Naar de navigatie Naar de inhoud

E-mail disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") is van toepassing op de digitale nieuwsbrieven van ABN AMRO Bank N.V., die haar hoofdkantoor heeft op Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), BTW-identificatienummer: NL 8206 46 660 BO1. Copyright 2010 ABN AMRO Bank N.V.

 

Géén advies en géén aanbod

De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies en kan evenmin worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van de informatie in deze nieuwsbrief zijn voor uw eigen rekening en risico.

 

Inhoud van de nieuwsbrief

Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of in deze nieuwsbrief aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie in deze nieuwsbrief kan onderhevig zijn aan wijzigingen. ABN AMRO is niet verplicht om u hierover te informeren

De informatie in deze nieuwsbrief is gericht op het Nederlands publiek en is bedoeld voor gebruik in Nederland. ABN AMRO staat er daarom niet voor in dat de in deze nieuwsbrief  aangeboden informatie bruikbaar is in andere landen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die in deze nieuwsbrief wordt aangeboden of het gebruik daarvan. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ABN AMRO.

Internetsites van derden, producten en diensten
Wanneer ABN AMRO hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat ABN AMRO de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ABN AMRO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ABN AMRO niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze nieuwsbrief  aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie uit deze nieuwsbrief te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie in deze nieuwsbrief  wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

On line communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan ABN AMRO zendt, is niet gegarandeerd. ABN AMRO raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ABN AMRO te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ABN AMRO te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Toepasselijk recht

Op deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigingen

ABN AMRO behoudt zich het recht voor de tekst van deze Disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright 2004 ABN AMRO Bank N.V

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.