Naar de navigatie Naar de inhoud

Herbeoordeling van uw rentederivaten

Waarom herbeoordelen we uw rentederivaten?

U heeft in het verleden een rentederivaat bij ons afgesloten om uw renterisico af te dekken. Wij vinden het belangrijk dat uw rentederivaat bij aanvang en gedurende de looptijd aansluit bij uw financiering, doelstelling en risicobereidheid. Het is daarom belangrijk om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn om een eventuele wijziging in uw situatie te bespreken. Daarnaast heeft de minister van Financiën alle banken gevraagd om afgesloten rentederivaten extra zorgvuldig te bekijken. Met als toezichthoudende instantie de AFM.
Vorig jaar hebben wij daarom een herbeoordelingstraject uitgevoerd op de mkb-rentederivatendossiers. Dat traject was bijna afgerond toen de AFM op 4 december 2015 aangaf dat het herbeoordelingstraject naar haar oordeel onvoldoende was. Begin 2016 heeft de Minister van Financiën een Onafhankelijke Derivatencommissie (hierna: de Commissie) van deskundigen benoemd met als opdracht: het formuleren van een uniform Herstelkader. ABN AMRO heeft destijds aangegeven het gesprek met de Commissie aan te gaan en heeft op 5 juli ingestemd met het gepresenteerde Herstelkader. ABN AMRO heeft hierover een persbericht gepubliceerd.

Veranderingen in rentestanden kunnen de waarde van uw bedrijf op lange termijn beïnvloeden. Zowel bij een stijgende rentestand (investeringsrisico) als een dalende rentestand (liquiditeitenrisico) zijn er risico's.
 

Wat zijn de vervolgstappen?

Wij gaan, net als andere deelnemende banken aan het Herstelkader, nu in overleg met de AFM en de Commissie over de uitvoering van de herbeoordeling. Zodra hierover duidelijkheid is, zullen wij u hierover informeren.

 

Voor wie geldt de herbeoordeling volgens het Herstelkader?

Als u een mkb-klant bent en u had een lopend rentederivaat in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, dan wordt uw dossier pro-actief herbeoordeeld. Ook als u al het eerdere herbeoordelingstraject hebt doorlopen en ook als u al een oplossing aangeboden hebt gekregen. In de komende periode informeren we u over de vervolgstappen in de herbeoordeling. Heeft u in de tussentijd vragen? Neemt u dan contact op met uw relatiemanager of met onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

 

Ik ben particuliere klant met een rentederivaat, val ik ook onder het Herstelkader?

Ja, als u een lopend rentederivaat tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 had, dat wordt gebruikt voor het afdekken van renterisico, zal ABN AMRO uw derivaat meenemen in de herbeoordeling en toetsen aan het Herstelkader.

 

Ik had geen 'lopend' rentederivaat (gedurende enige periode) tussen 1 april 2011 en 1 april 2014. Kan ik dan toch een herbeoordeling aanvragen?

Ja, dat kan als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Dan kunt u zich aanmelden voor herbeoordeling aan de hand van het Herstelkader. Nadat u zich hiervoor heeft aangemeld, zullen wij toetsen of u inderdaad in aanmerking komt voor herbeoordeling. U kunt zich aanmelden door te e-mailen naar de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

 

Hoe zit het met de coulanceregeling uit het Herstelkader?

Als u een mkb-klant bent en u had een lopend rentederivaat in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, dan wordt uw dossier herbeoordeeld conform het Herstelkader. Uit deze herbeoordeling zal blijken of u in aanmerking komt voor de coulanceregeling. Deze regeling verschilt per klant en is onder andere afhankelijk van de omvang en de looptijd van het afgesloten rentederivaat. In de komende periode informeren we u over de vervolgstappen in de herbeoordeling. Heeft u in de tussentijd vragen? Neemt u dan contact op met uw relatiemanager of met onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

Veelgestelde vragen over de herbeoordeling

 • De herbeoordeling is voor MKB-klanten. Wat houdt dat in?

  Het Herstelkader bepaalt op basis van welke criteria u als mkb-klant gezien wordt die in aanmerking komt voor herstel onder het Herstelkader. Elke klant met een of meerdere rentederivaten in de periode van 1 april 2011 en 1 april 2014 zal op basis van deze criteria getoetst worden. Wij verwijzen u voor het Herstelkader en de daarin opgenomen criteria naar de website van de Commissie waar u het Herstelkader kunt vinden.

 • Is het eerdere herbeoordelingstraject al afgerond?

  De uitkomsten van de eerdere herbeoordeling zijn inmiddels besproken met vrijwel alle betrokken klanten en er is in bepaalde gevallen een oplossing aangeboden. Wij zullen echter alle reeds herbeoordeelde derivaten opnieuw beoordelen aan de hand van het Herstelkader. Het Herstelkader bepaalt ook hoe er met eerdere vergoedingen n.a.v. de vorige herbeoordeling dient te worden omgegaan.

 • Waar kan ik het Herstelkader vinden?

  U kunt het Herstelkader vinden op de website van de Onafhankelijke Derivatencommissie.

 • Ik heb een vraag of klacht over het Herstelkader, waar kan ik deze kwijt?

  Vragen of klachten over (de interpretatie van) het Herstelkader kunt u kwijt bij de Onafhankelijke Derivatencommissie als opstellers van het Herstelkader.

 • Ik heb een klacht ingediend over mijn rentederivaten. Moet ik iets doen?

  Als u een lopend rentederivaat had in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 en u heeft hierover een klacht ingediend, dan behandelt ABN AMRO uw klacht niet verder, in afwachting van de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader. Dit geldt ook als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Zodra de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader is afgerond, wordt u geïnformeerd over de uitkomst daarvan.

  Als uw klacht over een rentederivaat gaat, dat niet voldoet aan de hierboven genoemde criteria, wordt uw klacht volgens het standaard klachtenproces behandeld. Ook dan hoeft u geen actie te ondernemen.

 • Ik wil een klacht indienen over mijn rentederivaat. Hoe doe ik dat?

  U kunt uw klacht schriftelijk aan uw relatiemanager sturen. Uw relatiemanager zorgt dat wij uw klacht behandelen. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u een klacht indienen bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Als u een lopend rentederivaat had in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, adviseren wij u te wachten op de uitkomst van de herbeoordeling volgens het Herstelkader.

Heeft u nog vragen? Bel onze servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

020 - 343 40 00

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube