Naar de navigatie Naar de inhoud

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (UPEB) voor dga's

DGA en pensioen in eigen beheer

Wet UPEB voor dga's

Sinds 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (UPEB) van kracht. Die bepaalt dat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) vanaf 1 juli 2017 geen pensioen meer mag opbouwen in uw bv. Doet u dat nog wel? Neem dan contact op met bijvoorbeeld uw fiscalist of accountant.

Mogelijkheden reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer (PEB)

Als u als dga al pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd, dan heeft u de volgende mogelijkheden: 

  1. Premievrij voortzetten in de bv
  2. Overdragen aan een verzekeraar (waar verdere opbouw is toegestaan) 
  3. In de periode 2017 - 2019 omzetten in een oudedagsverplichting (ODV)
  4. In de periode 2017 - 2019 met korting afkopen 
 

1. Premievrij voortzetten

Premievrij voortzetten houdt in dat u en uw (ex-)partner de tot nu toe opgebouwde aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijven behouden. 

Voordelen Nadelen
U hoeft niet in onderhandeling met uw (ex-)partner U mag minder dividend uitkeren dan zonder PEB
U houdt recht op de tot dusver opgebouwde pensioenaanspraken U bent verplicht de bv levenslang aan te houden
De kans bestaat dat u uw winstreserve niet als dividend (tegen 25%) uitkeert maar als pensioen (tegen maximaal 52%)
 

2. Overdragen aan een verzekeraar

Overdragen aan een verzekeraar houdt in dat u uw huidige pensioenaanspraken overhevelt naar een verzekeraar, met of zonder verdere pensioenopbouw. 

Voordelen Nadelen
Bij verdere opbouw: u en uw partner behouden een volwaardig oudedags- en nabestaandenpensioen. Bij verdere opbouw: de verzekeraar rekent een commerciële premie die de bv moet betalen.
Bij eventueel faillissement van uw bv is uw pensioen veiliggesteld. Als de opgebouwde aanspraken worden overgedragen, zal de koopsom veel meer bedragen dan de fiscale reserve (ongeveer 2,5 - 3 keer). Dat leidt tot een fors liquiditeitsbeslag voor de bv.
Het langlevenrisico ligt bij de verzekeraar (en niet meer bij uw bv). U loopt het zogenoemde kortlevenrisico: als u en uw partner overlijden komt het resterende kapitaal toe aan de verzekeraar.
Akkoord van de (ex-)partner is niet vereist. Het kapitaal kan niet meer in de bv worden aangewend. Ook terughalen van het pensioenkapitaal naar de bv is niet meer mogelijk.
Het wordt makkelijker om de bv te liquideren of te verkopen.
 

3. Omzetten in een oudedagsverplichting

Omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) houdt in dat de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening wordt omgezet in een 'administratief potje met geld'. Dat potje wordt jaarlijks opgerekt met het zogenoemde U-rendement. Daarmee moet de bv u periodieke uitkeringen betalen tot 20 jaar nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

U mag het bedrag ook overhevelen naar een bank of verzekeraar, voor zover de ODV-uitkeringen nog niet zijn begonnen. Het wordt dan een lijfrente. Daardoor krijgt u meer flexibiliteit in de uitkeringsfase. Zo kunt u bijvoorbeeld (een deel van) het kapitaal gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente, een mogelijkheid die in de bv niet bestaat.

Voordelen Nadelen
De dividendklem vervalt, zodat u meestal meer dividend kunt uitkeren. Uw (ex-)partner dient in te stemmen met uw keuze voor deze optie.
Verhoging van de solvabiliteit van uw onderneming. De ODV-uitkering is meestal lager dan de pensioenaanspraak.
In de uitkeringsfase flexibeler ten opzichte van pensioen. Het langlevenrisico is niet gedekt.
Als u de ODV als lijfrente afstort bij een bank of verzekeraar, dan wordt het makkelijker om de bv te liquideren of te verkopen. Als u de ODV als lijfrente afstort bij een bank of verzekeraar kunt u de middelen niet meer in de bv aanwenden voor investeringen.
Als u de ODV als lijfrente afstort bij een bank of verzekeraar haalt u het geld uit de risicosfeer van de onderneming.
 

4. Met korting afkopen

Het pensioen in eigen beheer (PEB) afkopen houdt in dat u (met korting) in één keer fiscaal afrekent over de fiscale pensioenverplichting: de bv draagt loonheffing af en u krijgt een nettobedrag in één keer uitgekeerd. Daardoor verdwijnen uw pensioenaanspraken, en ook die van uw partner en in sommige situaties ook van uw eventuele ex-partner. Ook vervalt het recht op wezenpensioen. 

Koopt u het PEB in 2017 af? Dan wordt 34,5% van maximaal de fiscale waarde per ultimo 2015 buiten de heffing gelaten. In 2018 is het kortingspercentage 25% en in 2019 nog 19,5%. De nettoafkoopsom (na afdracht van loonheffing door de bv) ontvangt u in beginsel in privé (in box 3). U kunt er ook voor kiezen om dit bedrag aan de bv uit te lenen (terbeschikkingstellingsregeling) of als kapitaalstorting in de bv te laten (agio).

Voordelen Nadelen
Zeer veel flexibiliteit Uitstroom van liquiditeiten naar de belastingdienst om de loonbelastingclaim te betalen.
De dividendklem vervalt, zodat u meestal meer dividend kunt uitkeren. Uw (ex-)partner dient in te stemmen met uw keuze voor deze optie.
Verhoging van de solvabiliteit van uw onderneming. Mogelijk is er op termijn onvoldoende geld voor u of uw partner om na pensionering of overlijden van te leven.
Makkelijker om de bv te liquideren of verkopen.
 

Gevolgen voor uw partner en/of ex-partner

Uw partner - en in sommige situaties ook uw ex-partner - moet akkoord gaan met uw keuze. Uw besluit heeft vaak invloed op de aanspraken van uw (ex-)partner. Daarom zal die in de meeste gevallen schriftelijk moeten instemmen. In bepaalde gevallen dient de (ex-)partner ook gecompenseerd te worden voor het prijsgeven van aanspraken.

 

Wat als uw pensioen al uitkeert?

Uitkerend pensioen mag u ook voortzetten in uw bv. Daarnaast kunt u het overhevelen naar een verzekeraar, of vóór 2020 afkopen. U kunt uw bv ook onder voorwaarden omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

 

Te ondernemen acties in 2017/2018/2019

In 2017/2018/2019 moet u de volgende acties ondernemen: 

  • Besluit nemen over wat u met uw premievrij pensioen in eigen beheer (PEB) gaat doen: premievrij voortzetten, omzetten in een oudedagsverplichting (ODV), afstorten bij een verzekeraar (waar u eventueel uw pensioenopbouw voortzet) of met korting afkopen. Kiest u voor omzetten in een ODV, afstorten bij een verzekeraar of met korting afkopen? Stel dat dan in een algemene vergadering vast. 
  • Kiest u voor afkoop met korting of omzetting in ODV? Maak uw keuze dan binnen een maand na uw besluit kenbaar bij de belastingdienst. Ook dient u een beëindigingsovereenkomst op te stellen voor het PEB. In geval van afkoop moet de bv op korte termijn de loonheffing te betalen aan de belastingdienst. 
  • Kiest u voor de ODV of met korting afkopen? Licht uw partner dan in dat dit ook effect heeft op zijn/haar pensioenaanspraken. Uw partner zal toestemming moeten geven voor de omzetting naar een ODV of voor afkoop. Voor uw partner moet helder zijn wat de gevolgen zijn van uw voorgenomen keuze. Wil uw partner financieel gecompenseerd worden? Zo ja, hoe en voor hoeveel? Zo nee, houd er dan rekening mee dat uw partner mogelijk aan u schenkt en dat u waarschijnlijk schenkbelasting moet betalen. 
  • Heeft u een ex-partner die recht heeft op een deel van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen en kiest u voor de ODV of met korting afkopen? Dan moet uw ex-partner voor akkoord tekenen. Mogelijk wil uw ex alleen meewerken als hij of zij daarvoor financieel wordt gecompenseerd.
 

Vraag het een adviseur

Wat voor u de beste optie is, is niet vooraf te bepalen. Informeer daarom naar uw keuzemogelijkheden. Onze adviseurs helpen u graag.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Later? Dan gaan we reizen!

Begin daarom nu al met sparen

En stel ligt in een hangmat. Zij denken na over later. Hoeveel hebben ze later te besteden en wat zijn hun plannen?

Als u straks stopt met werken, heeft u alle tijd voor die langgekoesterde wereldreis. Zorg voor voldoende budget, dus begin nu alvast met sparen.