Herbeoordeling rentederivaten

U heeft in het verleden een rentederivaat bij ons afgesloten om uw renterisico af te dekken. Wij zijn momenteel bezig met het herbeoordelen van rentederivaten volgens de criteria van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (Herstelkader). In de video hieronder leggen wij onze werkwijze voor de herbeoordeling uit. 

Hoe bent u tot nu toe geïnformeerd?

Wij hebben vrijwel alle klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor de herbeoordeling hierover een brief gestuurd. Heeft u geen brief ontvangen en heeft u rentederivaten waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen voor herbeoordeling? Meld dit dan zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten via herbeoordeling@nl.abnamro.com (zie ook de veelgestelde vragen hieronder).

Vanwege de ruime doorlooptijd hebben alle klanten die daarvoor in aanmerking kwamen een aanbieding voor een voorschot op de te verwachten compensatie ontvangen. Er is in totaal voor EUR 261,8 miljoen aan voorschotten aangeboden. Kwetsbare klanten hebben een voorschot aangeboden gekregen ter hoogte van 100% van de totaal te verwachten compensatie. De overige klanten hebben een voorschot aangeboden gekregen ter hoogte van de te verwachte coulancevergoeding (stap 3 uit het Herstelkader). Ruim 80% van de klanten heeft het aangeboden voorschot geaccepteerd. Er is in totaal EUR 226,2 miljoen aan voorschotten uitbetaald.

Voortgang

Circa 7.500 klanten hebben wij in een brief laten weten dat ze rentederivaten hebben die mogelijk in aanmerking komen voor herbeoordeling. Deze dossiers zijn allemaal onder handen in het herbeoordelingsproces. Zo'n 6.400 klanten hebben inmiddels de uitkomst van de herbeoordeling ontvangen. Bekijk ook de infographic (pdf, 4.5MB).

ABN AMRO streeft ernaar om alle klanten in het eerste kwartaal van 2019 een compensatievoorstel te hebben gestuurd. Om klanten zo snel mogelijk uitsluitsel te geven, hebben we in overleg met AFM en de externe dossierbeoordelaar afgesproken dat de externe dossierbeoordeling achteraf mag plaatsvinden. De klant kan dan eerder het compensatieaanbod ontvangen. Als de klant het aanbod accepteert, wordt het geld overgemaakt. Mocht uit de beoordeling achteraf blijken dat het aanbod hoger had moeten zijn, dan krijgt de klant dit bedrag alsnog. Als blijkt dat het bedrag lager had moeten zijn en er dus eigenlijk teveel is uitgekeerd, dan mag de klant dat houden. Het teveel uitgekeerde bedrag hoeft dan dus niet te worden terugbetaald.

 
Voortgang herbeoordeling en aanbieden compensatie per 30 januari 2019

Totaal aantal klanten in het herbeoordelingsproces*

- waarvan klanten met alleen opt-in**

- waarvan kwetsbaar***

7.507    

68

769

Totaal aantal klanten dat bericht heeft ontvangen dat hun rentederivaten niet in aanmerking komen voor herbeoordeling en compensatie 339

Totaal aantal klanten aan wie een brief is verstuurd met de uitkomst van de herbeoordeling****

- waarvan een aanbod ontvangen

- waarvan niet in aanmerking voor een aanbod

- waarvan kwetsbaar***

6.382

5.874

508

646

Totaalbedrag aangeboden compensatie € 351,5 miljoen
Totaal aantal klanten dat het aanbod heeft geaccepteerd 4.109
Totaalbedrag uitbetaalde compensatie € 132,9 miljoen
* Van enkele rentederivaten zijn wij nog aan het toetsen of ze in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Zodra zeker is dat uw rentederivaat in aanmerking komt, sturen wij u een brief. 
** Zie ook de veelgestelde vraag over 'geen rentederivaat tussen 1 april 2011 en 1 april 2014' onder 'Wel of niet in aanmerking voor het Herstelkader'.
*** Rentederivaten van kwetsbare klanten worden indien mogelijk met voorrang herbeoordeeld.
**** Van 2.627 uitkomsten moet de beoordeling door de externe dossierbeoordelaar nog plaatsvinden. Zie ook hieronder de veelgestelde vraag ’Wat betekent de beoordeling achteraf door de externe dossierbeoordelaar’ onder 'Uitvoering herbeoordeling door ABN AMRO'.

Veelgestelde vragen

Lees onderstaande veelgestelde vragen over herbeoordeling rentederivaten.

Het Herstelkader

Begin 2016 heeft de Minister van Financiën een onafhankelijke Derivatencommissie (hierna: de Commissie) benoemd met als opdracht: het formuleren van een uniform Herstelkader. ABN AMRO heeft op 5 juli 2016 ingestemd met het gepresenteerde Herstelkader en heeft hierover een persbericht gepubliceerd. De Commissie heeft het definitieve Herstelkader op 19 december 2016 gepubliceerd op www.derivatencommissie.nl

U kunt het Herstelkader vinden op de website van de Derivatencommissie. Op de homepage van deze website vindt u ook een digitale brochure met een beknopte toelichting op het Herstelkader.

Uit de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader zal blijken of u in aanmerking komt voor de coulanceregeling. Deze regeling is onder andere afhankelijk van het type rentederivaat en de omvang en de looptijd van het rentederivaat.

Over een uit te keren compensatiebedrag wordt wettelijke rente berekend vanaf het moment dat de te compenseren bedragen zijn ontstaan tot het moment waarop de compensatie aan u wordt uitbetaald. Over een uit te keren coulancevergoeding wordt wettelijke rente berekend vanaf 1 januari 2017. Als u ervoor kiest om een voorschot te ontvangen, dan wordt hiermee rekening gehouden bij de oprenting van het uiteindelijke en definitieve compensatiebedrag. Vanaf het moment van uitbetaling van het voorschot ontvangt u effectief geen wettelijke rente meer over dat bedrag. 

Een rentederivaat kunt u niet jaarlijks kosteloos vervroegd aflossen, zoals bij een vastrentende lening wel kan. Wellicht was u daar niet van op de hoogte. Het Herstelkader biedt daarom de mogelijkheid voor compensatie als u in het verleden vervroegd heeft afgelost. Deze compensatie maakt onderdeel uit van ons aanbod en staat in de brief die u daarover gaat ontvangen. Op grond van het Herstelkader kunt u ook in de toekomst jaarlijks een percentage van de hoofdsom van het rentederivaat kosteloos vervroegd aflossen gedurende de looptijd van het rentederivaat. Aangezien de uitkomst van de herbeoordeling langer op zich heeft laten wachten dan vooraf voorzien, bieden wij – eveneens na acceptatie van de uitkomst – eenmalig een extra aflossingsmogelijkheid aan op de onderliggende financiering en een daarmee samenhangende kosteloze aanpassing van het rentederivaat. Klanten kunnen hierdoor alsnog gebruikmaken van de aflossingsruimte die het Herstelkader biedt, over de periode vanaf 1 januari 2017 tot het moment van acceptatie van het Herstelkader-aanbod.

Wel of niet in aanmerking voor het Herstelkader?

Bent u een mkb-klant en had u een rentederivaat gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014? Dan gaat ABN AMRO na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Ook als u al het eerdere herbeoordelingstraject hebt doorlopen en ook als u daaruit al een oplossing aangeboden hebt gekregen.

Een groot aantal klanten weet al dat we hun rentederivaten gaan herbeoordelen volgens de criteria van het Herstelkader. Zij hebben een brief ontvangen waarin staat welke rentederivaten in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Half februari hebben ook klanten met rentederivaten waarvan nog wordt getoetst of ze wel of niet in aanmerking komen voor deze herbeoordeling een brief ontvangen.

Heeft u geen brief ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor de herbeoordeling? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw relatiemanager of met onze Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten

In het Herstelkader zijn criteria opgenomen op basis waarvan wordt bepaald of u een mkb-klant bent die in aanmerking komt voor herstel onder het Herstelkader. Elke klant, ook als u een particuliere klant bent, met een of meerdere rentederivaten in de periode van 1 april 2011 en 1 april 2014 zal op basis van deze criteria actief getoetst worden. Wij verwijzen u voor het Herstelkader en de daarin opgenomen criteria naar de website van de Commissie waar u het Herstelkader kunt vinden.

Als u, gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, een rentederivaat had dat werd gebruikt voor het afdekken van renterisico, gaat ABN AMRO na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader.

Kan ik dan toch in aanmerking komen voor een herbeoordeling?

Ja, dat kan als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Dan kunt u zich aanmelden voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Dit heet de 'opt-in-regeling'. U vindt deze regeling in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl.

ABN AMRO zal, in afwijking van het Uniform Herstelkader, flexibel omgaan met de termijn voor de ‘opt-in-regeling’. Dat wil zeggen dat als u een aanbieding van ons ontvangt, u de gelegenheid heeft om ook tijdens de acceptatieperiode van dit aanbod opt-in-rentederivaten bij ons aan te leveren, in plaats van tot 30 september 2017. U kunt zich aanmelden tot aan het moment dat u het aanbod heeft geaccepteerd, daarna eindigt de opt-intermijn. 

Heeft u bericht ontvangen dat u niet in aanmerking komt voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader? Ook dan krijgt u de gelegenheid om binnen een redelijke termijn (gelijk aan de acceptatietermijn van een aanbod) gebruik te maken van de 'opt-in-regeling'. Is uw rentederivaat gewisseld vóór 1 april 2011 van ABN AMRO naar een andere bank (novatie) en u heeft pas na 30 september 2017 een aanbod ontvangen van de betreffende bank? Of heeft u andere vragen rondom de opt-in regeling en uw individuele situatie? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten. 

Wanneer u zich aanmeldt voor de opt-in regeling, zullen wij contact met u opnemen om aanvullende documentatie op te vragen. Vervolgens toetsen wij of u inderdaad in aanmerking komt voor herbeoordeling. Daarna wordt u over de uitkomst geïnformeerd. 

Komt het rentederivaat dan in aanmerking voor herbeoordeling bij de andere bank? Kan ik gebruikmaken van de ‘opt-in-regeling’?

Het overgaan van een rentederivaat van de ene naar een andere bank noemen we een ‘novatie’.
 
Als uw ‘genoveerde’ rentederivaat bij ABN AMRO liep gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, gaan wij in elk geval na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. 
 
Let op! Als u het rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 bij de andere bank en het is al vóór 1 april 2011 overgegaan naar ABN AMRO, komt u mogelijk in aanmerking voor de 'opt-in-regeling' bij de andere bank. Deze andere bank moet dan wel deelnemen aan het Herstelkader. Dit zijn naast ABN AMRO: ING, Volksbank (SNS Bank), Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank. 
 
U moet het rentederivaat dan zelf aanmelden bij de andere bank. Meer informatie over de ‘opt-in-regeling’ regeling vindt u in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl.
 
Als het rentederivaat ná 1 april 2011 is overgegaan naar ABN AMRO, zal de andere bank sowieso nagaan of uw rentederivaat in aanmerking komt voor herbeoordeling gedurende de periode dat het bij de andere bank liep.  

Komt het rentederivaat dan in aanmerking voor herbeoordeling bij ABN AMRO? Kan ik gebruikmaken van de ‘opt-in-regeling’?

Het overgaan van een rentederivaat van de ene naar een andere bank noemen we een ‘novatie’. 
 
Als uw rentederivaat bij ABN AMRO liep gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014, gaan wij in elk geval na of uw rentederivaat in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. 
 
Let op! Als u het rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 bij ABN AMRO en het is al vóór 1 april 2011 overgegaan naar de andere bank, maar de oorspronkelijke einddatum was na 1 april 2011, dan ziet ABN AMRO het rentederivaat als ‘Voortijdig Afgewikkeld’ en komt u mogelijk in aanmerking voor de 'opt-in-regeling' bij ABN AMRO. Dan moet u het rentederivaat zelf bij ons aanmelden! Dit kan door te e-mailen naar herbeoordeling@nl.abnamro.com. Ook als u van de andere bank het aanbod pas na 30 september 2017 ontvangt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Meer informatie over de ‘opt-in-regeling’ vindt u in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl. (zie ook de veelgestelde vraag hieronder).
 
Als de andere bank deelneemt aan het Herstelkader, komt het rentederivaat mogelijk in aanmerking voor herbeoordeling bij deze bank voor de periode na de novatie. Naast ABN AMRO nemen ING, Volksbank (SNS Bank), Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank deel aan het Herstelkader. 

De huidige eigenaar van het rentederivatencontract wordt gecompenseerd. Als u het rentederivatencontract heeft overgedragen, dan krijgt de overnemende partij het aanbod tot compensatie, tenzij daar bij de overdracht van het rentederivaat andere afspraken over zijn gemaakt.

Uitvoering herbeoordeling door ABN AMRO

Wij streven ernaar om klanten met rentederivaten die in aanmerking komen voor herbeoordeling in 2018 een brief te sturen met de uitkomst van de herbeoordeling.

Aan klanten die in 2017 geen aanbod hebben ontvangen, hebben wij een voorschot aangeboden als zij daarvoor in aanmerking komen (zie de veelgestelde vragen hieronder).

Dat de herbeoordeling langer duurt dan verwacht heeft onder meer te maken met de hoge complexiteit. Ook na het vaststellen van het Uniform Herstelkader is er nog veel tijd geïnvesteerd in overleg met alle betrokkenen om de toepassing van het Herstelkader mogelijk te maken. Dat heeft tijd gekost. Daarnaast is er geïnvesteerd in het aantrekken en opleiden van extra personeel, zodat met een maximale capaciteit aan de herbeoordeling kan worden gewerkt. Bovendien staat zorgvuldigheid voorop. Daarom zijn er veel controles om te borgen dat de uitkomsten van de herbeoordeling en de daarbij horende aanbiedingen aan de klant goed zijn gemaakt. Dat is zeer van belang maar kent ook een bepaalde doorlooptijd.

We willen klanten zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Daarom hebben we in overleg met AFM en de externe dossierbeoordelaar afgesproken dat de externe dossierbeoordeling achteraf mag plaatsvinden. De klant kan dan eerder het compensatieaanbod ontvangen. Onze bestaande, eigen controles blijven we natuurlijk wel doen voordat we ons aanbod naar de klant sturen. Als de klant het aanbod accepteert, wordt het geld overgemaakt. Mocht uit de beoordeling achteraf blijken dat het aanbod hoger had moeten zijn, dan krijgt de klant dit bedrag alsnog. Als blijkt dat het bedrag lager had moeten zijn en er dus eigenlijk teveel is uitgekeerd, dan mag de klant dat houden. Het teveel uitgekeerde bedrag hoeft dan dus niet te worden terugbetaald.

Als wij niet over uw recente gegevens beschikken - u bent bijvoorbeeld een voormalige klant van ons - dan laten wij u, als gemachtigde die overeenkomsten met de bank rechtsgeldig gaat ondertekenen, eerst identificeren. Ook laten wij uw bankrekeningnummer verifiëren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat wij een eventuele compensatie (of een voorschot op deze compensatie) naar de juiste partij overmaken.

Deze identificatie en verificatie worden in opdracht van de bank uitgevoerd door medewerkers van AMP Groep (partner van ABN AMRO). Zij nemen telefonisch of per e-mail contact met u op om een afspraak te maken, waarbij zij bij u thuis of op locatie langskomen. Meer informatie over de AMP Groep kunt u vinden via www.ampgroep.nl

Een beroep op een verjaringstermijn door ons kan tot gevolg hebben dat uw vordering met betrekking tot een rentederivaat niet meer opeisbaar is. Dat wij het Herstelkader toepassen, verandert hier niets aan.

Als u echter een rentederivaat heeft dat in aanmerking komt voor herbeoordeling, zullen wij geen beroep doen op verjaring als de verjaringstermijn verloopt tijdens de uitvoering van het Herstelkader. De uitvoeringsperiode loopt van 1 maart 2016 tot 12 weken na dagtekening van de aanbodbrief. Dit is de brief waarin wij u, indien van toepassing, compensatie en/of herstel aanbieden volgens de criteria van het Herstelkader. Als de verjaringstermijn verloopt in de uitvoeringsperiode, verlengen wij de verjaringstermijn tot 12 weken na dagtekening van de aanbodbrief.

We kunnen wel een beroep op verjaring doen als het gaat om rentederivaten die worden herbeoordeeld op basis van de ‘opt-in-regeling’ (zie ook de veelgestelde vraag hierboven: ‘ik had geen rentederivaat (gedurende enige periode) tussen 1 april 2011 en 1 april 2014’). In de praktijk zullen wij coulant omgaan met grensgevallen. 

ABN AMRO maakt gebruik van methode 1 voor de berekening van het herstel (conform bijlage paragraaf 3.6.12 van het Herstelkader). Methode 1 gaat uit van één vaste peildatum voor alle klanten. ABN AMRO hanteert hierbij als peildatum 30 december 2016.

Onze primaire taak is het verzorgen van bancaire zaken voor klanten. Het geven van fiscaal advies maakt daar geen deel van uit. Voor fiscaal advies verwijzen wij u naar uw eigen belastingadviseur of accountant.

Wij zullen alle eerder herbeoordeelde rentederivaten opnieuw toetsen volgens de criteria van het Herstelkader. Het Herstelkader bepaalt ook hoe er met eerdere vergoedingen van de vorige herbeoordeling dient te worden omgegaan.

Kosteloos vervroegd aflossen is onderdeel van de compensatie en het herstel (zie ook de vraag 'Wat staat er over kosteloos vervroegd aflossen in het Herstelkader' hierboven). Dit is pas na acceptatie van de uitkomst van de herbeoordeling te realiseren. Maar aangezien de uitkomst van de herbeoordeling langer op zich heeft laten wachten dan vooraf voorzien, bieden wij – eveneens na acceptatie van de uitkomst – eenmalig een extra aflossingsmogelijkheid aan op de onderliggende financiering en een daarmee samenhangende kosteloze aanpassing van het rentederivaat. Klanten kunnen hierdoor alsnog gebruikmaken van de aflossingsruimte die het Herstelkader biedt, over de periode vanaf 1 januari 2017 tot het moment van acceptatie van het Herstelkader-aanbod.

Voorschot op verwachte compensatie

Aan alle klanten die in aanmerking komen voor een voorschot hebben wij een voorschotbrief gestuurd. 

Voorschot voor klanten bij bijzonder beheer
Klanten ondergebracht bij bijzonder beheer, die we in het derde kwartaal van 2017 nog niet konden informeren over de uitkomst van de herbeoordeling, hebben wij in augustus 2017 een voorschot aangeboden. Dat voorschot bedroeg 80 procent van de verwachte coulancevergoeding (stap 3 van het Herstelkader). 

Klanten ondergebracht bij bijzonder beheer, die we in het vierde kwartaal van 2017 nog niet konden informeren over de uitkomst, hebben wij een aanvullend voorschot aangeboden, ter hoogte van een inschatting van de verwachte totale compensatie (resterende stappen 1, 2 en 4 plus de overige 20 procent van stap 3 van het Herstelkader). 

Voorschot voor andere klanten
De klanten die in 2017 geen aanbod hebben ontvangen en niet zijn ondergebracht bij bijzonder beheer, hebben wij een voorschot aangeboden ter hoogte van de verwachte coulancevergoeding (stap 3 van het Herstelkader).

Klanten die geen brief over een voorschot hebben ontvangen, zijn: 
 
  • klanten die niet in aanmerking komen voor het Herstelkader
  • klanten van wie we nog aan toetsen zijn of hun rentederivaten in aanmerking komen
  • klanten die de definitieve uitkomst van de herbeoordeling al hadden ontvangen voordat de voorschotbrieven werden verstuurd
  • klanten die in staat van faillissement verkeren 
  • klanten die in een lopende gerechtelijke of KiFiD-procedure met de bank zijn verwikkeld

Het voorschot wordt gestort op uw bij ABN AMRO bekende bankrekeningnummer. Als u eerder een financiële tegemoetkoming heeft ontvangen in verband met het rentederivaat of de onderliggende lening, wordt deze op het voorschot in mindering gebracht. Als u op het moment van uitbetalen van het voorschot een openstaande en door de bank opgeëiste schuld bij ons heeft en/of als een derde partij beslag heeft gelegd op uw tegoeden bij ABN AMRO, dan wordt het voorschot daarop in mindering gebracht.

Ja, u kunt het voorschot vrijelijk besteden.

Een voordeel van het accepteren van het aangeboden voorschot is dat u snel beschikt over financiële middelen. Een nadeel is dat over het voorschotbedrag geen wettelijke rente meer wordt berekend vanaf het moment dat u het voorschot heeft ontvangen.

In de meeste gevallen zal het voorschot direct overgemaakt worden naar uw rekening-courant. Mocht het voorschot naar een andere rekening zijn overgemaakt, dan kunt u het overboeken naar de rekening-courant met een overstand. Als u op het moment van uitbetalen van het voorschot een openstaande en door de bank opgeëiste schuld bij ons heeft, dan wordt het voorschot daarop in mindering gebracht.

Ja. Als u het voorschot heeft ontvangen, maar het definitieve aanbod niet accepteert, dan moet u het voorschot terugbetalen. Als het definitieve compensatiebedrag lager uitvalt dan het voorschot (dat komt wellicht in enkele gevallen voor), dan moet u het verschil tussen het voorschot en het definitieve compensatiebedrag aan de bank terugbetalen. U ontvangt dan van ons een brief, waarin wij u vragen de teveel ontvangen compensatie binnen zes weken terug te betalen. In aansluiting op onze brief, zullen wij ook nog telefonisch contact met u opnemen.

Nee, dat is niet verplicht. U ontvangt het voorschot alléén als u de brief, waarin wij het voorschot aanbieden, ondertekend aan ons terugstuurt.

Klachten

Als u een lopend rentederivaat had in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 en u heeft hierover een klacht ingediend, dan behandelt ABN AMRO uw klacht niet verder, in afwachting van de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader. Dit geldt ook als u een rentederivaat afsloot na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd. Zodra de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het Herstelkader is afgerond, wordt u geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Als u deze uitkomst accepteert, beschouwen wij uw klacht als afgehandeld.
 
Als uw klacht gaat over een rentederivaat dat niet voldoet aan de hierboven genoemde criteria, wordt uw klacht volgens het standaard klachtenproces behandeld. U hoeft geen actie te ondernemen. Meer over de klachtenprocedure bij ABN AMRO leest u in de brochure 'Alles naar wens' (pdf, 2.4MB).

Als u in aanmerking komt voor de herbeoordeling volgens het Herstelkader (zie de veelgestelde vragen hierboven), dan adviseren wij u te wachten op de uitkomst van deze herbeoordeling.

Komt u niet in aanmerking voor de herbeoordeling? Dan kunt u uw klacht via de gebruikelijke procedure indienen. Meer hierover leest u in de brochure 'Alles naar wens' (pdf, 2.4MB).

Vragen of klachten over (de interpretatie van) het Herstelkader kunt u kwijt bij de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de Servicedesk Herbeoordeling Rentederivaten.
Mail naar herbeoordeling@nl.abnamro.com of bel 020 343 40 00.