Waarom herbeoordelen we rentederivaten?

Herbeoordeling rentederivaten

U heeft in het verleden een rentederivaat bij ons afgesloten om uw renterisico af te dekken. Wij vinden het belangrijk dat uw rentederivaat bij aanvang en gedurende de looptijd aansluit bij uw financiering, doelstelling en risicobereidheid. Het is daarom belangrijk om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn om een eventuele wijziging in uw situatie te bespreken. 

Begin 2016 heeft de Minister van Financiën een onafhankelijke Derivatencommissie (hierna: de Commissie) benoemd met als opdracht: het formuleren van een uniform Herstelkader. ABN AMRO heeft op 5 juli 2016 ingestemd met het gepresenteerde Herstelkader en heeft hierover een persbericht gepubliceerd. De Commissie heeft het definitieve Herstelkader op 19 december 2016 gepubliceerd op www.derivatencommissie.nl.

Meer weten over onze werkwijze voor het herbeoordelen van rentederivaten volgens de richtlijnen van het Herstelkader? Bekijk hieronder onze video. 

Hoe bent u tot nu toe geïnformeerd?

Wij hebben een groot aantal klanten een brief gestuurd waarin staat welke rentederivaten zij hebben die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. 

Heeft u geen brief ontvangen en heeft u rentederivaten waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen voor herbeoordeling? Meld dit dan zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten via herbeoordeling@nl.abnamro.com (zie ook de veelgestelde vragen hieronder).

Wat zijn de vervolgstappen?

Niet alle rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling kunnen in één keer worden beoordeeld. Wij streven ernaar om halverwege 2018 een groot deel van de klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor de herbeoordeling een aanbod te doen. Ook de brieven naar alle klanten met rentederivaten die niet in aanmerking komen zullen dan naar verwachting zijn verstuurd. Wij houden echter rekening met een uitloop naar de tweede helft van 2018. Voor klanten die Bindend Advies aanvragen, kan de afronding later plaatsvinden, omdat de Bindend Advies procedure de doorlooptijd kan verlengen.

Zodra mogelijk zullen de rentederivaten worden herbeoordeeld van kwetsbare groepen, zoals klanten die onder bijzonder beheer vallen en klanten die op 19 december 2016 in een juridische (klacht)procedure met de bank waren verwikkeld. Wij streven ernaar deze groepen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 een aanbod te doen. 

Aan klanten die in 2017 geen aanbod ontvangen, wordt een voorschot aangeboden (zie de veelgestelde vragen hieronder). 

Voortgang herbeoordeling

Er is gestart met de herbeoordeling en de controle van de herbeoordeling door de externe, onafhankelijke dossierbeoordelaar. De eerste (kwetsbare) klanten hebben in het derde kwartaal van 2017 een aanbod ontvangen. Ook hebben enkele klanten bericht ontvangen dat hun rentederivaten niet in aanmerking komen voor herbeoordeling. Daarnaast zijn wij begonnen met het aanbieden van voorschotten (zie de veelgestelde vragen hieronder).

Voortgang herbeoordeling rentederivaten volgens de criteria van het Herstelkader per 31 juli 2017. Deze informatie wordt telkens vlak na de publicatie van onze kwartaalcijfers aangepast. 

Aantal klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling* 6.845
Aantal klanten dat we een aanbieding hebben gedaan 0
 * We zijn nog aan het toetsen welke klanten rentederivaten hebben die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Zodra zeker is dat klanten rentederivaten hebben die in aanmerking komen, ontvangen deze klanten hierover een brief.

Veelgestelde vragen over de herbeoordeling

Bent u een mkb-klant en had u een rentederivaat gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014? Dan gaat ABN AMRO na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Ook als u al het eerdere herbeoordelingstraject hebt doorlopen en ook als u daaruit al een oplossing aangeboden hebt gekregen.

Een groot aantal klanten weet al dat we hun rentederivaten gaan herbeoordelen volgens de criteria van het Herstelkader. Zij hebben een brief ontvangen waarin staat welke rentederivaten in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Half februari hebben ook klanten met rentederivaten waarvan nog wordt getoetst of ze wel of niet in aanmerking komen voor deze herbeoordeling een brief ontvangen.

Heeft u geen brief ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor de herbeoordeling? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw relatiemanager of met onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten

Als u, gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, een rentederivaat had dat werd gebruikt voor het afdekken van renterisico, gaat ABN AMRO na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader.

Komt het rentederivaat dan in aanmerking voor herbeoordeling bij de andere bank? Kan ik gebruikmaken van de ‘opt-in-regeling’?

Het overgaan van een rentederivaat van de ene naar een andere bank noemen we een ‘novatie’.
 
Als uw ‘genoveerde’ rentederivaat bij ABN AMRO liep gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, gaan wij in elk geval na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. 
 
Let op! Als u het rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 bij de andere bank en het is al vóór 1 april 2011 overgegaan naar ABN AMRO, komt u mogelijk in aanmerking voor de 'opt-in-regeling' bij de andere bank. Deze andere bank moet dan wel deelnemen aan het Herstelkader. Dit zijn naast ABN AMRO: ING, Volksbank (SNS Bank), Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank. 
 
U moet het rentederivaat dan zelf aanmelden bij de andere bank. Meer informatie over de ‘opt-in-regeling’ regeling vindt u in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl.
 
Als het rentederivaat ná 1 april 2011 is overgegaan naar ABN AMRO, zal de andere bank sowieso nagaan of uw rentederivaat in aanmerking komt voor herbeoordeling gedurende de periode dat het bij de andere bank liep.  

Komt het rentederivaat dan in aanmerking voor herbeoordeling bij ABN AMRO? Kan ik gebruikmaken van de ‘opt-in-regeling’?

Het overgaan van een rentederivaat van de ene naar een andere bank noemen we een ‘novatie’. 
 
Als uw rentederivaat bij ABN AMRO liep gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, gaan wij in elk geval na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. 
 
Let op! Als u het rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 bij ABN AMRO en het is al vóór 1 april 2011 overgegaan naar de andere bank, maar de oorspronkelijke einddatum was na 1 april 2011, dan ziet ABN AMRO het rentederivaat als ‘Voortijdig Afgewikkeld’ en komt u mogelijk in aanmerking voor de 'opt-in-regeling' bij ABN AMRO. Dan moet u het rentederivaat zelf bij ons aanmelden! Dit kan door te e-mailen naar herbeoordeling@nl.abnamro.com. Ook als u van de andere bank het aanbod pas na 30 september 2017 ontvangt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Meer informatie over de ‘opt-in-regeling’ vindt u in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl. (zie ook de veelgestelde vraag hieronder).
 
Als de andere bank deelneemt aan het Herstelkader, komt het rentederivaat mogelijk in aanmerking voor herbeoordeling bij deze bank voor de periode na de novatie. Naast ABN AMRO nemen ING, Volksbank (SNS Bank), Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank deel aan het Herstelkader. 

Kan ik dan toch in aanmerking komen voor een herbeoordeling?

Ja, dat kan als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Dan kunt u zich aanmelden voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Dit heet de 'opt-in-regeling'. U vindt deze regeling in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl.

ABN AMRO zal, in afwijking van het Uniform Herstelkader, flexibel omgaan met de termijn voor de ‘opt-in-regeling’. Dat wil zeggen dat als u een aanbieding van ons ontvangt, u de gelegenheid heeft om ook tijdens de acceptatieperiode van dit aanbod opt-in-rentederivaten bij ons aan te leveren, in plaats van tot 30 september 2017. U kunt zich aanmelden tot aan het moment dat u het aanbod heeft geaccepteerd, daarna eindigt de opt-intermijn. 

Heeft u bericht ontvangen dat u niet in aanmerking komt voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader? Ook dan krijgt u de gelegenheid om binnen een redelijke termijn (gelijk aan de acceptatietermijn van een aanbod) gebruik te maken van de 'opt-in-regeling'. Is uw rentederivaat gewisseld vóór 1 april 2011 van ABN AMRO naar een andere bank (novatie) en u heeft pas na 30 september 2017 een aanbod ontvangen van de betreffende bank? Of heeft u andere vragen rondom de opt-in regeling en uw individuele situatie? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten. 

Wanneer u zich aanmeldt voor de opt-in regeling, zullen wij contact met u opnemen om aanvullende documentatie op te vragen. Vervolgens toetsen wij of u inderdaad in aanmerking komt voor herbeoordeling. Daarna wordt u over de uitkomst geïnformeerd. 

In het Herstelkader zijn criteria opgenomen op basis waarvan wordt bepaald of u een mkb-klant bent die in aanmerking komt voor herstel onder het Herstelkader. Elke klant, ook als u een particuliere klant bent, met een of meerdere rentederivaten in de periode van 1 april 2011 en 1 april 2014 zal op basis van deze criteria actief getoetst worden. Wij verwijzen u voor het Herstelkader en de daarin opgenomen criteria naar de website van de Commissie waar u het Herstelkader kunt vinden.

Zodra de herbeoordeling is gedaan en de externe, onafhankelijke dossierbeoorderlaar deze heeft gecontroleerd, ontvangt u van ons een brief met de uitkomst van de herbeoordeling. 

Wij streven ernaar om halverwege 2018 een groot deel van de klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor de herbeoordeling een aanbod te doen. Wij houden echter rekening met een uitloop naar de tweede helft van 2018. 

Niet alle rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling kunnen in één keer worden beoordeeld. Kwetsbare klanten zullen we waar mogelijk als eerste behandelen en wij streven ernaar deze klanten uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 te kunnen informeren over de uitkomst van de herbeoordeling en het eventuele aanbod. De eerste klanten hebben in het derde kwartaal van 2017 een aanbod ontvangen. 

Aan klanten die in 2017 geen aanbod ontvangen, wordt een voorschot aangeboden (zie de veelgestelde vraag hieronder).

Voorschot voor klanten bij bijzonder beheer
Klanten ondergebracht bij bijzonder beheer, die we in het derde kwartaal van 2017 nog niet konden informeren over de uitkomst van de herbeoordeling, hebben in augustus 2017 een voorschot aangeboden gekregen. Dat voorschot bedroeg 80 procent van de verwachte coulancevergoeding (stap 3 van het Herstelkader). 

Klanten ondergebracht bij bijzonder beheer, die we in het vierde kwartaal van 2017 nog niet kunnen informeren over de uitkomst, krijgen eind 2017 een aanvullend voorschot aangeboden ter hoogte van een inschatting van de verwachte totale compensatie (resterende stappen 1, 2 en 4 plus de overige 20 procent van stap 3 van het Herstelkader). 

Voorschot voor andere klanten
De klanten die in 2017 geen aanbod zullen ontvangen en niet zijn ondergebracht bij bijzonder beheer, krijgen in oktober of november 2017 een aanbod voor een voorschot ter hoogte van de verwachte coulancevergoeding (stap 3 van het Herstelkader).

Geen voorschot
Klanten die geen brief over een voorschot krijgen, zijn:

  • klanten die in staat van faillissement verkeren 
  • klanten die in een lopende gerechtelijke of KiFiD-procedure met de bank zijn verwikkeld
  • en klanten die de definitieve uitkomst van de herbeoordeling hebben ontvangen voor de hierboven aangegeven data.

Uitbetaling voorschot en voorwaarden
Als u eerder een financiële tegemoetkoming heeft ontvangen in verband met het rentederivaat of de onderliggende lening, wordt deze op het voorschot in mindering gebracht. Als u op het moment van uitbetalen van het voorschot een openstaande en door de bank opgeëiste schuld bij ons heeft en/of als een derde partij beslag heeft gelegd op uw tegoeden bij ABN AMRO, dan wordt het voorschot op in mindering gebracht. 

Als u het voorschot hebt ontvangen, maar het definitieve aanbod niet accepteert, dan dient u het voorschot terug te betalen aan ABN AMRO. Mocht het definitieve compensatiebedrag lager uitvallen dan het voorschot (dat komt wellicht in enkele gevallen voor), dan dient het te veel ontvangen bedrag aan ABN AMRO te worden terugbetaald. In onderling overleg wordt dan bepaald wat dit voor u betekent.  

Als wij niet over uw recente gegevens beschikken - u bent bijvoorbeeld een voormalige klant van ons - dan laten wij u, als gemachtigde die overeenkomsten met de bank rechtsgeldig gaat ondertekenen, eerst identificeren. Ook laten wij uw bankrekeningnummer verifiëren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat wij een eventuele compensatie (of een voorschot op deze compensatie) naar de juiste partij overmaken.

Deze identificatie en verificatie worden in opdracht van de bank uitgevoerd door medewerkers van AMP Groep (partner van ABN AMRO). Zij nemen telefonisch of per e-mail contact met u op om een afspraak te maken, waarbij zij bij u thuis of op locatie langskomen. Meer informatie over de AMP Groep kunt u vinden via www.ampgroep.nl

U kunt het Herstelkader vinden op de website van de Derivatencommissie. Op de homepage van deze website vindt u ook een digitale brochure met een beknopte toelichting op het Herstelkader.

Uit de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader zal blijken of u in aanmerking komt voor de coulanceregeling. Deze regeling is onder andere afhankelijk van het type rentederivaat en de omvang en de looptijd van het rentederivaat.

Een beroep op een verjaringstermijn door ons kan tot gevolg hebben dat uw vordering met betrekking tot een rentederivaat niet meer opeisbaar is. Dat wij het Herstelkader toepassen, verandert hier niets aan.

Als u echter een rentederivaat heeft dat in aanmerking komt voor herbeoordeling, zullen wij geen beroep doen op verjaring als de verjaringstermijn verloopt tijdens de uitvoering van het Herstelkader. Een beroep op verjaring is wel mogelijk als het gaat om rentederivaten die worden herbeoordeeld op basis van de ‘opt-in-regeling’ (zie ook de veelgestelde vraag hierboven: ‘ik had geen rentederivaat (gedurende enige periode) tussen 1 april 2011 en 1 april 2014’). In de praktijk zullen wij coulant omgaan met grensgevallen. 

ABN AMRO maakt gebruik van methode 1 voor de berekening van het herstel (conform bijlage paragraaf 3.6.12 van het Herstelkader). Methode 1 gaat uit van één vaste peildatum voor alle klanten. ABN AMRO hanteert hierbij als peildatum 30 december 2016.

Als u een lopend rentederivaat had in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 en u heeft hierover een klacht ingediend, dan behandelt ABN AMRO uw klacht niet verder, in afwachting van de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader. Dit geldt ook als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Zodra de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader is afgerond, wordt u geïnformeerd over de uitkomst daarvan.
 
Als uw klacht over een rentederivaat gaat, dat niet voldoet aan de hierboven genoemde criteria, wordt uw klacht volgens het standaard klachtenproces behandeld. Ook dan hoeft u geen actie te ondernemen.

U kunt uw klacht schriftelijk aan uw relatiemanager sturen. Uw relatiemanager zorgt dat wij uw klacht behandelen. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u een klacht indienen bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of een procedure beginnen bij de rechtbank. Als u een lopend rentederivaat had gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 of als u in aanmerking komt voor de 'opt-in-regeling', dan adviseren wij u te wachten op de uitkomst van de herbeoordeling volgens het Herstelkader.

Vragen of klachten over (de interpretatie van) het Herstelkader kunt u kwijt bij de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

De uitkomsten van de eerdere herbeoordeling zijn inmiddels besproken met vrijwel alle betrokken klanten en er is in bepaalde gevallen een oplossing aangeboden. Wij zullen alle eerder herbeoordeelde rentederivaten opnieuw toetsen volgens de criteria van het Herstelkader. Het Herstelkader bepaalt ook hoe er met eerdere vergoedingen van de vorige herbeoordeling dient te worden omgegaan.