EMIR's centrale clearingverplichting

EMIR stelt regels voor het centraal afwikkelen van bepaalde OTC-derivatentransacties door een centrale tegenpartij (Central Counterparty: CCP). De CCP wordt in een derivatentransactie de tegenpartij van zowel de koper als de verkoper.

Het centraal afwikkelen van bepaalde OTC-derivatencontracten is bedoeld om de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen. De tussenkomst van de CCP moet voorkomen dat het faillissement van een marktdeelnemer het faillissement van een andere partij veroorzaakt. De CCP neemt namelijk het tegenpartij-risico dat partijen op elkaar lopen weg. Op die manier wordt een domino-effect voorkomen.

 
  LEI's & clearingcategorieën van ABN AMRO
  LEI  Clearingcategorie  
 ABN AMRO Bank N.V. BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 2
 ABN AMRO Clearing Bank N.V. G8ZTNESVNKW4NN761W05 1

Veelgestelde vragen over centrale clearingverplichting

De centrale clearingverplichting geldt niet voor alle klassen OTC-derivaten. Onder de centrale clearingverplichting vallen de meest gangbare forward rate agreements en interest rate swaps, overnight index swaps, en in de nabije toekomst ook sommige index-based credit default swaps. De ESMA (European Securities and Markets Authority) bepaalt welke klassen derivaten centraal afgewikkeld moeten worden.

De centrale clearingverplichting geldt voor FC's en NFC's+. Voor NFC's geldt de centrale clearingverplichting dus niet. De centrale clearingverplichting geldt ook voor partijen die niet in de EER gevestigd zijn, indien zij centraal zouden moeten clearen als ze wel in de EER gevestigd zouden zijn.

EMIR maakt niet alleen onderscheid tussen FC's, NFC's en NFC's+. De FC's en NFC's+ worden voor de centrale clearingverplichting nog verder onderverdeeld in Categorie 1 tot en met 4. Bekijk hoe de partijen zijn ingedeeld.

EMIR - onderverdeling partijen
Categorie 1 Clearing Members (waaronder ABN AMRO Clearing Bank N.V.)
Categorie 2 FC's die op groepsniveau een gemiddeld volume van tenminste € 8 miljard aan niet centraal geclearde derivaten hebben (waaronder ABN AMRO N.V.
Categorie 3 Overige FC's
Categorie 4 NFC's+ die niet tot een van de andere categorieën behoren

De clearingdrempel van de portefeuille(s) wordt berekend per klasse derivaat. De volgende clearingdrempels zijn door de Europese toezichthouder ESMA vastgesteld:

Kredietderivaten

€ 1 miljard bruto nominale waarde 

Aandelenderivaten € 1 miljard bruto nominale waarde
Rentederivaten

€ 3 miljard bruto nominale waarde 

Valutaderivaten

€ 3 miljard bruto nominale waarde 

Grondstofderivaten € 3 miljard bruto nominale waarde
N.B.: Het gaat om alle derivatentransacties die uw onderneming als NFC heeft afgesloten. Dat wil zeggen niet alleen de derivatencontracten die u met ABN AMRO afgesloten heeft, maar ook transacties die u met andere partijen bent aangegaan.

Met de volgende formule berekent u of de portefeuille van uw onderneming boven een van de clearingdrempels uitkomt:

Nominale waarde van de uitstaande derivatenportefeuille (per klasse derivaat) -/- nominale waarde van de derivatencontracten gebruikt voor hedging (in dezelfde klasse)

De uitkomst moet u vervolgens vergelijken met de betreffende clearingdrempel.

De centrale clearingverplichting wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat voor de verschillende categorieën partijen verschillende ingangsdata gelden.

Daarnaast geldt voor Categorie 1- en Categorie 2-partijen een zogenoemde frontloading-periode. Kort gezegd betekent dit dat de centrale clearingverplichting ook al geldt voor bepaalde transacties die gedurende zo'n frontloading-periode zijn afgesloten. Dit hangt af van het soort derivaat en de looptijd van het derivatencontract.

Bekijk de verschillende ingangsdata.

Vanaf wanneer geldt de centrale clearingverplichting?
Partij Start frontloading periode  Clearingverplichting van kracht
Categorie 1 21 februari 2016 21 juni 2016 
Categorie 2 21 mei 2016 21 december 2016
Categorie 3 niet van toepassing 21 juni 2017 
Categorie 4 niet van toepassing 21 december 2018 


Let op: partijen hoeven een transactie pas centraal te clearen als de verplichting voor beide partijen is
ingegaan. Als bijvoorbeeld in april 2016 een transactie wordt aangegaan tussen twee Categorie 1-
partijen, dan moeten partijen die transactie wel centraal clearen. Wordt de transactie in april 2016
echter aangegaan tussen een Categorie 1-partij en een Categorie 2-partij, dan is dat niet het geval,
omdat de verplichting voor Categorie 2 nog niet geldt.

ABN AMRO stuurt de ISDA/FIA Europe Cleared Derivatives Execution Agreement naar haar tegenpartijen die als FC of NFC+ worden aangemerkt. In deze overeenkomst worden allerlei afspraken rondom de centrale clearing vastgelegd, bijvoorbeeld wat de procedure is indien een transactie die verplicht gecleard moet worden niet gecleard kán worden, om wat voor reden dan ook.