Naar de navigatie Naar de inhoud

EMIR's risicobeperkende verplichtingen

EMIR omvat een aantal risicobeperkende verplichtingen. Deze gelden voor OTC-derivatencontracten die niet centraal worden afgewikkeld. Tegenpartijen in OTC-derivatentransacties moeten met elkaar een aantal afspraken over deze verplichtingen schriftelijk hebben vastgelegd.

Wat zijn de belangrijkste risicobeperkende verplichtingen?

 • Tijdige bevestiging van transacties

  EMIR bevat concrete regels voor het tijdig bevestigen van nieuwe, onderling afgesloten OTC-derivatentransacties. Een OTC-derivatencontract dat wordt afgesloten met FC's, NFC's of NFC's+ en dat niet centraal wordt afgewikkeld door een centrale tegenpartij (CCP) moet zo snel mogelijk (als dit kan elektronisch) worden bevestigd.

  Tijdslijnen voor het tijdig bevestigen zijn afhankelijk van de derivatenklasse en het tijdstip van het afsluiten. FC's moeten de nodige procedures hebben ingevoerd om het aantal onbevestigde OTC-derivatentransacties, die meer dan vijf werkdagen openstaan, op een maandelijkse basis naar de aangewezen bevoegde autoriteit te melden. Voor ABN AMRO is dit De Nederlandsche Bank.

 • Reconciliatie van portefeuilles

  EMIR verplicht FC's, NFC's en NFC's+ met elkaar de gegevens af te stemmen rondom OTC-derivatenportefeuilles. De reconciliatie van portefeuilles is het proces waarin de verschillende transactiekenmerken van beide partijen met elkaar worden vergeleken om na te gaan of de gegevens overeenstemmen. De uitkomst van deze afstemming moet zijn dat beide partijen akkoord zijn met de inhoud van het portefeuilleoverzicht. Dit wordt portefeuille-reconciliatie genoemd.

  De frequentie is afhankelijk van het aantal uitstaande onderlinge OTC-derivatentransacties.

 • Oplossing van geschillen

  FC's, NFC's en NFC's+ die OTC-derivatentransacties met elkaar aangaan, moeten procedures afspreken over:

  • de vastlegging van geschillen over de erkenning of waardering van de transacties

  • de vastlegging van geschillen over de vestiging of uitwisseling van zekerheden

  • de tijdige oplossing van geschillen, met specifieke procedures voor geschillen die niet binnen vijf werkdagen opgelost zijn.

  FC's zijn verplicht elk geschil met betrekking tot een OTC-derivatencontract dat niet centraal wordt afgewikkeld te rapporteren bij de aangewezen bevoegde autoriteit. In Nederland is dit De Nederlandsche Bank (DNB). De verplichting geldt voor geschillen met betrekking tot waardering of uitwisseling van zekerheden die hoger zijn dan EUR 15 miljoen en langer dan 15 werkdagen uitstaan.

 • Compressie van portefeuilles

  EMIR schrijft voor dat partijen in OTC-derivatentransacties procedures hebben om minimaal twee keer per jaar na te gaan of er gecompresseerd kan worden en het kredietrisico op de tegenpartij daardoor verminderd kan worden.

  Deze verplichting geldt voor FC's, NFC's en NFC's+ die 500 of meer OTC-derivatencontracten bij een tegenpartij hebben uitstaan die niet via een centrale tegenpartij (CCP) worden afgewikkeld.

 • Waardering van transacties

  FC's en NFC's+ moeten dagelijks mark-to-market of mark-to-model van hun uitstaande OTC-derivatencontracten bepalen. Mark-to-market houdt in het bijhouden van de huidige marktwaarde van een OTC-derivatencontract zodat verliezen of winsten op een contract kunnen worden berekend. Mark-to-model houdt in het gebruik van een financieel model om een contractprijs te bepalen in plaats van met behulp van marktprijzen de waarden te berekenen.

  Deze verplichting geldt niet voor NFC's.

 • Initiële en variatiemarge (onderpandverplichting)

  De margeverplichtingen hebben betrekking op onderpand dat partijen bij elkaar moeten storten in het geval van een OTC-derivatentransactie die niet centraal wordt afgewikkeld. Er zijn nog geen definitieve regels vastgesteld voor de invulling van de margeverplichtingen voor niet centraal afgewikkelde derivaten. De beoogde ingangsdatum van deze verplichting is in het voorjaar van 2017. Deze verplichtingen gelden alleen voor FC's en NFC's+.

Wat moet u hierover afspreken met ABN AMRO?

Als u OTC-derivatentransacties aangaat of bent aangegaan met ABN AMRO, moet u volgens EMIR bepaalde afspraken met ons maken over EMIR's risicobeperkende verplichtingen. Deze afspraken moeten schriftelijk bevestigd worden. Dit kan op een aantal manieren.

Welke afspraken maakt u met ons over EMIR's risicobeperkende verplichtingen?

 • Afspraken ABD

  Zijn de Algemene Bepalingen Derivatentransacties (ABD) van ABN AMRO op uw transacties van toepassing? Accepteer dan de EMIR Voorwaarden. Gebruik hiervoor het Handtekeningblad bij de EMIR Voorwaarden Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD. Vul het Handtekeningblad EMIR Voorwaarden volledig in, laat deze ondertekenen door daartoe bevoegden en stuur het terug naar ABN AMRO.

  Postadres: 
  ABN AMRO Bank N.V. 
  c/o Markets Documentation Unit
  PAC: HQ7216 
  Gustav Mahlerlaan 10 
  1082 PP Amsterdam 
  Nederland

  E-mailadres: regulatory.reporting.operations@nl.abnamro.com

 • Afspraken ISDA Master Agreement

  Bent u kort geleden met ABN AMRO een ISDA Master Agreement overeengekomen en zijn de afspraken over EMIR daarin vastgelegd? Dan hoeft u verder niets te doen.

  Bent u vóór 2014 een ISDA Master Agreement met ABN AMRO overeengekomen en heeft u nog geen afspraken over EMIR gemaakt? Dan kunt u op twee manieren de EMIR-afspraken met ABN AMRO maken:

  1. U treedt toe tot het ISDA 2013 EMIR Port Rec, Dispute Res and Disclosure Protocol; of 

  2. U tekent het ISDA EMIR Amendment. Voor de aanvraag hiervan kunt u contact opnemen met uw relatiemanager.

  Ga naar het ISDA 2013 EMIR Port Rec, Dispute Res and Disclosure Protocol

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube