Market Update

Dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt

Wat doen de markten vandaag? Welke ontwikkelingen zien we? De dagelijkse Market Update brengt uw kennis in 3 minuten up-to-date.

De in deze video aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het kopen of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit deze video zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleggen. 

Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in deze video juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in deze video opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. 

ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in deze video wordt aangeboden of het gebruik daarvan. 

ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze video aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie uit deze video te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in deze video wel gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven beleggingsproducten en beleggingsdiensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [“US Persons” in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Deze video of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in deze video besproken beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over deze video of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van deze video en/of het afnemen van de in deze video besproken beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

Heeft u zich aangemeld om de Market Update dagelijks per e-mail te ontvangen? De eerste maandag na inschrijving kunt u dan de eerste e-mail van de Market Update verwachten in uw inbox.

Meld u aan voor de dagelijkse Market Update

Beleggingsstrategie 2019: mee op de groeigolf

Het laatste kwartaal van 2018 eindigde in mineur. Vooralsnog laat 2019 een totaal ander beeld zien. Een fors herstel. Als belegger vraagt u zich misschien af: hoe nu verder? Welke beleggingskansen biedt de tweede helft van 2019? In deze Beleggingsstrategie presenteren wij onze visie.

Bekijk ook de andere video's

Beleggingsstrategie: update 25 september 2019

Aandelenmarkten stegen de afgelopen maand, terwijl er op basis van de macro-economische ontwikkelingen geen duidelijke reden voor was. Deze stijging komt mede doordat de hoop op een deal tussen China en de VS toeneemt. Die kans is aanwezig, maar president Trump heeft eerder aangetoond alles behalve voorspelbaar te zijn. Daarom is ons motto eerst zien, dan geloven en houden we vast aan onze voorzichtige positionering in aandelen.

De handelsoorlog tussen de VS en China: alleen een bedreiging óf liggen er nog kansen?

De handelsoorlog tussen de Amerikaanse president Trump en Chinese president Xi. Het houdt de gemoederen al anderhalf jaar bezig. Wat is de achterliggende oorzaak van dit conflict? Wie zal er aan het langste eind trekken? Gaat dit tot een recessie leiden? En: zijn er in deze onrustige markt alleen bedreigingen of liggen er ook nog kansen? Bouwe bespreekt het met Jan Wirken, vermogensexpert en aandelenanalist bij ABN AMRO.

Is de mens écht verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde?

3 september 2019 - Het aantal klimaatsceptici groeit. Eén derde van de Nederlandse bevolking ontkent inmiddels de rol van de mens binnen klimaatverandering. Maar hoe zit dat nu écht? In hoeverre is de mens hoofdverantwoordelijk voor de opwarming van de aarde? En: in hoeverre kunnen we met duurzame investeringen daadwerkelijk invloed uitoefenen op een omkering? In deze video deelt Judith haar visie en neemt ze u mee in de cijfers.