Naar de navigatie Naar de inhoud

Kredietaanvraag

Kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid van een onderneming berekenen we aan de hand van drie pijlers: de ondernemingsanalyse, de sectoranalyse en de financiële analyse.

1.
Ondernemings-
analyse

Ondernemer > Wat is de kracht van de ondernemer(s)?
Hoe wordt uw onderneming aangestuurd? Heeft u de vaardigheden die nodig zijn om uw doelen te halen? En kunt u in crisissituaties adequate maatregelen treffen? Onder andere aan de hand van de opleiding, ervaring, competenties en samenstelling van uw managementteam, maken we hier een inschatting van.

Onderneming > Wat is de kracht van het bedrijfsmodel?
Hoe gaat uw onderneming waarde toevoegen en geld verdienen? Welke producten en/of diensten levert u? Hoe verloopt het productieproces? Wie zijn de afnemers en wat is uw onderscheidend vermogen? Wie zijn de leveranciers en hoe afhankelijk is uw onderneming daarvan?

2.
Sectoranalyse

Economische omstandigheden
Veel MKB-ondernemingen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Daarom houden we die scherp in de gaten. Is er sprake van recessie of groei? Hoe hoog is de inflatie? Zijn de wisselkoersen gunstig? Hoe ontwikkelen grondstofprijzen zich?

Deze factoren wegen we mee in de beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming.

Sectorontwikkelingen
Iedere sector heeft specifieke kenmerken. Hoe sectoren reageren op macro-economische ontwikkelen is daardoor per sector verschillend. Bij elke financiering kijken we goed wat er in de desbetreffende sector gebeurt. De ontwikkelingen en vooruitzichten kunnen het risicoprofiel van uw onderneming beïnvloeden.

3.
Financiële analyse

We bekijken de bedrijfscijfers uit het verleden en de verwachte cijfers voor de toekomst. Bij startende ondernemingen zijn er geen cijfers uit het verleden beschikbaar. We kunnen dan alleen een inschatting maken op basis van prognoses. Voor starters is het daarom extra belangrijk om deze zeer zorgvuldig te onderbouwen.

Balansanalyse > De solvabiliteit van de onderneming
Hoe is de balans van uw onderneming opgebouwd? Wat is de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen? Heeft uw onderneming voldoende middelen om verschaffers van vreemd vermogen te kunnen terugbetalen bij liquidatie? Biedt uw eigen vermogen voldoende reserve om eventuele tegenslagen en/of verliezen op te vangen?

Verlies- en winstanalyse > De rentabiliteit van de onderneming
Hier kijken we naar de ontwikkeling van omzet en marge in het verleden. Maar ook naar de verwachte omzet en marge in de toekomst. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van de kostenstructuur: wat is de verhouding tussen vaste en variabele kosten? Hoe staan ze in verhouding tot de omzet? Dragen uw inkomsten (en winst) op de lange termijn voldoende bij aan het vermogen van uw onderneming? Anders gezegd: wat levert iedere geïnvesteerde euro uw onderneming op?

Kasstroom analyse > De liquiditeit van de onderneming
Hoe ziet de cashflow van uw onderneming eruit? Is uw onderneming in staat om aan de lopende betalingsverplichtingen te voldoen? En kan uw onderneming de toekomstige financieringslasten dragen?

Uit alle bovenstaande analyses komen afzonderlijke scores, die we tegen elkaar afwegen. Met de totaalscore drukken we de kredietwaardigheid van uw onderneming uit.

Kredietrisico

Met alleen de kredietwaardigheid zijn we er nog niet. Nadat we deze hebben bepaald, kijken we naar uw financieringsbehoefte, het type financiering en naar de benodigde zekerheden.

 

Beoordeling financieringsbehoefte > Financieringsvorm en hoogte

Waar is de financiering voor nodig? Voor vlottende activa of vaste activa? Past dit binnen uw normale bedrijfsvoering? Welk deel kan u via een lening of krediet invullen en welk deel via eigen vermogen?

 

Zekerheden

Welke zekerheden kan uw onderneming bieden, in de vorm van middelen of ‘derden’ die garant staan? Wat is de waarde hiervan? Welke taxatierapporten zijn beschikbaar en moeten er nog nieuwe komen?

Samen met de kredietwaardigheid, vormen de financieringsbehoeften en de zekerheden het kredietrisico.

 

Kredietacceptatie

Op basis van het kredietrisico beoordelen we of het risico voor u en voor ons verantwoord is. Als ons oordeel positief is dan accepteren we uw kredietaanvraag. Is het risico te groot, dan wijzen we de aanvraag af. Heeft u een goed onderbouwd plan, dan kunnen we u wel doorverwijzen naar mogelijke alternatieve financieringsvormen.

 

Niet één formule voor kredietaanvragen

De kredietacceptatie is dus een combinatie van de verhouding tussen bovenstaande pijlers én de inschatting van onze experts. Het blijft maatwerk. Daardoor kunnen we niet één formule geven waarop alle kredietaanvragen worden beoordeeld. Wel kunnen we u, via uw contactpersoon bij ABN AMRO, zo veel mogelijk inzicht geven in uw persoonlijke kredietaanvraag.

Financieringskompas

Op zoek naar financiering?

Maak nu een afspraak

U bent op zoek naar financiering om uw plannen te realiseren. Wij helpen u graag met de voorbereiding en het kiezen van de beste oplossing.

Vragen? Stel uw vraag
direct aan de juiste persoon.

Neem contact op.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via LinkedIn
  • Volg ons via YouTube