Herbeoordeling rentederivaten

U heeft in het verleden een rentederivaat bij ons afgesloten om uw renterisico af te dekken. Wij zijn momenteel bezig met het herbeoordelen van rentederivaten volgens de criteria van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (Herstelkader). In de video hieronder leggen wij onze werkwijze voor de herbeoordeling uit. 

Hoe bent u tot nu toe geïnformeerd?

Wij hebben vrijwel alle klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor de herbeoordeling hierover een brief gestuurd. Ook hebben deze klanten een voorschotbrief ontvangen.

Heeft u geen brief ontvangen en heeft u rentederivaten waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen voor herbeoordeling? Meld dit dan zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten via herbeoordeling@nl.abnamro.com (zie ook de veelgestelde vragen hieronder).

Wat zijn de vervolgstappen?

Wij streven ernaar om klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens onderstaande tijdslijnen een aanbod te doen. 

  • In de eerste helft van 2018 willen wij een aanbod doen aan de kwetsbare groepen, zoals klanten die onder bijzonder beheer vallen en klanten die op 5 juli 2016 in een juridische (klacht)procedure met ons/ABN AMRO waren verwikkeld. 
  • In 2018 willen wij aan nagenoeg alle klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor de herbeoordeling een aanbod doen. 
  • In de eerste helft van 2018 willen wij de klanten met rentederivaten die niet in aanmerking komen per brief informeren. 
  • Voor klanten die Bindend Advies aanvragen, kan de afronding na 2018 plaatsvinden, omdat de Bindend Advies procedure de doorlooptijd kan verlengen.

Voortgang

Begin 2017 zijn wij gestart met de herbeoordeling en is de externe, onafhankelijke dossierbeoordelaar begonnen met de controle van onze herbeoordeling. De eerste (kwetsbare) klanten hebben een aanbod ontvangen. Ook heeft een aantal klanten bericht ontvangen dat hun rentederivaten niet in aanmerking komen voor herbeoordeling. Klanten met rentederivaten die wel in aanmerking komen voor herbeoordeling en die wij in 2017 geen aanbod hebben kunnen doen, hebben wij een voorschotbrief gestuurd. Als alle klanten het aanbod om een voorschot te ontvangen, accepteren, keren wij circa € 250 miljoen uit aan voorschotten, vooruitlopend op de definitieve Herstelkader-compensatie.
 
De informatie over de voortgang wordt telkens rond de publicatie van onze kwartaalcijfers geactualiseerd.

 
Voortgang aanbieden van voorschotten per 31 januari 2018         
Aantal klanten aan wie een voorschotbrief is verstuurd  6.241                                    
Totaalbedrag aangeboden voorschotten € 253 miljoen
Aantal klanten dat het voorschot heeft geaccepteerd 4.585
Totaalbedrag uitbetaalde voorschotten € 168 miljoen                               
Voortgang herbeoordeling en aanbieden compensatie per 31 januari 2018
Aantal klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling en eventuele compensatie* 6.707                                                                                      
Aantal klanten dat bericht heeft ontvangen dat hun rentederivaten niet in aanmerking komen voor herbeoordeling en compensatie 125
Aantal klanten aan wie een aanbiedingsbrief is verstuurd met de uitkomst van de herbeoordeling 44
Totaalbedrag aangeboden compensatie € 0,8 miljoen
Aantal klanten dat de uitkomst van de herbeoordeling heeft geaccepteerd 14
Totaalbedrag uitbetaalde compensatie € 0,2 miljoen
* Van enkele rentederivaten zijn wij nog aan het toetsen of ze in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Zodra zeker is dat u een rentederivaat heeft dat in aanmerking komt, sturen wij u een brief. 

Veelgestelde vragen

Lees onderstaande veelgestelde vragen over herbeoordeling rentederivaten.

Het Herstelkader

Begin 2016 heeft de Minister van Financiën een onafhankelijke Derivatencommissie (hierna: de Commissie) benoemd met als opdracht: het formuleren van een uniform Herstelkader. ABN AMRO heeft op 5 juli 2016 ingestemd met het gepresenteerde Herstelkader en heeft hierover een persbericht gepubliceerd. De Commissie heeft het definitieve Herstelkader op 19 december 2016 gepubliceerd op www.derivatencommissie.nl

U kunt het Herstelkader vinden op de website van de Derivatencommissie. Op de homepage van deze website vindt u ook een digitale brochure met een beknopte toelichting op het Herstelkader.

Uit de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader zal blijken of u in aanmerking komt voor de coulanceregeling. Deze regeling is onder andere afhankelijk van het type rentederivaat en de omvang en de looptijd van het rentederivaat.

Over een uit te keren compensatiebedrag wordt wettelijke rente berekend vanaf het moment dat de te compenseren bedragen zijn ontstaan tot het moment waarop de compensatie aan u wordt uitbetaald. Over een uit te keren coulancevergoeding wordt wettelijke rente berekend vanaf 1 januari 2017. Als u ervoor kiest om een voorschot te ontvangen, dan wordt hiermee rekening gehouden bij de oprenting van het uiteindelijke en definitieve compensatiebedrag. Vanaf het moment van uitbetaling van het voorschot ontvangt u effectief geen wettelijke rente meer over dat bedrag. 

Een rentederivaat kunt u niet jaarlijks kosteloos vervroegd aflossen, zoals bij een vastrentende lening wel kan. Wellicht was u daar niet van op de hoogte. Het Herstelkader biedt daarom de mogelijkheid voor compensatie als u in het verleden vervroegd heeft afgelost. Deze compensatie maakt onderdeel uit van ons aanbod en staat in de brief die u daarover gaat ontvangen. Op grond van het Herstelkader kunt u ook in de toekomst jaarlijks een percentage van de hoofdsom van het rentederivaat kosteloos vervroegd aflossen gedurende de looptijd van het rentederivaat.

Wel of niet in aanmerking voor het Herstelkader?

Bent u een mkb-klant en had u een rentederivaat gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014? Dan gaat ABN AMRO na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Ook als u al het eerdere herbeoordelingstraject hebt doorlopen en ook als u daaruit al een oplossing aangeboden hebt gekregen.

Een groot aantal klanten weet al dat we hun rentederivaten gaan herbeoordelen volgens de criteria van het Herstelkader. Zij hebben een brief ontvangen waarin staat welke rentederivaten in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Half februari hebben ook klanten met rentederivaten waarvan nog wordt getoetst of ze wel of niet in aanmerking komen voor deze herbeoordeling een brief ontvangen.

Heeft u geen brief ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor de herbeoordeling? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw relatiemanager of met onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten

In het Herstelkader zijn criteria opgenomen op basis waarvan wordt bepaald of u een mkb-klant bent die in aanmerking komt voor herstel onder het Herstelkader. Elke klant, ook als u een particuliere klant bent, met een of meerdere rentederivaten in de periode van 1 april 2011 en 1 april 2014 zal op basis van deze criteria actief getoetst worden. Wij verwijzen u voor het Herstelkader en de daarin opgenomen criteria naar de website van de Commissie waar u het Herstelkader kunt vinden.

Als u, gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, een rentederivaat had dat werd gebruikt voor het afdekken van renterisico, gaat ABN AMRO na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader.

Kan ik dan toch in aanmerking komen voor een herbeoordeling?

Ja, dat kan als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Dan kunt u zich aanmelden voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Dit heet de 'opt-in-regeling'. U vindt deze regeling in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl.

ABN AMRO zal, in afwijking van het Uniform Herstelkader, flexibel omgaan met de termijn voor de ‘opt-in-regeling’. Dat wil zeggen dat als u een aanbieding van ons ontvangt, u de gelegenheid heeft om ook tijdens de acceptatieperiode van dit aanbod opt-in-rentederivaten bij ons aan te leveren, in plaats van tot 30 september 2017. U kunt zich aanmelden tot aan het moment dat u het aanbod heeft geaccepteerd, daarna eindigt de opt-intermijn. 

Heeft u bericht ontvangen dat u niet in aanmerking komt voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader? Ook dan krijgt u de gelegenheid om binnen een redelijke termijn (gelijk aan de acceptatietermijn van een aanbod) gebruik te maken van de 'opt-in-regeling'. Is uw rentederivaat gewisseld vóór 1 april 2011 van ABN AMRO naar een andere bank (novatie) en u heeft pas na 30 september 2017 een aanbod ontvangen van de betreffende bank? Of heeft u andere vragen rondom de opt-in regeling en uw individuele situatie? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten. 

Wanneer u zich aanmeldt voor de opt-in regeling, zullen wij contact met u opnemen om aanvullende documentatie op te vragen. Vervolgens toetsen wij of u inderdaad in aanmerking komt voor herbeoordeling. Daarna wordt u over de uitkomst geïnformeerd. 

Komt het rentederivaat dan in aanmerking voor herbeoordeling bij de andere bank? Kan ik gebruikmaken van de ‘opt-in-regeling’?

Het overgaan van een rentederivaat van de ene naar een andere bank noemen we een ‘novatie’.
 
Als uw ‘genoveerde’ rentederivaat bij ABN AMRO liep gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, gaan wij in elk geval na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. 
 
Let op! Als u het rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 bij de andere bank en het is al vóór 1 april 2011 overgegaan naar ABN AMRO, komt u mogelijk in aanmerking voor de 'opt-in-regeling' bij de andere bank. Deze andere bank moet dan wel deelnemen aan het Herstelkader. Dit zijn naast ABN AMRO: ING, Volksbank (SNS Bank), Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank. 
 
U moet het rentederivaat dan zelf aanmelden bij de andere bank. Meer informatie over de ‘opt-in-regeling’ regeling vindt u in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl.
 
Als het rentederivaat ná 1 april 2011 is overgegaan naar ABN AMRO, zal de andere bank sowieso nagaan of uw rentederivaat in aanmerking komt voor herbeoordeling gedurende de periode dat het bij de andere bank liep.  

Komt het rentederivaat dan in aanmerking voor herbeoordeling bij ABN AMRO? Kan ik gebruikmaken van de ‘opt-in-regeling’?

Het overgaan van een rentederivaat van de ene naar een andere bank noemen we een ‘novatie’. 
 
Als uw rentederivaat bij ABN AMRO liep gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, gaan wij in elk geval na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. 
 
Let op! Als u het rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 bij ABN AMRO en het is al vóór 1 april 2011 overgegaan naar de andere bank, maar de oorspronkelijke einddatum was na 1 april 2011, dan ziet ABN AMRO het rentederivaat als ‘Voortijdig Afgewikkeld’ en komt u mogelijk in aanmerking voor de 'opt-in-regeling' bij ABN AMRO. Dan moet u het rentederivaat zelf bij ons aanmelden! Dit kan door te e-mailen naar herbeoordeling@nl.abnamro.com. Ook als u van de andere bank het aanbod pas na 30 september 2017 ontvangt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Meer informatie over de ‘opt-in-regeling’ vindt u in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl. (zie ook de veelgestelde vraag hieronder).
 
Als de andere bank deelneemt aan het Herstelkader, komt het rentederivaat mogelijk in aanmerking voor herbeoordeling bij deze bank voor de periode na de novatie. Naast ABN AMRO nemen ING, Volksbank (SNS Bank), Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank deel aan het Herstelkader. 

De huidige eigenaar van het rentederivatencontract wordt gecompenseerd. Als u het rentederivatencontract heeft overgedragen, dan krijgt de overnemende partij het aanbod tot compensatie, tenzij daar bij de overdracht van het rentederivaat andere afspraken over zijn gemaakt.

Uitvoering herbeoordeling door ABN AMRO

Zodra de herbeoordeling is gedaan en de externe, onafhankelijke dossierbeoorderlaar deze heeft gecontroleerd, ontvangt u van ons een brief met de uitkomst van de herbeoordeling.

Wij streven ernaar om klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens onderstaande tijdslijnen een aanbod te doen.

• In de eerste helft van 2018 willen wij een aanbod doen aan de kwetsbare groepen, zoals klanten die onder bijzonder beheer vallen en klanten die op 5 juli 2016 in een juridische (klacht)procedure met ons/ABN AMRO waren verwikkeld.
• In 2018 willen wij aan nagenoeg alle klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor de herbeoordeling een aanbod doen.
• In de eerste helft van 2018 willen wij de klanten met rentederivaten die niet in aanmerking komen per brief informeren.
• Voor klanten die Bindend Advies aanvragen, kan de afronding na 2018 plaatsvinden, omdat de Bindend Advies procedure de doorlooptijd kan verlengen.

Aan klanten die in 2017 geen aanbod hebben ontvangen, hebben wij een voorschot aangeboden als zij daarvoor in aanmerking komen (zie de veelgestelde vragen hieronder).

Als wij niet over uw recente gegevens beschikken - u bent bijvoorbeeld een voormalige klant van ons - dan laten wij u, als gemachtigde die overeenkomsten met de bank rechtsgeldig gaat ondertekenen, eerst identificeren. Ook laten wij uw bankrekeningnummer verifiëren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat wij een eventuele compensatie (of een voorschot op deze compensatie) naar de juiste partij overmaken.

Deze identificatie en verificatie worden in opdracht van de bank uitgevoerd door medewerkers van AMP Groep (partner van ABN AMRO). Zij nemen telefonisch of per e-mail contact met u op om een afspraak te maken, waarbij zij bij u thuis of op locatie langskomen. Meer informatie over de AMP Groep kunt u vinden via www.ampgroep.nl

Een beroep op een verjaringstermijn door ons kan tot gevolg hebben dat uw vordering met betrekking tot een rentederivaat niet meer opeisbaar is. Dat wij het Herstelkader toepassen, verandert hier niets aan.

Als u echter een rentederivaat heeft dat in aanmerking komt voor herbeoordeling, zullen wij geen beroep doen op verjaring als de verjaringstermijn verloopt tijdens de uitvoering van het Herstelkader. Een beroep op verjaring is wel mogelijk als het gaat om rentederivaten die worden herbeoordeeld op basis van de ‘opt-in-regeling’ (zie ook de veelgestelde vraag hierboven: ‘ik had geen rentederivaat (gedurende enige periode) tussen 1 april 2011 en 1 april 2014’). In de praktijk zullen wij coulant omgaan met grensgevallen. 

ABN AMRO maakt gebruik van methode 1 voor de berekening van het herstel (conform bijlage paragraaf 3.6.12 van het Herstelkader). Methode 1 gaat uit van één vaste peildatum voor alle klanten. ABN AMRO hanteert hierbij als peildatum 30 december 2016.

Onze primaire taak is het verzorgen van bancaire zaken voor klanten. Het geven van fiscaal advies maakt daar geen deel van uit. Voor fiscaal advies verwijzen wij u naar uw eigen belastingadviseur of accountant.

Wij zullen alle eerder herbeoordeelde rentederivaten opnieuw toetsen volgens de criteria van het Herstelkader. Het Herstelkader bepaalt ook hoe er met eerdere vergoedingen van de vorige herbeoordeling dient te worden omgegaan.

Kosteloos vervroegd aflossen is onderdeel van de compensatie en het herstel (zie ook de vraag 'Wat staat er over kosteloos vervroegd aflossen in het Herstelkader' hierboven). Dit is pas na acceptatie van de uitkomst van de herbeoordeling te realiseren. Omdat u de uitkomst later ontvangt dan oorspronkelijk gedacht, heeft u ook pas later de mogelijkheid om kosteloos vervroegd af te lossen. Momenteel wordt er nagedacht over een passende oplossing.

Voorschot op verwachte compensatie

Aan alle klanten die in aanmerking komen voor een voorschot hebben wij een voorschotbrief gestuurd. 

Voorschot voor klanten bij bijzonder beheer
Klanten ondergebracht bij bijzonder beheer, die we in het derde kwartaal van 2017 nog niet konden informeren over de uitkomst van de herbeoordeling, hebben wij in augustus 2017 een voorschot aangeboden. Dat voorschot bedroeg 80 procent van de verwachte coulancevergoeding (stap 3 van het Herstelkader). 

Klanten ondergebracht bij bijzonder beheer, die we in het vierde kwartaal van 2017 nog niet konden informeren over de uitkomst, hebben wij een aanvullend voorschot aangeboden, ter hoogte van een inschatting van de verwachte totale compensatie (resterende stappen 1, 2 en 4 plus de overige 20 procent van stap 3 van het Herstelkader). 

Voorschot voor andere klanten
De klanten die in 2017 geen aanbod hebben ontvangen en niet zijn ondergebracht bij bijzonder beheer, hebben wij een voorschot aangeboden ter hoogte van de verwachte coulancevergoeding (stap 3 van het Herstelkader).

Klanten die geen brief over een voorschot hebben ontvangen, zijn: 
 
  • klanten die niet in aanmerking komen voor het Herstelkader
  • klanten van wie we nog aan toetsen zijn of hun rentederivaten in aanmerking komen
  • klanten die de definitieve uitkomst van de herbeoordeling al hadden ontvangen voordat de voorschotbrieven werden verstuurd
  • klanten die in staat van faillissement verkeren 
  • klanten die in een lopende gerechtelijke of KiFiD-procedure met de bank zijn verwikkeld

Het voorschot wordt gestort op uw bij ABN AMRO bekende bankrekeningnummer. Als u eerder een financiële tegemoetkoming heeft ontvangen in verband met het rentederivaat of de onderliggende lening, wordt deze op het voorschot in mindering gebracht. Als u op het moment van uitbetalen van het voorschot een openstaande en door de bank opgeëiste schuld bij ons heeft en/of als een derde partij beslag heeft gelegd op uw tegoeden bij ABN AMRO, dan wordt het voorschot daarop in mindering gebracht.

Ja, u kunt het voorschot vrijelijk besteden.

Een voordeel van het accepteren van het aangeboden voorschot is dat u snel beschikt over financiële middelen. Een nadeel is dat over het voorschotbedrag geen wettelijke rente meer wordt berekend vanaf het moment dat u het voorschot heeft ontvangen.

In de meeste gevallen zal het voorschot direct overgemaakt worden naar uw rekening-courant. Mocht het voorschot naar een andere rekening zijn overgemaakt, dan kunt u het overboeken naar de rekening-courant met een overstand. Als u op het moment van uitbetalen van het voorschot een openstaande en door de bank opgeëiste schuld bij ons heeft, dan wordt het voorschot daarop in mindering gebracht.

Als u het voorschot hebt ontvangen, maar het definitieve aanbod niet accepteert of als het definitieve compensatiebedrag lager uitvalt dan het voorschot (dat komt wellicht in enkele gevallen voor), dan wordt in onderling overleg bepaald hoe dit wordt opgelost.

Nee, dat is niet verplicht. U ontvangt het voorschot alléén als u de brief, waarin wij het voorschot aanbieden, ondertekend aan ons terugstuurt.

Klachten

Als u een lopend rentederivaat had in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 en u heeft hierover een klacht ingediend, dan behandelt ABN AMRO uw klacht niet verder, in afwachting van de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader. Dit geldt ook als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Zodra de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader is afgerond, wordt u geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Als u deze uitkomst accepteert, beschouwen wij uw klacht als afgehandeld.
 
Als uw klacht over een rentederivaat gaat, dat niet voldoet aan de hierboven genoemde criteria, wordt uw klacht volgens het standaard klachtenproces behandeld. Ook dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Als u in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens het Herstelkader (zie de veelgestelde vragen hierboven), dan adviseren wij u te wachten op de uitkomst van deze herbeoordeling.

Komt u niet in aanmerking voor de herbeoordeling? Dan kunt u uw klacht schriftelijk aan uw relatiemanager sturen. Uw relatiemanager zorgt dat wij uw klacht behandelen. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u een klacht indienen bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of een procedure beginnen bij de rechtbank. 

Vragen of klachten over (de interpretatie van) het Herstelkader kunt u kwijt bij de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.
Mail naar herbeoordeling@nl.abnamro.com of bel 020 343 40 00.