Markets in Financial Instruments Directive II

Op grond van MiFID II moet ABN AMRO informatie aan klanten verstrekken. Deze informatie (en updates daarvan) zijn beschikbaar via deze pagina.

 

Wat is MiFID II?

De Richtlijn Markten in Financiële Instrumenten II ("MiFID II") en de Verordening Markten in Financiële Instrumenten ("MiFIR") vormen het Europese toezicht- en regelgevingskader voor de vereisten die van toepassing zijn op beleggingsondernemingen, gereglementeerde markten, aanbieders van datarapporteringsdiensten en ondernemingen uit derde landen die beleggingsdiensten of –activiteiten aanbieden. MiFID II en MiFIR, samen vaak aangeduid als alleen MiFID II, zijn op 3 januari 2018 in werking getreden en zijn van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (dat wil zeggen de Europese Economische Ruimte of de EER).

MiFID II en MiFIR beogen het toezicht- en regelgevingskader voor financiële markten te versterken (ook wanneer de handel op dergelijke markten onderhands (over-the-counter of OTC)) plaatsvindt, teneinde een grotere transparantie te bewerkstelligen, beleggers beter te beschermen, het vertrouwen te bevorderen, niet-gereglementeerde terreinen aan te pakken en ervoor te zorgen dat toezichthouders over de nodige bevoegdheden beschikken om hun taken te vervullen.

Hiertoe introduceert MiFID II (onder andere) regels over algoritmische handel en hoogfrequente algoritmische (HFT) handel, regels over het toezicht op financiële markten inclusief markten voor grondstoffenderivaten, en verbetert het regels in relatie tot de bescherming van beleggers en gedragsregels. MiFIR bevat(onder andere) regels voor de openbaarmaking van gegevens over handelsactiviteiten aan het publiek, openbaarmaking van transactiegegevens aan bevoegde autoriteiten en verplichte handel in bepaalde derivaten op handelsplatformen.

ABN AMRO Systematische Internalisatie

Geldig vanaf 18 oktober 2021

ABN AMRO heeft een wijziging gemaakt ten aanzien van haar Systematische Internalisatie ('SI') status met ingang van 18 oktober 2021 onder de MIC-code "ABNA". In de tabel hieronder is een overzicht van de betreffende producten en de startdatum opgenomen.

Product Startdatum MiFID II
Asset Class
MiFID II
Sub Asset Class
Bonds 01-12-2018 BONDS All
FX Derivates 09-07-2021 DERV NDF/DF/NDS/DS
Interest Rate Derivatives 22-11-2021 INTR FSCS/FFSI/FFSC/ONIS/CCS

Openbaarmaking vóór de handel

ABN AMRO is als SI verplicht om de door haar verstrekte vaste quotes openbaar te maken door middel van een goedgekeurde publicatieregeling (aangeduid als 'APA').

Openbaarmaking na de handel

Een belangrijk voordeel van de SI status van ABN AMRO is dat klanten die zelf beleggingsonderneming zijn, tegemoet worden gekomen met betrekking tot hun openbaarmakingsverplichtingen ná de handel (tenzij deze klanten zelf SI zijn).

SI commercieel beleid

De SI-activiteiten van ABN AMRO zijn onderwerpen aan een commercieel beleid. Download de actuele versie.

Informatie en Openbaarmaking

Informatie over ABN AMRO

De volledige naam van ons bedrijf is ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). ABN AMRO heeft een vergunning van en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Europese Centrale Bank. ABN AMRO staat ook onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten. ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland en de website is www.abnamro.nl. ABN AMRO is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34334259. ABN AMRO is lid van verschillende beurzen en clearing huizen, informatie hierover is op aanvraag verkrijgbaar op bovenstaand adres.

De Legal Entity Identifier (LEI) van ABN AMRO is: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11

Informatie bestemd voor klanten die geclassificeerd zijn als Professionele Belegger of In Aanmerking Komende Tegenpartij

Meer weten?

Lees ook eens: