Naar de navigatie Naar de inhoud

Herbeoordeling van uw rentederivaten

Waarom herbeoordelen we uw rentederivaten?

U heeft in het verleden een rentederivaat bij ons afgesloten om uw renterisico af te dekken. Wij vinden het belangrijk dat uw rentederivaat bij aanvang en gedurende de looptijd aansluit bij uw financiering, doelstelling en risicobereidheid. Het is daarom belangrijk om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn om een eventuele wijziging in uw situatie te bespreken.


Begin 2016 heeft de Minister van Financiën een onafhankelijke Derivatencommissie (hierna: de Commissie) benoemd met als opdracht: het formuleren van een uniform Herstelkader. ABN AMRO heeft op 5 juli 2016 ingestemd met het gepresenteerde Herstelkader en heeft hierover een persbericht gepubliceerd. De Commissie heeft het definitieve Herstelkader op 19 december 2016 gepubliceerd op www.derivatencommissie.nl.

Veranderingen in rentestanden kunnen de waarde van uw bedrijf op lange termijn beïnvloeden. Zowel bij een stijgende rentestand (investeringsrisico) als een dalende rentestand (liquiditeitenrisico) zijn er risico's.
 

Hoe hebben wij u tot nu toe geïnformeerd?

Half februari en half april hebben wij een groot aantal klanten een brief gestuurd waarin staat welke rentederivaten zij hebben die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. In februari hebben ook klanten met rentederivaten waarvan nog wordt getoetst of ze wel of niet in aanmerking komen voor deze herbeoordeling hierover een brief ontvangen. 

Heeft u geen brief ontvangen en heeft u rentederivaten waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen voor herbeoordeling? Meld dit dan zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten via herbeoordeling@nl.abnamro.com (zie ook de veelgestelde vragen hieronder).

 

Wat zijn de vervolgstappen?

Er is gestart met de herbeoordeling en de controle van de herbeoordeling door de externe, onafhankelijke dossierbeoordelaar. Naar verwachting zullen de eerste klanten in het tweede kwartaal van 2017 een aanbod ontvangen. 

Niet alle rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling kunnen in één keer worden beoordeeld. Daarom houden we de volgorde aan die het Herstelkader voorschrijft. Zodra mogelijk zullen de rentederivaten worden herbeoordeeld van kwetsbare groepen, zoals klanten die onder bijzonder beheer vallen en klanten die op 19 december 2016 in een juridische klacht/procedure met de bank waren verwikkeld. Daarna worden de nu nog lopende rentederivaten herbeoordeeld, waarbij de rentederivaten met de laagste hoofdsom als eerste worden behandeld. Tot slot komen de niet meer lopende rentederivaten aan bod. Ook daar worden de rentederivaten met de laagste hoofdsom als eerste behandeld.

We streven ernaar om in de loop van 2017 alle klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor de herbeoordeling een aanbod te doen.

Veelgestelde vragen over de herbeoordeling

 • Voor wie geldt de herbeoordeling volgens het Herstelkader?

  Bent u een mkb-klant en had u een rentederivaat gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014? Dan gaat ABN AMRO na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Ook als u al het eerdere herbeoordelingstraject hebt doorlopen en ook als u daaruit al een oplossing aangeboden hebt gekregen.

  Een grote groep klanten weet al dat we hun rentederivaten gaan herbeoordelen volgens de criteria van het Herstelkader. Zij hebben een brief ontvangen waarin staat welke rentederivaten in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Half februari hebben ook klanten met rentederivaten waarvan nog wordt getoetst of ze wel of niet in aanmerking komen voor deze herbeoordeling een brief ontvangen.

  Heeft u geen brief ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor de herbeoordeling? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw relatiemanager of met onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten

 • Ik ben een particuliere klant met een rentederivaat. Val ik ook onder het Herstelkader?

  Als u, gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, een rentederivaat had dat werd gebruikt voor het afdekken van renterisico, gaat ABN AMRO na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader.

 • Ik had geen rentederivaat (gedurende enige periode) tussen 1 april 2011 en 1 april 2014. Kan ik dan toch in aanmerking komen voor een herbeoordeling?

  Ja, dat kan als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Dan kunt u zich aanmelden voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Dit heet de 'opt-in-regeling'. U vindt deze regeling in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl.

  De Derivatencommissie heeft de termijn voor de ‘opt-in-regeling’ verlengd met drie maanden. U kunt zich tot en met 30 september 2017 voor deze regeling aanmelden bij de bank door een e-mailen te sturen naar de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten. Nadat u zich heeft aangemeld, zullen wij contact met u opnemen om aanvullende documentatie op te vragen. Vervolgens toetsen wij of u inderdaad in aanmerking komt voor herbeoordeling. Daarna wordt u over de uitkomst geïnformeerd. 

 • De herbeoordeling is voor mkb-klanten. Wat houdt dat in?

  In het Herstelkader zijn criteria opgenomen op basis waarvan wordt bepaald of u een mkb-klant bent die in aanmerking komt voor herstel onder het Herstelkader. Elke klant, ook als u een particuliere klant bent, met een of meerdere rentederivaten in de periode van 1 april 2011 en 1 april 2014 zal op basis van deze criteria actief getoetst worden. Wij verwijzen u voor het Herstelkader en de daarin opgenomen criteria naar de website van de Commissie waar u het Herstelkader kunt vinden.

 • Wanneer ontvang ik de uitkomst van de herbeoordeling?

  Zodra de herbeoordeling is gedaan en de externe, onafhankelijke dossierbeoorderlaar deze heeft gecontroleerd, ontvangt u van ons een brief met de uitkomst van de herbeoordeling. We streven ernaar om in de loop van 2017 alle klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor de herbeoordeling een voorstel te doen. 

  Niet alle rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling kunnen in één keer worden beoordeeld. Daarom houden we de volgorde aan die het Herstelkader voorschrijft. Zodra mogelijk zullen de rentederivaten worden herbeoordeeld van kwetsbare groepen, zoals klanten die onder bijzonder beheer vallen en klanten die op 19 december 2016 in een juridische klacht/procedure met de bank waren verwikkeld. Daarna worden de nu nog lopende rentederivaten herbeoordeeld, waarbij de rentederivaten met de laagste hoofdsom als eerste worden behandeld. Tot slot komen de niet meer lopende rentederivaten aan bod. Ook daar worden de rentederivaten met de laagste hoofdsom als eerste behandeld.

 • Waar kan ik het Herstelkader vinden?

  U kunt het Herstelkader vinden op de website van de Commissie. Op de homepage van deze website vindt u ook een digitale brochure met een beknopte toelichting op het Herstelkader.

 • Hoe zit het met de coulanceregeling uit het Herstelkader?

  Uit de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader zal blijken of u in aanmerking komt voor de coulanceregeling. Deze regeling is onder andere afhankelijk van het type rentederivaat en de omvang en de looptijd van het rentederivaat.

 • Welke herstelberekeningssystematiek uit het Herstelkader gebruikt ABN AMRO?

  ABN AMRO maakt gebruik van methode 1 voor de berekening van het herstel (conform bijlage paragraaf 3.6.12 van het Herstelkader). Methode 1 gaat uit van één vaste peildatum voor alle klanten. ABN AMRO hanteert hierbij als peildatum 30 december 2016.

 • Ik heb een klacht ingediend over mijn rentederivaat. Moet ik iets doen?

  Als u een lopend rentederivaat had in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 en u heeft hierover een klacht ingediend, dan behandelt ABN AMRO uw klacht niet verder, in afwachting van de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader. Dit geldt ook als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Zodra de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader is afgerond, wordt u geïnformeerd over de uitkomst daarvan.

  Als uw klacht over een rentederivaat gaat, dat niet voldoet aan de hierboven genoemde criteria, wordt uw klacht volgens het standaard klachtenproces behandeld. Ook dan hoeft u geen actie te ondernemen.

 • Ik wil een klacht indienen over mijn rentederivaat. Hoe doe ik dat?

  U kunt uw klacht schriftelijk aan uw relatiemanager sturen. Uw relatiemanager zorgt dat wij uw klacht behandelen. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u een klacht indienen bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of bij de rechtbank. Als u een lopend rentederivaat had gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, adviseren wij u te wachten op de uitkomst van de herbeoordeling volgens het Herstelkader.

 • Ik heb een vraag of klacht over de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Waar kan ik deze kwijt?

  Vragen of klachten over (de interpretatie van) het Herstelkader kunt u kwijt bij de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

 • Is het eerdere herbeoordelingstraject al afgerond?

  De uitkomsten van de eerdere herbeoordeling zijn inmiddels besproken met vrijwel alle betrokken klanten en er is in bepaalde gevallen een oplossing aangeboden. Wij zullen de meeste reeds eerder herbeoordeelde rentederivaten opnieuw toetsen volgens de criteria van het Herstelkader. Het Herstelkader bepaalt ook hoe er met eerdere vergoedingen van de vorige herbeoordeling dient te worden omgegaan.

Voortgang herbeoordeling

Voortgang herbeoordeling rentederivaten volgens de criteria van het Herstelkader per 15 maart 2017
Aantal klanten met rentederivaten die mogelijk in aanmerking komen voor herbeoordeling* 6.800
Aantal klanten dat we een aanbieding hebben gedaan** 0
 * We zijn nog aan het toetsen welke klanten rentederivaten hebben die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Zodra zeker is dat klanten rentederivaten hebben die in aanmerking komen, ontvangen deze klanten hierover een brief en zodra de toetsing is afgerond zullen wij dit op deze website vermelden.
** ABN AMRO verwacht in het tweede kwartaal de eerste klanten een aanbieding te doen.

Heeft u nog vragen? Bel onze servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

020 - 343 40 00

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube