Europese Markt Infrastructuur Verordening (EMIR)

Wat is EMIR?

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) is een Europese verordening die geldt voor alle (rechts)personen met een zakelijke activiteit, die in de EU derivatentransacties aangaan of zijn aangegaan.

EMIR bevat regels voor Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties, maar ook voor beursgenoteerde derivatentransacties (Exchange Traded Derivatives: ETD's). Door deze regels beoogt de Europese wetgever de handel in OTC derivatentransacties transparanter en veiliger te maken. De EMIR-regels zijn vanaf 2012 gefaseerd ingevoerd.

 

Waarom EMIR?

Na de financiële crisis van 2008 zijn de leden van de G20 een aantal maatregelen overeengekomen. Dit is gebeurd om de kans op herhaling van een financiële crisis zo veel mogelijk te beperken. De G20-leden hebben afgesproken om nieuwe regelgeving op te stellen voor derivatentransacties, in nationaal en internationaal verband. Het doel is de veiligheid en de transparantie van de financiële markten te verbeteren. Een aantal G20-afspraken die voor de EU gelden, is vastgelegd in EMIR.

EMIR Refit: wat zijn de belangrijkste regels?

Na de inwerkingtreding van EMIR Refit op 17 juni 2019, zijn er een aantal EMIR-regels herzien om de handel in OTC en ETD derivatentransacties meer transparant en veilig te maken.

Tegenpartijclassificatie
Iedere tegenpartij wordt geclassificeerd als een van de volgende categorieën:

  • FC’s+: financiële tegenpartijen, zoals banken, die boven de clearingdrempel handelen;
  • FC’s-: financiële tegenpartij die onder de clearingdrempel handelen;
  • NFC’s+: niet-financiële tegenpartijen die boven de clearingdrempel handelen; en
  • NFC’s-: niet-financiële tegenpartijen die onder de clearingdrempel handelen.

De belangrijkste regels die uit EMIR volgen zijn de: risicobeperkende verplichtingen, de centrale clearingverplichting voor de FC’s+ en de NFC’s+, de rapportageverplichting en het beschikken over een geldige LEI gedurende de gehele looptijd van het derivatencontract. Hieronder zullen een aantal van deze verplichtingen worden uitgewerkt.

Definitie van financiële tegenpartij De definitie van financiële tegenpartijen is uitgebreid met aanvullende categorieën waarvan wordt aangenomen dat ze een systeemrisico vormen voor het financiële systeem. Dit zijn de (i) Alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) ongeacht de locatie van hun beheerder (AIFM); en de (ii) Centrale Effectenbewaarinstellingen (CSD's). 

Vrijstelling van de clearingverplichting
Met EMIR Refit is de reikwijdte van de clearingverplichting gewijzigd. Net zoals bij niet-financiële tegenpartijen zijn financiële tegenpartijen met OTC-derivatenposities die de clearingdrempels niet overschrijden, vrijgesteld van de clearingverplichting. Indien de financiële tegenpartij, maar ook de niet-financiële tegenpartij, een van de clearingdrempels overschrijdt of deze berekening niet wordt uitgevoerd, moeten zij haar bevoegde autoriteit en de ESMA (European Securities and Markets Authority) op de hoogte stellen.

Financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn altijd onderworpen aan de clearingverplichting.

Clearingdrempels
Elke twaalf maanden kan een financiële tegenpartij die posities in OTC-derivatencontracten inneemt, haar geaggregeerde gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande twaalf maanden berekenen. Bij het berekenen van de posities neemt de financiële tegenpartij alle OTC-derivatencontracten mee die zijn gesloten door die financiële tegenpartij of door andere entiteiten binnen de groep waartoe die financiële tegenpartij behoort. De gemiddelde posities moet worden vergeleken met de onderstaande drempelwaarden.

Derivatenklasse Drempelwaarde (in bruto nominale waarde)
Kredietderivaten € 1 miljard
Aandelenderivaten € 1 miljard
Rentederivaten € 3 miljard
Valutaderivaten € 3 miljard
Grondstoffenderivaten en overige derivaten € 3 miljard

Voor welke producten geldt EMIR?

EMIR heeft gevolgen voor verschillende OTC-derivaten en beursgenoteerde derivaten (ETD's), waaronder: 

  • Aandelenderivaten 
  • Rentederivaten 
  • Valutaderivaten (uitgezonderd FX spot-producten) 
  • Grondstoffenderivaten (uitgezonderd energy spot-producten)

Vragen?

Mocht u meer informatie willen over welke classificatie en eventuele wijzigingen van toepassing zijn op u? Neem dan vooral contact op met onze FX-specialisten. Wij raden u aan om door een derde partij advies in te winnen over de verplichtingen onder EMIR, die mogelijk op u van toepassing zijn. Wij verwijzen u graag naar de EMIR verordening en de EMIR Refit verordening voor de concrete EMIR-regels.