Markets in Financial Instruments Directive II

Op grond van MiFID II moet ABN AMRO informatie aan klanten verstrekken. Deze informatie (en updates daarvan) zijn beschikbaar via deze pagina.

 

Wat is MiFID II?

De Richtlijn Markten in Financiële Instrumenten II ("MiFID II") en de Verordening Markten in Financiële Instrumenten ("MiFIR") vormen het Europese toezicht- en regelgevingskader voor de vereisten die van toepassing zijn op beleggingsondernemingen, gereglementeerde markten, aanbieders van datarapporteringsdiensten en ondernemingen uit derde landen die beleggingsdiensten of –activiteiten aanbieden. MiFID II en MiFIR, samen vaak aangeduid als alleen MiFID II, zijn op 3 januari 2018 in werking getreden en zijn van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (dat wil zeggen de Europese Economische Ruimte of de EER).

MiFID II en MiFIR beogen het toezicht- en regelgevingskader voor financiële markten te versterken (ook wanneer de handel op dergelijke markten onderhands (over-the-counter of OTC)) plaatsvindt, teneinde een grotere transparantie te bewerkstelligen, beleggers beter te beschermen, het vertrouwen te bevorderen, niet-gereglementeerde terreinen aan te pakken en ervoor te zorgen dat toezichthouders over de nodige bevoegdheden beschikken om hun taken te vervullen.

Hiertoe introduceert MiFID II (onder andere) regels over algoritmische handel en hoogfrequente algoritmische (HFT) handel, regels over het toezicht op financiële markten inclusief markten voor grondstoffenderivaten, en verbetert het regels in relatie tot de bescherming van beleggers en gedragsregels. MiFIR bevat(onder andere) regels voor de openbaarmaking van gegevens over handelsactiviteiten aan het publiek, openbaarmaking van transactiegegevens aan bevoegde autoriteiten en verplichte handel in bepaalde derivaten op handelsplatformen.

Informatie en Openbaarmaking

Informatie over ABN AMRO

De volledige naam van ons bedrijf is ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). ABN AMRO heeft een vergunning van en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Europese Centrale Bank. ABN AMRO staat ook onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten. ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland en de website is www.abnamro.nl. ABN AMRO is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34334259. ABN AMRO is lid van verschillende beurzen en clearing huizen, informatie hierover is op aanvraag verkrijgbaar op bovenstaand adres.

De Legal Entity Identifier (LEI) van ABN AMRO is: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11

Informatie bestemd voor klanten die geclassificeerd zijn als Professionele Belegger of In Aanmerking Komende Tegenpartij

De brochure Investment Services Information (pdf, 201kB) (alleen beschikbaar in het Engels) bevat de volgende onderdelen:

 • ABN AMRO Terms of Business for Professional Clients and Eligible Counterparties
 • ABN AMRO Global Markets Order Execution Policy Professional Clients
 • Conflict of Interest Policy

Informatie bestemd voor klanten die geclassificeerd zijn als Niet-Professionele Belegger

De brochure Informatie Treasurydienstverlening ABN AMRO (pdf, 271kB) bevat de volgende onderdelen:

 • Algemene Bepalingen Derivatentransacties ABN AMRO
 • Voorwaarden Treasurydienstverlening ABN AMRO
 • Informatieblad Treasurydienstverlening ABN AMRO
 • Veel gebruikte begrippen bij de Treasurydienstverlening ABN AMRO Informatie over het Orderuitvoeringsbeleid
 • Treasurydienstverlening ABN AMRO Samenvatting van het beleid van ABN AMRO ten aanzien van belangenconflicten

Informatie over de uitvoering van klantorders
Bij het uitvoeren van klantorders moeten beleggingsondernemingen het best mogelijke resultaat halen voor hun klanten, bijvoorbeeld door het behalen van de beste prijs en de laagste kosten. Dit wordt de best execution-verplichting genoemd. Ook voor ons geldt deze verplichting.

Informatie over kosten en lasten Niet-Professionele Belegger, Professionele Belegger of In Aanmerking Komende Tegenpartij

De brochure Investment Services Information (pdf, 201kB) (alleen beschikbaar in het Engels) bevat de volgende onderdelen:

 • ABN AMRO Terms of Business for Professional Clients and Eligible Counterparties
 • ABN AMRO Global Markets Order Execution Policy Professional Clients
 • Conflict of Interest Policy

De brochure ex-ante cost disclosure (pdf, 89kB) (Engels) bevat de kosteninformatie voor klanten die zijn geclassificeerd onder Mifid II als niet-professionele klanten, professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen.

ABN AMRO Systematische Interne Afhandeling

Geldig vanaf 1 december 2018 

ABN AMRO heeft ervoor gekozen om onder de regeling voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling (SI) te vallen met betrekking tot obligaties die worden verhandeld op een handelsplatform. ABN AMRO is een SI met ingang van 1 december 2018 onder de MIC-code "ABNA". Een belangrijk voordeel van de SI status van ABN AMRO is dat klanten die zelf beleggingsonderneming worden tegemoet gekomen met betrekking hun openbaarmakingsverplichtingen ná de handel (tenzij deze klanten zelf ook SI zijn). 
 
ABN AMRO is een SI voor alle obligaties die worden verhandeld op een handelsplatform, meer specifiek: 
 

Type obligaties

 • Staatsobligaties 
 • Andere overheidsobligaties
 • Converteerbare obligaties 
 • Gedekte obligaties 
 • Bedrijfsobligaties 
 • Overige obligaties

Openbaarmaking vóór de handel

ABN AMRO SI is verplicht om de door haar verstrekte vaste quotes openbaar te maken door middel van een ‘goedgekeurde publicatieregeling’ (meestal aangeduid als ‘APA’). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Bloomberg APA. Via onze ABNX pagina op Bloomberg en/of een ‘point-to-point’ FIX 5.0 sessie kan toegang worden verkregen tot de betreffende data.
 

SI commercieel beleid

De SI-activiteiten van ABN AMRO zijn onderwerpen aan een commercieel beleid. De actuele versie is hier te vinden (pdf, 75kB).

Meer weten?

Lees ook eens: