Naar de navigatie Naar de inhoud

Zorg voor later

Stel dat het u overkomt

Stel dat u door ziekte en/of ouderdom uw eigen financiële zaken niet meer kunt regelen. Tijdelijk of voor langere duur. Wie behartigt dan uw belangen? Hoe kunt u ervan op aan dat uw familie en andere betrokkenen uw wensen en ideeën naleven? En wie voert de controle uit? Het is verstandig dit goed te regelen.

Mogelijkheden

U heeft verschillende mogelijkheden. U kunt een regeling bij de bank treffen. Maar ook andere regelingen zijn mogelijk, zoals een algemene notariële volmacht of levenstestament. Bovendien zijn er wettelijke voorzieningen waar u rekening mee moet houden.

Regelingen bij de bank

Gezamenlijke bankrekening

Partners hebben vaak één of meer gezamenlijke bankrekeningen. Raakt één van hen wilsonbekwaam, dan kan de ander over de rekeningen blijven beschikken. Dit is een prima middel om ervoor te zorgen dat de betaling van de rekeningen gewoon doorgaat als een van u tijdelijk uit de roulatie is.

Een eenvoudige oplossing, maar met beperkte mogelijkheden. Voor bepaalde zaken is de 'handtekening' van beide rekeninghouders nodig. Denk aan het aangaan van een gezamenlijke lening of het afnemen van nieuwe beleggingsdiensten.

Een gezamenlijke bankrekening is overigens geen probaat middel voor financiële zaken die buiten het bestek van uw bankzaken vallen. Denk aan uw belastingaangifte, het aanvragen van een uitkering of het verkopen van uw woning.

Bankmachtiging

Voor bankrekeningen die niet op beider naam staan, is een bankmachtiging het overwegen waard. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een van uw kinderen op uw betaalrekening te machtigen. Als rekeninghouder kunt u zelf beslissen op welke wijze en met welke hulpmiddelen (pinpas, internet bankieren) de gemachtigde over uw rekening kan beschikken.

Als rekeninghouder moet u dit voor de gemachtigde aanvragen. De gemachtigde kan dat niet zelf. Uit een machtiging vloeit voort dat de gemachtigde in uw belang moet handelen en u op de hoogte moet houden over zijn handelen. Een bankmachtiging eindigt bij het overlijden van de rekeninghouder/volmachtgever. Net als voor een gezamenlijke rekening geldt dat een bankmachtiging geen allesomvattende oplossing is voor de situatie van wilsonbekwaamheid van de rekeninghouder.

Tips

  • Kunt u uw bankzaken nog prima zelf regelen, maar vindt u het fijn dat iemand bij bepaalde transacties meekijkt? U kunt dit regelen via Internet Bankieren. Uw private banker vertelt u hier graag meer over.
  • Bespreek tijdig met elkaar wat voor soort belegger u bent en wat de bedoeling is als één van beiden niet meer kan beleggen.

Algemene notariële volmacht of levenstestament

Hiervoor bespraken wij de machtiging op een bankrekening. Het is ook mogelijk om iemand te machtigen om namens u alle denkbare rechtshandelingen te verrichten. Het gaat dan niet alleen over bankrekeningen, maar over al uw zaken. Een dergelijke machtiging legt u vast in een notariële akte. Deze akte heet 'algemene notariële volmacht'.

Levenstestament

Deze notariële volmacht biedt u ook de mogelijk om uw persoonlijke wensen over medische verzorging vast te leggen. Of bepalingen over het al dan niet voortzetten van schenkingen, het beheer van de effecten en dergelijke. De aanduiding voor een dergelijke uitgebreide akte is ook wel 'Levenstestament'. Steeds geldt dat de gemachtigde moet handelen in uw belang als volmachtgever. Een notariële machtiging of een levenstestament eindigt in principe bij het overlijden van de volmachtgever.

Algemeen gemachtigde

Als u een algemene machtiging afgeeft, is dat vaak aan echtgenoot en/of de kinderen. Of aan een vertrouwd persoon als een zakelijk adviseur. U moet het volste vertrouwen hebben in de persoon die u benoemt tot uw 'algemeen gemachtigde'. Deze persoon mag in beginsel alles doen wat u ook zelf mag. Dus ook bijvoorbeeld uw huis verkopen.

Toezichthouder

In de praktijk blijkt dat de gemachtigde dit vertrouwen soms schaadt. Door een toezichthouder aan te wijzen beperkt u dit risico. Deze persoon houdt een oogje in het zeil als u dat zelf niet meer kunt. Wilt u graag dat rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de rechter, dan is bewind een optie.

Tips

  • Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de informatiekaart Levenstestament.

  • Bent u enig bestuurder van een BV? Dan is het de vraag wie namens de BV kan handelen als u dat niet meer kan. Ook een BV kan een volmacht verstrekken. Deze volmacht vervalt in beginsel niet bij uw overlijden.

  • Met de 'Checklist Zorg voor later' kunt u het makkelijker maken voor uw nabestaanden. Hier kunt u gegevens en wensen vastleggen die nodig zijn voor het behartigen van u financiële zaken als u dit door ziekte, ouderdom of overlijden zelf niet meer kunt. Vraag ernaar bij uw private banker.

Wettelijke voorzieningen

De wet kent voor de situatie van wilsonbekwaamheid de regelingen van het meerderjarigenbewind en curatele. Deze regelingen spreekt een rechter uit, doorgaans op verzoek van een partner of naaste familie. Een bewindvoerder heeft de taak de financiële zaken te behartigen. In dat geval mag u zelf niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan.

Curatele

Op het moment dat u de gevolgen van uw handelen niet meer overziet en er dus meer bescherming nodig is dan alleen op het financiële vlak, biedt curatele uitkomst. In dat geval wordt u handelingsonbekwaam en mag u vrijwel geen zelfstandige beslissingen meer nemen.

Verantwoording aan de rechter

De bewindvoerder en curator moeten rekening en verantwoording afleggen aan de rechter. Voor sommige handelingen hebben zij vooraf toestemming van de rechter nodig. Voorbeelden hiervan zijn beleggen, accepteren van een erfenis, aangaan van een lening of het doen van schenkingen.

Geen bevoegdheden

Als er sprake is van onderbewindstelling, heeft dat een aantal consequenties voor uw bankzaken. In principe kunt u dan niet meer zelf beschikken over de rekeningen. Die bevoegdheid krijgt de bewindvoerder of curator.

Anticiperen door verklaring

Bewindvoering en curatele komen in beeld nadat er een situatie van wilsonbekwaamheid is opgetreden. De partner, naaste familie of andere betrokkenen kunnen dit als een nadeel ervaren. De beslissing om een procedure bij de rechter op te starten valt vaak zwaar. Bovendien moeten zij die beslissing in een lastige periode nemen.

U kunt hierop in enige mate anticiperen door in een verklaring te laten vastleggen wie u benoemd wilt hebben tot bewindvoerder of curator. Dat is met name van belang als u geen partner of kinderen heeft. Een voordeel van deze wettelijke voorzieningen is dat de rechter toezicht heeft. Uit de praktijk blijkt dat dit geen garantie is om de mogelijkheid van misbruik geheel te voorkomen, maar het is wel een waarborg.

Tip

Ook ABN AMRO MeesPierson kan optreden als bewindvoerder. Wilt u hierover meer informatie? Vraag ernaar bij uw private banker.

Sta nu stil bij de mogelijke gevolgen

Nadenken over wat de gevolgen kunnen zijn als er iets met u gebeurt, is misschien niet prettig. Maar onvoorbereid in een dergelijke situatie terechtkomen is waarschijnlijk nog vervelender. Zowel voor uzelf als voor uw naasten. Zoals u ziet zijn er verschillende mogelijkheden. In bepaalde gevallen is ook maatwerk mogelijk. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak.

Maak een afspraak

Interesse? We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we onze dienstverlening en wat we voor u kunnen betekenen.

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Dagelijkse bankzaken?

Private Assistance helpt u graag

Team Private Assistance

Hulp nodig met uw dagelijkse bankzaken? Onze collega's van Private Assistance zitten voor u klaar. Bel +31 (0) 20 343 43 43.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via LinkedIn