Naar de navigatie Naar de inhoud

Uw koers bepalen voor later

Familie en vermogen

Nu alvast ontzorgen

Nu en later

Wilt u eerder stoppen met werken en bekijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn? En heeft u de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Onze specialisten kunnen u helpen bij het formuleren en verwezenlijken van uw wensen en doelen. Beslissingen die u nu maakt, creëren meer zekerheid voor later.

Vraagstukken voor later

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik later op dezelfde voet kan doorleven als nu?

  Onzekere pensioenen en een steeds later ingaande AOW-uitkering 
  Hoewel u wellicht recht hebt op pensioen en AOW, is het inkomen dat daaruit afkomstig is voor u als private banking klant vast niet toereikend. Bent u al gestart met het vormen van een financiële reserve?

  Gunstige belastingregels voor aanvulling pensioen zijn beperkt
  Grote aftrekposten voor lijfrente of banksparen zijn verleden tijd. Er zijn nog wel mogelijkheden, maar de overheid heeft de ruimte sterk verkleind de afgelopen jaren.

  Wilt u eerder stoppen met werken?
  Eerder stoppen met werken kan leiden tot  een periode zonder inkomen. Als u uw pensioen eerder kunt laten ingaan, dan gaat de jaarlijkse uitkering sterk omlaag. Voor extra inkomen bent u op uw financiële reserves aangewezen. Het kan zijn dat uw bestedingswensen groter zijn dan uw inkomsten of dat u geld wilt reserveren voor specifieke wensen of toekomstige zorg. Deze keuzes hebben invloed op uw vermogen.

  Tijdig extra vermogen reserveren
  Het is van belang om uw financiële positie, zowel nu als in de toekomst, te toetsen aan uw wensen en doelstellingen. Als u later op dezelfde voet wilt doorleven, moet u tijdig beginnen om hiervoor een financiële reserve te vormen. Misschien kunt u een extra financiële buffer opbouwen door bijvoorbeeld extra te gaan sparen of te beleggen. Wij bespreken graag uw wensen en de mogelijkheden met u.

  Meer weten?

  Vermogensstructurering 
    
  Vermogensbeheer

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn nabestaanden goed verzorgd achterblijven?

  Stel dat er gisteren wat met u zou zijn gebeurd. Weet u dan wat de situatie van uw nabestaanden vanuit financieel oogpunt is? Dit zijn 3 zaken om bij stil te staan:

  Hoe zit het met uw inkomen?
  Wat betekent uw overlijden voor het (gezins)inkomen? Als u in loondienst werkt, heeft u waarschijnlijk een nabestaandenpensioen via het pensioenfonds. Weet u ook om welk bedrag het precies gaat? Als u een ondernemer of zelfstandige bent, moet u zelf zorgen voor het vangnet. Heeft u dat gedaan? Naast de inkomsten is het goed om naar de lasten te kijken. Vallen er lasten weg of komen er juist lasten bij?

  Hoe zit het met uw vermogen?
  Vragen die hier spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Is er een testament en wat staat daarin? 

  • Welke bestemming geeft u uw vermogen? 

  • Hoe zit het voor de erfbelasting en andere belastingen? 

  • Kunnen uw erfgenamen goed met uw vermogen omgaan? 

  • In welke verhouding komen uw erfgenamen tot elkaar te staan?

  Hoe regelt u uw nalatenschap? 
  Uw nabestaanden moeten veel regelen en veel beslissingen nemen. Het helpt als er een plan ligt dat uitgevoerd kan worden. Dat plan kunt u maken door na te denken over vragen als:

  • Wie moet het initiatief nemen bij de afwikkeling van uw nalatenschap?

  • Wat moet er met uw beleggingen gebeuren? 

  • Welke (fiscale) keuzemogelijkheden wilt u uw nabestaanden geven?

  Wij helpen u graag bij het regelen van uw nalatenschap 
  Onze ervaring is dat mensen vaak alleen een globaal idee maar geen concrete antwoorden hebben op vragen over hun nalatenschap. Geldt dat ook voor u? Zou het niet een geruststelling voor u zijn als u wel die concrete antwoorden heeft? Wij helpen u hier graag mee.

  Meer weten?

  Estate Planning 

  Gerelateerde artikelen in Financial Focus:

 • Ik ben erfgenaam. Waar moet ik aan denken?

  Een overlijden heeft grote emotionele gevolgen. Het is ook van belang bij de financiële gevolgen stil te staan. Bekijk deze veel voorkomende situaties:

  Aanvaard geen negatieve nalatenschap
  Bent u onzeker over de omvang van de nalatenschap? Bijvoorbeeld omdat u een huis erft waarbij u veel erfbelasting moet betalen? Dan raden wij u aan deze erfenis beneficiair te aanvaarden. Per saldo kan een erfenis negatief zijn. Als u niet uitkijkt, moet u met uw eigen vermogen voor een tekort opdraaien.

  Bepaalde handelingen die u als erfgenaam verricht, worden gezien als een daad van aanvaarding. Denkt u aan het verkopen van de inboedel of betalen van een schuld van de overledene. Door dit niet te doen en beneficiair te aanvaarden, voorkomt u ongewenste gevolgen. Houdt u er wel rekening mee dat de negatieve erfenis dan naar andere erfgenamen gaat?

  Verklaring van erfrecht
  Als u wilt beschikken over uw erfdeel, moet u bewijzen dat u erfgenaam bent. Vaak is het dan noodzakelijk een verklaring van erfrecht te laten opstellen bij een notaris. Een dergelijke verklaring wordt op verzoek van erfgenamen opgesteld.

  Mogelijk heeft u ook een verklaring van erfrecht nodig om over de bankrekening van de overledene te kunnen beschikken. Dat is afhankelijk van de situatie en de omvang van het rekeningsaldo.

  Tijdig aangifte erfbelasting
  Als de Belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, ontvangt u een aangiftebrief. De inleverdatum staat hierop vermeld. Het is belangrijk dat u op tijd aangifte doet, zo voorkomt u dat u belastingrente moet betalen. Vanaf 8 maanden na het overlijden berekent de Belastingdienst belastingrente. De Belastingdienst neemt 3 maanden de tijd om een aanslag op te leggen. Dit betekent dat u 5 maanden 'over' heeft om aangifte te doen. Tip: heeft u nog niet alle informatie verzameld? Doe dan bij de Belastingdienst een aanvraag voorlopige aanslag of uitstel aangifte erfbelasting.

  Meer weten?

  Estate Planning

  Nabestaanden en de erfenis

  Gerelateerde artikelen in Financial Focus:

 • Wie regelt de zaken na mijn overlijden?

  Er komt een dag dat u er niet meer bent. Hoe moet het dan met uw bezittingen? Moeten uw erfgenamen alles zelf regelen? En kunnen ze dat wel?    

  Zaken die geregeld moeten worden  
  Als u overlijdt, moet er het nodige geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van de uitvaart, het op orde brengen van uw administratie, het betalen van schulden en het doen van de aangifte erfbelasting. Maar ook uw bankzaken behoeven aandacht: wat moet er bijvoorbeeld met uw effectenportefeuille(s) gebeuren?  En wat gebeurt er met uw (vakantie)woning en de inboedel?  
   
  Uitbesteden aan een executeur 
  Als u niets heeft geregeld, dan moeten uw erfgenamen deze taken samen uitvoeren. Vaak is dit een tijdrovend en lastig karwei. Misschien verwacht u problemen tussen uw erfgenamen onderling als zij dit gezamenlijk moeten uitvoeren. Of misschien wilt u uw erfgenamen hier niet mee belasten. In dat geval kunt u in uw testament iemand anders aanwijzen om deze taken op zich te nemen. Deze (rechts)persoon wordt executeur genoemd.  

  Wat doet de executeur? 
  De wet geeft de executeur bepaalde taken. U kunt zelf bepalen of de executeur extra taken en bevoegdheden krijgt. Mag hij bijvoorbeeld volledig zelfstandig handelen en uw bezittingen zonder medewerking van uw erfgenamen verdelen? Of heeft hij voor bepaalde handelingen juist toestemming van de erfgenamen nodig? In uw testament kunt u dit vastleggen. 

  Wie kan optreden als uw executeur?
  Een executeur heeft een verantwoordelijke, vertrouwelijke en veeleisende taak. De vraag is in welke persoon of instantie u het volste vertrouwen heeft. Als u geen geschikte persoon kent, kunt u ook een professionele deskundige tot uw executeur benoemen. Een professionele executeur kan helpen om uw nalatenschap snel, onafhankelijk en deskundig af te wikkelen. Hierdoor vermindert u ook de kans dat er conflicten ontstaan tussen uw erfgenamen. ABN AMRO MeesPierson heeft een afdeling die hierin gespecialiseerd is.

  Meer weten?

  Bewindvoering en Executele

  Gerelateerd artikel:

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn vermogen laat groeien?

  Logischerwijs wilt u dat uw vermogen groeit. Het eerste waar veel mensen aan denken is het verhogen van het rendement. Maar er zijn meer mogelijkheden:

  Hoeveel vermogen heeft u nodig in de toekomst?
  Als u scherp in beeld heeft hoeveel vermogen u door de jaren heen nodig heeft om uw wensen en doelen te realiseren, bent u misschien bereid extra geld te reserveren. Of durft u met uw overtollige middelen een hoger risico aan? Beide mogelijkheden kunnen leiden tot vermogensgroei.

  Vermogensgroei door nemen van meer risico
  Het verhogen van het rendement betekent vaak ook dat u bereid moet zijn om meer risico te nemen.
  Of het verstandig is om meer beleggingsrisico te nemen is afhankelijk van uw financiële situatie, uw wensen en de tijd die beschikbaar is om uw vermogen te laten groeien.

  Vermogensgroei door lagere lasten
  Er zijn misschien ook maatregelen die niet leiden tot een hoger risico, maar zorgen voor een lagere belastingheffing. Daarnaast kunt u misschien besparen op bepaalde financiële uitgaven. Ook dan kan uw vermogen groeien.

  Evenwichtige vermogensgroei
  Niet alleen een hoger rendement, maar ook extra sparen en lagere lasten leiden mogelijk tot vermogensgroei. Daarvoor is inzicht in uw wensen, doelen en financiële positie noodzakelijk. Wij bespreken graag met u uw wensen en mogelijkheden.

  Meer weten over vermogensgroei?

  Vermogensstructurering 

  Beleggingsadvies

  Vermogensbeheer

 • Hoeveel erfbelasting moeten mijn nabestaanden betalen?

  Bij een overlijden komt er veel op uw nabestaanden af. Naast het verwerken van de emoties moet er ook vaak erfbelasting worden betaald. Vroeger heette deze belasting successierecht. Hieronder treft u een overzicht aan van het tarief en de vrijstellingen.

  Tarieven erfrecht verschillen per nabestaande
  Het tarief wat uw nabestaanden betalen is afhankelijk van de grootte van de verkrijging en de relatie van de nabestaande tot u. Uw partner en kinderen betalen 10 en 20%. De tweede schijf (20%) start bij een verkrijging van EUR 122.269,-. Uw kleinkinderen betalen 18 en 36%. Alle andere verkrijgers (bijvoorbeeld uw neef of buurvrouw) betalen 30 en 40%. Telkens is dezelfde scheidslijn van EUR 122.269,- van toepassing. Tot dat bedrag geldt het lage tarief, voor bedragen erboven geldt het hoge tarief.

  Vrijstellingen erfbelasting 2017
  Uw erfgenamen beschikken over een vrijstelling voor de erfbelasting. Over dat deel betalen ze geen erfbelasting. Dit zijn de vrijstellingen voor 2017:

  Verkrijgers Vrijstelling
  Partners EUR 638.089,- met een minimum van EUR 164.842,-*
  Kinderen en kleinkinderen EUR 20.209,-
  Zieke en gehandicapte kinderen EUR 60.621,-
  Ouders EUR 47.859,-
  Overige verkrijgers EUR 2.129,-
  ANBI's en SBBI's Geheel vrijgesteld**

  * De waarde van pensioenen, lijfrenten (niet 'oud-regime'), lijfrentespaarrekeningen en bepaalde periodieke uitkeringen bij overlijden komt in mindering op de vrijstelling. De vrijstelling wordt echter niet lager dan het minimumbedrag.
   
  ** ANBI's zijn instellingen die zich voor 90% of meer richten op het algemeen belang en zijn aangewezen door de Belastingdienst. SBBI's zijn instellingen die een sociaal belang behartigen.

  Vrijstelling ondernemingsvermogen
  Een verkrijging van ondernemingsvermogen is (onder voorwaarden) tot een waarde van EUR 1.063.479 voor 100% vrijgesteld. Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de schenk- en erfbelasting die eventueel betaald wordt over het niet-vrijgestelde deel kan 10 jaar uitstel van betaling worden verleend (rentedragend).

  Meer weten over schenken en erfbelasting?

  Wij hebben de mogelijkheden van schenken voor u op een rij gezet.

  Gerelateerde artikelen in Financial Focus:

 • Hoe breng ik een familiegesprek over vermogen op gang?

  Hoe hecht uw familie ook is, soms is het lastig om over vermogenskwesties te beginnen. Het kan nuttig zijn om binnen uw familie over vermogen te praten met hulp van een onafhankelijk en objectief persoon.

  Uw private banker of specialist heeft expertise over de onderwerpen en levert een positieve bijdrage aan het gesprek. De ene keer zal hij puur informatief zijn, de andere keer zal hij adviezen geven. Net waar het onderwerp of de relatie tussen uw familieleden om vragen.

  Meer weten over de mogelijkheden van een door de bank georganiseerd familieberaad?

  Familieberaad

 • Hoe neem ik de kinderen mee in het duurzaam beheren van vermogen?

  Een goed beheerd vermogen is niet alleen de volgende generatie maar ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen tot nut. Met de wijze waarop het vermogen ingezet wordt kunt u het belang van toekomstige generaties dienen. Om dat te bereiken kunt u er voor kiezen uw vermogen duurzaam te beleggen en deze keuzes met uw kinderen te bespreken.

Maak een (bel)afspraak

Wilt u van gedachten wisselen met een van onze specialisten? Maak een afspraak op kantoor of bij u thuis. Of laat uw nummer achter, zodat wij u kunnen bellen. 

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Dagelijkse bankzaken?

Private Assistance helpt u graag

Team Private Assistance

Hulp nodig met uw dagelijkse bankzaken? Onze collega's van Private Assistance zitten voor u klaar. Bel +31 (0) 20 343 43 43.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin