het tweede kwartaal zijn niet uitgekomen. De tekorten als gevolg van de dalende productie in China en andere Oost-Aziatische landen waren nog beperkt. Er is wel meer geëxporteerd, maar er zijn ook veel zeugen geslacht in China. Boeren willen voorkomen dat ze hun veestapel kwijtraken in het geval hun bedrijf besmet raakt met Afrikaanse varkenspest. De officiële daling in aantal zeugen lag in april op 22,3% maar het vermoeden bestaat dat het werkelijke percentage hoger ligt. Door het extra vleesaanbod uit slachtzeugen maar ook door de daling van de consumptie is de markt nog redelijk rustig gebleven. Hoewel Afrikaanse varkenspest voor mensen ongevaarlijk is, hebben consumenten toch de neiging het product links te laten liggen, ondanks dat varkensvlees in grote delen van Azië een cultureel ingebed onderdeel is van het consumptiepatroon.

De krimp van de zeugenstapel leidt zeker tot een daling van de vleesproductie over enkele maanden. Het lijkt erop dat de Chinese overheid de ziekte nog lang niet onder controle heeft, ondanks officiële verklaringen die anders zeggen. Een verdere daling van de varkensstapel is daarom te verwachten. Handelshuizen hebben de afgelopen maanden vooral veel vlees in opslag genomen, om te kunnen verkopen zodra de feitelijke krapte openbaar wordt. We verwachten echter dat de krapte op de markt de komende maanden zichtbaar gaat worden. Aangezien de VS door de handelsperikelen met China niet favoriet is als leverancier, maken Europese exporteurs een goede kans om meer te kunnen exporteren. Het is niet te voorspellen hoe ver de varkensprijzen zullen gaan stijgen. Wel lijkt het erop dat er een psychologische barrière ligt bij een niveau van €2 per kg slachtgewicht. We verwachten al met al een gunstige markt en een verbetering van de rekening courant in de tweede helft van 2019.

Meer informatie

Voor nadere informatie over deze liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers van de kasstroom verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Agrifirm en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Voor vragen of opmerkingen over deze liquiditeitsmonitor of over de achtergronden kunt u contact opnemen met Pierre Berntsen, ABN AMRO 06 51 30 18 77 of met Robert Hoste, Wageningen Economic Research, 0317 48 46 54.

Tags

Analyse
Agrarisch