Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Wat is een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening is een lening die wordt achtergesteld bij leningen van andere crediteuren, zoals leningen van de bank.

 

Een achterstelling kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van wat er in de contractuele voorwaarden is afgesproken. Over het algemeen houdt de achterstelling in dat de achtergestelde lening pas mag worden terugbetaald nadat de andere schuldeiser(s) betaald zijn.

Een achtergestelde lening is – vaak in combinatie met bancaire financiering – vooral interessant als uw onderneming snel groeit, als u wil uitbreiden en/of een overname wil doen. Dit komt doordat banken beter in staat zijn een lening voor dergelijke doeleinden te verstrekken als er ook andere financiers geld willen lenen. De bank zal eisen dat een lening van een andere crediteur (zoals een aandeelhouder of investeerder) wordt achtergesteld bij de lening van de bank. De afspraken over de achterstelling worden in een driepartijenovereenkomst vastgelegd, tussen de bank, de verstrekker van de achtergestelde lening en de onderneming die de leningen krijgt.

Hoger rentepercentage

Net als de bank loopt ook de verstrekker van de achtergestelde lening het risico dat hij (een deel van) het verstrekte krediet niet krijgt terugbetaald. Door de achterstelling loopt de verstrekker van de achtergestelde lening echter een groter risico dan de bank dat hij zijn geld niet terugkrijgt. Om dit te compenseren, geldt voor de achtergestelde lening doorgaans een hoger rentepercentage.

Voordeel voor de onderneming

De achtergestelde lening kan onder bepaalde voorwaarden bij het eigen vermogen van de onderneming worden opgeteld. In zulke gevallen wordt deze lening bij de berekening van de solvabiliteit meegenomen, wat de financierbaarheid van uw onderneming vergroot. De financiële buffer van uw onderneming is immers groter en dat kan ervoor zorgen dat het voor een bank en voor investeerders aantrekkelijk is om een lening te verstrekken.

Heeft u advies gekregen en is het gewenst om het eigen vermogen van de onderneming te versterken? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een achtergestelde lening afsluiten. Het is daarbij goed om van tevoren rekening te houden met een aantal zaken.

Een achtergestelde lening is een lening (van bijvoorbeeld een aandeelhouder of investeerder) die is achtergesteld bij een of meer andere leningen, zoals bij een lening van de bank. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de verstrekker van de achtergestelde lening en de bank over wat de achterstelling precies inhoudt. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een driepartijenovereenkomst. Door zulke afspraken vast te leggen, kunnen er geen misverstanden ontstaan over uw rechten en verplichtingen tegenover de bank en de verstrekker van de achtergestelde lening en tussen bank en de verstrekker van de achtergestelde lening onderling.

De bank kan u adviseren wanneer het gewenst is om uw financieringsbehoefte (deels) in te vullen met een achtergestelde lening. Zij kan u ook de weg wijzen naar alternatieve financiers. Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op

Als u aan het roer staat van een snel groeiende onderneming, een nieuw bedrijf wilt oprichten of voor een overname staat, ontbreekt het meestal niet aan ambities. Waar het vaak wél aan ontbreekt, zijn de financiële middelen om deze ambities waar te maken. Een achtergestelde lening kan dan uitkomst bieden.

De achtergestelde lening stelt bedrijven in staat hun financiering compleet te maken. Zo is deze financieringsvorm erg geschikt voor familiebedrijven. Bijvoorbeeld als één van de kinderen het bedrijf wil overnemen, maar onvoldoende vermogen heeft. Dan kan de ouder het bedrijf formeel verkopen, maar dit bedrag als achtergestelde lening weer terug lenen. Dan vervult de achtergestelde lening de rol van eigen vermogen.

Ook snel groeiende ondernemingen maken gebruik van deze financieringsmethode. Zij komen minder snel in aanmerking voor een bancair krediet, omdat sprake is van een hoger risico. De bank verstrekt echter eerder een lening als er een financiële buffer is in de vorm van eigen vermogen. Hiermee verbetert de solvabiliteit van het bedrijf. Eigen inbreng geeft ook het vertrouwen dat de ondernemer bereid is zelf een deel van het risico te dragen. De bank spreekt met de ondernemer af wanneer de achtergestelde lening wordt terugbetaald. Soms gaat dit gelijk op met een bancaire lening, soms komen de andere schuldeisers pas na een aantal jaar aan de beurt.

Gestapeld financieren

In de mkb-markt wordt de achtergestelde lening steeds vaker ingezet. Het biedt bedrijven een extra mogelijkheid om hun ambities te realiseren en hun financiering compleet te maken. Soms als onderdeel van gestapelde financiering: met een deel eigen vermogen, een deel crowdfunding en informal investors. Nu de economie aantrekt, groeit het aantal snelgroeiende bedrijven en start-ups. Deze bedrijven hebben behoefte aan financiering, maar beschikken niet altijd over financiële middelen. En hoe meer de economie herstelt, hoe groter het rendement dat kan worden gerealiseerd. Hierdoor zijn meer partijen bereid om te investeren door risicokapitaal te verstrekken.

Een goede ontwikkeling, want hiermee komt totaalfinanciering binnen handbereik. Bovendien wordt het risico over verschillende geldverstrekkers verspreid. Hierdoor zal ook de bereidheid van banken om een krediet te verstrekken, toenemen. Ondernemers kiezen liever een achtergestelde lening dan dat zij aandelen verkopen. Zij blijven graag baas in eigen bedrijf. Als u een achtergestelde lening afsluit, houdt u als volledig aandeelhouder alle touwtjes in handen. Maar u moet er wel voor zorgen dat u uw verplichtingen nakomt.

Wat kan een mkb-ondernemer doen om geldverstrekkers over de streep te halen? Allereerst geldt dat uw bedrijfsplan deze investeerders moet overtuigen. Zij lopen namelijk een groter risico. Ook moet u duidelijk maken wat uw ambities zijn en uw visie onderbouwen met realistische prognoses. Verder is het van belang om heldere afspraken te maken over de periode waarin u de lening gaat aflossen en te onderbouwen hoe de omzet zich in de komende jaren gaat ontwikkelen.

Kortom: laat zien hoe het zal gaan als het mooi weer is, maar óók als de weg is opgebroken. U moet eerlijk zijn over de risico’s en begrijpen dat een geldverstrekker ook tijdens de rit inzicht wil hebben in de prestaties van het bedrijf. Want hoe gezonder het bedrijf, hoe hoger het rendement.

Bij veel overnametransacties is het noodzakelijk dat ook de verkoper een bijdrage levert aan het rond krijgen van de financiering. Via een zogenoemde 'vendor loan' kan de verkoper een deel van de verkoopprijs als achtergestelde lening in het bedrijf laten zitten.

In het ideale geval wordt bij een bedrijfsoverdracht de overeengekomen verkoopprijs in één keer in contanten afgerekend. Maar dit komt in de praktijk zelden voor. Veel kopers – met name bij Management Buy-In- en Management Buy-Out-transacties – hebben te weinig eigen vermogen om de financiering rond te krijgen.

Een voorbeeld van het Brookz-platform: de vraagprijs van een bedrijf was twee miljoen euro. De koper kwam met eigen geld, bancaire financiering en een informal investor niet verder dan anderhalf miljoen euro. Omdat de verkoper toch graag zijn bedrijf wilde verkopen, spraken beide partijen een lagere overnameprijs af van 1,8 miljoen euro. Hierbij verstrekte de verkoper een achtergestelde lening van drie ton. Een win-winsituatie: de verkoper ontving een mooie prijs, terwijl door de aanvullende vendor loan het financieringsprobleem voor de koper was opgelost.

Sterk signaal

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van een faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld. Dat betekent dat de schuldeiser achter de andere schuldeisers komt, zoals de bank en overige crediteuren. Als compensatie voor dat risico wordt meestal een hogere rente bedongen.

Voor de koper is een voordeel dat hij ondanks het uitstel van betaling meteen eigenaar kan worden van een aanzienlijk percentage van de aandelen. De vendor loan is ook een sterk signaal naar de bank en andere financiers: de verkoper geeft aan te geloven in het succes van de overname en de terugbetaling van zijn lening. Vanuit de invalshoek van de verkoper is zo’n constructie een waardevol instrument om de transactie door te laten gaan. Hij maximaliseert de overnameprijs door bovenop de normale rente een extra opslag te bedingen. Tegelijkertijd loopt de verkoper het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald door faillissement of andere omstandigheden.

Heldere afspraken

Financiering door een achtergestelde lening van de verkoper is bijna onvermijdelijk bij het rond krijgen van een overnametransactie. Hierbij is het cruciaal dat er heldere afspraken zijn over rente, aflossing en overdracht van zeggenschap. Bijvoorbeeld dat de achtergestelde lening alleen wordt afgelost als de solvabiliteit op een bepaald niveau ligt. Of dat de totale uitgaven aan aflossing en rente niet boven een specifiek percentage van de vrije geldstromen uitkomen. Meestal wordt op een achtergestelde lening wel direct rente betaald, maar wordt pas afgelost na een aantal jaar óf als de banklening geheel is afgelost.

Businesscheck

Omdat de verkoper een reëel risico loopt over het uitgeleende bedrag is het ook belangrijk dat hij goed onderzoek doet naar de staat van dienst en de onderbouwing van het businessplan van de koper. Want net als bij andere financiers gaat het ook bij de verkoper om de vraag: 'Is deze ondernemer in staat het geleende bedrag terug te betalen?'