Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Uitleg provisie

De prijs voor een krediet bestaat uit twee onderdelen: de rente en de provisie bekijk hier welke soorten provisie er zijn.

 

Eenmalige provisies en doorlopende provisies

Het tweede onderdeel van de financieringslasten is de provisie. We gebruiken voor provisie ook wel de Engelse term 'fee'. De twee belangrijkste varianten die we momenteel onderscheiden zijn de éénmalige provisie en de doorlopende provisie. Welke provisie we berekenen is afhankelijk van het type product.

Provisies zijn ontstaan om kosten in rekening te brengen die niet direct samenhangen met de hoogte van het opgenomen gedeelte van het krediet. We berekenen provisies dan ook meestal als een vast bedrag. Of als een percentage van limiet, het niet gebruikte gedeelte van de limiet of een ander kenmerk.

Wat zijn de belangrijkste provisies?

Een voorbeeld van een éénmalige provisie is de afsluitprovisie. Deze is onder andere gebaseerd op de kosten voor het advies, de beoordeling en de acceptatie van het krediet. Er bestaan ook andere éénmalige provisies.

Kredietprovisie betaalt u voor het opnemen van het krediet. Het provisiebedrag is vast of variabel. Bij een variabele provisie is de hoogte afhankelijk van het opgenomen saldo in de betreffende periode.

Limietprovisie betaalt u voor de hoogte van uw limiet op het betreffende krediet. De hoogte van de limiet bepaalt dus de hoogte van het provisiebedrag gedurende die periode.

Limietoverschrijdingsprovisie betaalt u als u uw limiet zou overschrijden. De provisie kan een vast bedrag zijn, maar kan ook afhankelijk zijn van uw saldo of de mate waarin u de limiet overschrijdt.

Bereidstellingsprovisie betaalt u over het niet-opgenomen gedeelte van de limiet, waarover u wel ieder gewenst moment kunt beschikken. Deze vorm van provisie komt tegenwoordig vaker voor, door onder meer Basel 3 regelgeving. Banken moeten door dit soort regelgeving meer kapitaal en liquiditeit aanhouden als buffers voor het (nog) niet opgenomen krediet. Het aanhouden van deze buffers zorgt voor extra kapitaal- en liquiditeitskosten.

De rentevergoeding wordt alleen over het gebruikte gedeelte van het krediet berekend. De kosten voor het (nog) niet opgenomen financiering  worden daarom doorberekend in de bereidstellingsprovisie. De hoogte van deze provisie is afhankelijk van de beschikkingsruimte onder de limiet, gedurende een bepaalde periode.

Mogelijk heeft u saldocompensatie afgesproken tussen verschillende rekeningen waaraan uw Rekening Courant Krediet is gekoppeld. Als er creditgeld aanwezig is op deze rekeningen, kunt u meer opnemen voordat de limiet van uw Rekening Courant Krediet bereikt wordt. Bij het goedkeuren van betalingsopdrachten kijkt de bank namelijk, naar de gesaldeerde positie van uw verschillende rekeningen. De maximale bedragen die u kunt opnemen zijn dan hoger. Dit leidt tot extra kapitaals- en liquiditeitskosten voor de bank. Uw beschikkingsruimte neemt ook toe. Hierdoor gaat de te betalen bereidstellingsprovisie omhoog.

 
 

Wijzigingen in provisies

Binnen de voorwaarden die u met de bank overeenkomt, kan de bank de hoogte van provisies gedurende de looptijd wijzigen. De provisies kunnen bijvoorbeeld wijzigen als er iets in de situatie van uw bedrijf of financiering gebeurt, waardoor de kredietwaardigheid wijzigt. Er zijn ook andere factoren die de hoogte van de provisies bepalen. De hoogte van de provisies kan namelijk ook wijzigen als bijvoorbeeld de kosten die de bank moet maken om het krediet aan u te blijven verstrekken wijzigen. Het is belangrijk om te kijken naar de verschillende situaties  waarin de bank de provisies mag aanpassen. Dit kunt u vinden in de voorwaarden van uw kredietovereenkomst.

Hoe berekenen banken provisies?

Bij het berekenen van provisies over een bepaalde periode gebruiken banken meestal dezelfde afspraken als zijn afgesproken voor de berekening van rente. De meest gebruikelijke afspraak is dat een bank voor een maand naar het aantal dagen kijkt dat de maand telt. Voor een jaar gebruikt de bank 360 dagen. Deze rente afspraken zijn gebaseerd  op in de internationale financiële markten gebruikelijke afspraken. Als het in deze markten voor een bepaalde muntsoort gebruikelijk is om met 365 dagen te rekenen, dan gebruiken banken 365 dagen voor de berekening van financieringen in die muntsoort.

Voorbeeld: als een provisie 1% van de limiet bedraagt en het betreft een financiering in euro’s, dan betaalt u over de maand januari: 31 / 360e maal 1% van de limiet. Over april betaalt u 30 / 360e maal 1% van de limiet.