Europa wordt eerste kapitein klimaatschip

Op de valreep introduceerde het kabinet afgelopen week een CO2 minimumheffing voor de 300 meest vervuilende bedrijven. Het beprijzen van CO2 emissie is de belangrijkste maatregel om de klimaatdoelen (49% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990) te behalen.

 

Woensdag spreekt Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen het Europees Parlement toe. Naar verwachting zal ze de nieuwe ambitie voor 55% reductie van de CO2-uitstoot bekend maken. Mogelijk komt er ook een minimumtarief in het ETS en een Europese invoerheffing op CO2.

Met deze Europese stap naar voren is een belangrijk bezwaar tegen een Nederlandse heffing weggenomen. Het bezwaar kwam erop neer dat de Nederlandse taks het vestigingsklimaat zou aantasten en de concurrentiepositie van in Nederland gevestigde bedrijven zou verzwakken.

Nederland was dan ook een van de lidstaten die zich sterk maakte voor een meer ambitieuze EU-doelstelling.

Omdat bij de doorrekeningen van het klimaatakkoord al bleek dat de emissiereductiedoelstelling van 49 procent in 2030 ternauwernood gehaald zou worden, rijst de vraag hoe ver het beleid verwijderd is van een nog ambitieuzere 55% reductiedoelstelling.

Het huidige klimaatakkoord beoogt 55 M ton CO2 (equivalenten) te reduceren tussen 2020 en 2030. Wat de Europese Commissie van ons vraagt is om daarbovenuit nog 13,7 Megaton extra te reduceren. In totaal betekent dit een jaarlijkse reductie van rond de 6.8 Megaton.

Op het eerste oog lijkt deze reductiedoelstelling goed haalbaar. Het ziet er immers naar uit dat we de opzienbarende Urgenda-rechtzaak die de Nederlandse overheid dwingt om al in 2020 25 procent emissiereductie te behalen, ook gaan halen. Maar schijn bedriegt. Het grootste deel van de emissiereductie sinds 2019 is namelijk veroorzaakt door factoren die weinig met beleid te maken hebben. Denk aan een warmere winter, geïmporteerde schone energie uit Denemarken en uiteraard de pandemie.

Het op Prinsjesdag aangekondigde wetsvoorstel voorziet in een Nederlandse CO2-heffing voor de industrie. Het tarief begint bij €30 per ton in 2021 en wordt elk jaar met €10,56 verhoogd. Van deze heffing kan een prikkel uitgaan om sneller te investeren in reductie.

De Europese klimaatkoers kan zorgen voor een snellere verduurzaming van de interne markt. Doordat er binnen Europa een gelijk speelveld blijft wordt het Nederlandse vestigingsklimaat niet of nauwelijks aangetast. Een eventuele invoerheffing kan bedrijven binnen de EU beschermen tegen grijze concurrentie van buitenaf. Bovendien kan een invoerheffing ook voor bedrijven buiten de EU een financiële prikkel zijn om de CO2-uitstoot te reduceren.

Lees ook:

Zo ziet de belastingheffing in box 3 eruit in 2021 | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Nieuwe cijfers voor de belastingheffing in box 3

De regering maakt jaarlijks in september de nieuwe cijfers (bedragen en percentages) voor de belastingheffing over uw vermogen in box 3 voor het komende jaar bekend. Hieronder staan de cijfers voor de belastingheffing in box 3 voor 2021. Deze heffing wordt op 1 januari 2021 bepaald.

Veel bedrijven gaan minder vennootschapsbelasting betalen over 2021 | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Veel bedrijven gaan minder vennootschapsbelasting betalen over 2021

De regering heeft op Prinsjesdag 2020 een pakket met belastingplannen bekendgemaakt. Voor onder andere BV’s is bijvoorbeeld het voorstel om het lage tarief in de vennootschapsbelasting toe te passen op een hogere winst belangrijk.

Kleine verschuivingen met mogelijk grote gevolgen voor woningmarkt | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Kleine verschuivingen met mogelijk grote gevolgen voor woningmarkt

Het kabinet is op Prinsjesdag gekomen met een reeks maatregelen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Het gebrek aan nieuwbouw is immers een van de belangrijkste problemen op het gebied van de volkshuisvesting.